401/2016

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016.

Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ilmailulain (864/2014) 129 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 61/2016:

1 §
Lentoaseman meluntorjuntatavoite

Liikenteen turvallisuusviraston tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä sekä direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 598/2014 soveltamisalan piiriin kuuluvalle lentoasemalle asettama meluntorjuntatavoite toimii välineenä lentoaseman liikenteen ja sen ympäristön melutilanteen kehityksen ja meluun liittyvien toimintarajoitusten tarpeen arvioinnissa.

Lentoaseman meluntorjuntatavoitetta asettaessaan Liikenteen turvallisuusviraston on otettava huomioon, mitä vaikutuksia tavoitteella on lentoaseman ja Suomen lentoliikennejärjestelmän toiminta- ja kehittämismahdollisuuksien turvaamiseen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla.

2 §
Yhteistyöryhmä ja sen tehtävä

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa ilmailulain (864/2014) 129 §:n 3 momentissa tarkoitetun yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmään on kutsuttava mukaan kaikkien niiden tahojen edustajat, joilla on toimivaltaa ja vastuuta ilma-alusten melun vähentämisestä sen lähteellä, maankäytön suunnittelussa, lentomelua vähentävissä lentomenetelmissä ja mahdollisten toimintarajoitusten asettamisessa sekä lentoaseman ympäristöluvan myöntämisessä ja luvan noudattamisen valvonnassa. Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää yhteistyöryhmän puheenjohtajan.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on välittää jäsentensä kesken tietoa eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toimenpiteistä lentomelun hallinnassa ja melun vähentämisessä sekä sovittaa eri viranomaisten toimenpiteitä yhteen ja seurata toimenpiteiden toteutusta.

3 §
Toimintarajoitusten tarpeen arviointi ja päätös toimintarajoituksesta

Jos meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien valossa on todennäköistä, että meluntorjuntatavoite jää toteutumatta, eikä tämä johdu tilapäisistä syistä, Liikenteen turvallisuusviraston on ryhdyttävä 1 §:ssä mainitun asetuksen mukaisiin toimenpiteisiin toimintarajoituksen tarpeen arvioimiseksi.

Kun Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt arvioinnin toimintarajoituksen tarpeesta ja sen mukaisen esityksen päätökseksi, viraston on esiteltävä arviointi ja päätösesitys 2 §:ssä tarkoitetussa yhteistyöryhmässä, jolloin yhteistyöryhmän jäsenet voivat esittää niistä näkemyksensä.

Liikenteen turvallisuusviraston on kuultava toimintarajoituksen asettamisen tarpeellisuutta arvioidessaan sekä sen asettamisesta päättäessään myös liikenne- ja viestintäministeriötä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016.

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.