431/2016

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä.

2 §
Avustuksensaaja

Avustusta voidaan myöntää yrityksille ja muille yhteisöille.

3 §
Avustettavaa toimintaa koskevat yleiset vaatimukset

Avustusta voidaan myöntää tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014, jäljempänä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus, 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai maataloustuotteiden kaupan pitämisen alalla toimiville mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille.

Avustusta ei myönnetä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille yrityksille, joilta Euroopan komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea. Avustusta ei myöskään myönnetä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuille vaikeuksissa oleville yrityksille.

4 §
Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää maatalouden neuvontapalveluihin edellyttäen, että avustuksensaajan toiminta on kokonaisuutena arvioiden valtakunnallista koko maan kattavaa toimintaa.

Avustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, joilla pyritään nykyaikaistamiseen, kilpailukyvyn kasvattamiseen, alakohtaiseen yhdentämiseen, innovointiin, markkinasuuntautuneisuuteen sekä yrittäjyyden edistämiseen, ja joista säädetään maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen, 22 artiklan 3 c kohdassa.

Avustettavan toiminnan edellytyksiin sovelletaan, mitä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklan 5—8 kohdassa säädetään.

5 §
Avustuksen määrä

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, jollei avustettavan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

6 §
Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Yleishallinnon kulut ja muut avustettavaan toimintaan jaettavat kustannukset voidaan hyväksyä vain siltä osin kuin ne kohdennetaan avustettavaan toimintaan.

Avustusta voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten arvonlisäveron osuuteen, jos avustuksen saaja esittää verottajalta saadun todistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyviä kustannuksia voida vähentää avustuksen saajan toiminnassa.

7 §
Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset

Avustusta ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat:

1) edustusmenoista;

2) rahoituskuluista;

3) edunvalvonnasta;

4) luontaisetuina suoritettavista kuluista.

Avustusta ei myönnetä kustannuksiin, jotka korvataan maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla (1387/2014).

8 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä tämän vahvistamalla lomakkeella erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Avustusta on haettava ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Hakemuksessa tulee esittää seuraavat tiedot:

1) hakijan ja mahdollisen valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun avustuksen siirronsaajan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt;

2) hakijan toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan;

3) haettavan avustuksen suuruus ja selvitys avustettavaan toimintaan haetuista muista julkisista tuista;

4) pyydettäessä tiedot hakijan kolmena edellisenä vuonna avustettavaan toimintaan saamista julkisista avustuksista;

5) pyydettäessä hakijan viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Jos avustusta haetaan vain osaan hakijan toiminnasta, tulee toimintasuunnitelma ja talousarvio laatia siten, että niissä esitetään erikseen se toiminta, mihin valtionavustus aiotaan käyttää.

9 §
Selvitys valtionavustuksen käytöstä

Valtionavustuksen saajan on annettava maa- ja metsätalousministeriölle selvitys avustuksen käytöstä kolmen kuukauden kuluessa avustettavan toiminnan päättymisestä. Selvitys annetaan käyttäen maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaa lomaketta.

Selvityksessä tulee esittää seuraavat tiedot:

1) selvitys avustuksen käytöstä hakemuksen mukaisen talousarvion erittelyn mukaisesti;

2) tilintarkastajan lausunto siitä, onko avustus käytetty avustuspäätöksen mukaisesti ja siitä, ovatko avustuksen myöntäjälle annetut tiedot varojen käytöstä yhtäpitävät avustuksensaajan kirjanpidon kanssa.

Avustuksensaajan toimintakertomus ja tilinpäätös on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle heti niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua avustettavan toiminnan päättymisestä.

Jos avustusta siirretään toiselle valtionavustuslain 7 §:n 2 momentin mukaisesti, tulee maa- ja metsätalousministeriölle toimittaa selvitys avustuksen siirrosta ja 2 momentin mukaiset tiedot myös siirronsaajan osalta sekä pyydettäessä siirtoa koskevan sopimuksen jäljennös.

10 §
Kirjanpito

Avustuksen saajan ja mahdollisen avustuksen siirronsaajan tulee pitää avustettavasta toiminnasta kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä kustannuspaikalla tai muulla tavalla siten, että avustuksen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista. Avustuksensaajan on säilytettävä kaikki avustettavaan toimintaan liittyvät tositteet kirjanpitolain mukaisesti.

11 §
Valtionapuviranomainen

Tuen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annettu valtioneuvoston asetus (244/2002).

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on Euroopan unionin valtiontukia koskevan ilmoitusmenettelyn loppuun saattaminen siten, ettei Euroopan komissio vastusta tässä asetuksessa säädettyjä avustuksen myöntämisen edellytyksiä.

13 §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.