383/2016

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013) liitteen 1 kohdan 1 taulukko 2 sekä

lisätään 5 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

5 §
Päästöraja-arvot ilmaan johdettaville päästöille

Edellä 3 ja 4 momenttien estämättä olemassa olevassa polttoaineteholtaan enintään 10 megawatin energiantuotantoyksikössä, joka käyttää pääasiallisena polttoaineen puuta tai muita kiinteitä biopolttoaineita, voidaan noudattaa enintään 31 päivänä joulukuuta 2024 saakka asetuksen liitteen 1 taulukon 2 alaviitteen 5 mukaista raja-arvoa, jos yksikön olemassa olevalla puhdistinlaiteella ei ole mahdollista alittaa liitteen 1 taulukon 2 mukaista päästöraja-arvoa. Toiminnanharjoittaja on ilmoitettava tämän momentin soveltamisesta asetuksen 19 §:n mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2017 ja sitoutua ilmoituksessa noudattamaan liitteen 1 taulukon 2 päästöraja-arvoja viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2025.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Erityisasiantuntija
Jaakko Kuisma

Liite 1

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Taulukko 2. Olemassa olevien energiantuotantoyksiköiden (kattilat), joiden polttoaineteho on vähintään yksi mutta alle 50 megawattia, päästöraja-arvot (suluissa vara- ja huippukuormakattiloiden päästöraja-arvot)

Kattilan polttoaineteho (P) Hiukkasetmg/m3n NOx (laskettuna NO2)mg/m3n SO2mg/m3n
Nestemäiset polttoaineet1 O2= 3 % O2= 3 % O2= 3 %
1≤P≤15 MW 140 (200)2 900 350 (850)3
15<P<50 MW 50 (140)2 600 350 (850)3
Kaasumaiset polttoaineet O2= 3 %
1≤P≤15 MW 400
15<P<50 MW 300
Puu ja muut kiinteät biopolttoaineet4, 5 O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 %
1≤P≤5 MW 300 (375) 450 (500) 200
5<P≤10 MW 150 (250) 450 (500) 200
10<P<50 MW 50 (125) 450 (500) 200
Turve O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 %
1≤P≤ 5 MW 300 (375) 600 (625) 500
5<P≤10 MW 150 (250) 600 (625) 500
10<P<50 MW 50 (125) 600 (625) 500
Hiili O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 %
1≤P<50 MW 50 (140) 420 (550) 1100

1 Muihin kuin raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (689/2006) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin nestemäisiin polttoaineisiin sovelletaan liitteen 1 taulukon 2 päästöraja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2020.

2 Kevyen polttoöljyn hiukkaspäästöraja-arvo on 50 mg/m3n kokoluokasta ja laitoksen käyntiajasta riippumatta.

3 Rikkidioksidipäästöraja-arvoa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018, johon saakka päästöraja-arvona on 1700 mg/m3(n).

4 Ruokohelpi, olki, pelletit yms.

5 Asetuksen 5 §:n 6 momentissa tarkoitetun energiantuotantoyksikön hiukkaspäästöraja-arvo voi olla 250 mg/m3n enintään 31 joulukuuta 2024 asti.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.