363/2016

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2016

Laki ajokorttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttilain (386/2011) 11 §:n 2 momentti, 22 §:n 3 momentti, 28 §:n 1 ja 4 momentti, 106 § ja 112 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 2 momentti ja 22 §:n 3 momentti laissa 70/2015 sekä 106 § osaksi laeissa 1081/2012 ja 70/2015, seuraavasti:

11 §
Poikkeukset ajokorttiluvan vaatimisesta

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ajokorttilupa vaaditaan, jos on kysymys muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa annetun ajokortin uudistamisesta tai korvaamisesta uudella ajokortilla.

22 §
Ajokorttien voimassaoloajat

Jos tässä pykälässä tarkoitetun ajokortin luokitusta laajennetaan sen voimassa ollessa, uusi ajokortti annetaan uudeksi 1 tai 2 momentissa tarkoitetuksi määräajaksi. Ajokortti, joka annetaan 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun merkinnän tekemiseksi ajokorttiin tai sen poistamiseksi taikka ajokortin luokan alentamiseksi muuksi kuin 15 a §:n 1 momentissa tarkoitetuksi määräajaksi, on voimassa sen antamisen perusteena olevan ajokortin voimassaolon päättymispäivään.


28 §
Ajokortin kaksoiskappale

Ajokortin haltijalle voidaan antaa ajokortin kaksoiskappale, jos 12 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan vaatimukset täyttyvät ja ajokortti on myönnetty Suomessa. Kaksoiskappale voidaan kuitenkin 2 kohdassa säädetystä poiketen antaa, jos ajokortin haltijan vakinainen asuinpaikka on muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa.


Kaksoiskappale on voimassa sen antamisen perusteena olevan ajokortin voimassaolon päättymispäivään, jos kaksoiskappaleen antamisen perusteena olevan ajokortin voimassaoloaika vastaa 22 §:ssä säädettyjä määräaikoja.


106 §
Ajokortteja koskevat siirtymäsäännökset

Jos kuljettajantutkinto on suoritettu hyväksytysti tai päätös ajokortin myöntämisestä silloin, kun ajokortin luovuttaminen ei edellytä kuljettajantutkinnon suorittamista, on tehty ennen 102 §:n 1 momentissa mainittua voimaantulopäivää, ajokorttiin sovelletaan ennen mainittua voimaantulopäivää voimassa olleita säännöksiä. Kyseiset ajokortit ja ennen edellä tarkoitettua voimaantulopäivää luovutetut ajokortit ovat voimassa ajokortissa mainitun ajan, kuitenkin enintään 20 vuotta edellä tarkoitetusta voimaantulopäivästä. Jotta ajokortin voimassaolo jatkuu 19 päivästä tammikuuta 2033, se on ennen mainittua päivää uusittava tämän lain mukaiseksi.

Jos sellaisen 1 momentissa tarkoitetun ajokortin, joka on voimassa kunnes ajokortin haltija täyttää 70 vuotta, luokitusta laajennetaan, uusi ajokortti annetaan 22 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyksi määräajaksi. Vastaavasti menetellään annettaessa tällaisen ajokortin kaksoiskappale tai ajokortin korvaava uusi ajokortti ehdon, rajoituksen tai ammattipätevyyttä koskevan ajokorttimerkinnän tekemiseksi tai sen poistamiseksi taikka ajokortin luokan alentamiseksi. Tämä koskee myös uuden kaksoiskappaleen tai korvaavan ajokortin antamista sellaisen edellä tarkoitetun ajokortin kaksoiskappaleen tai korvaavan ajokortin perusteella, jota annettaessa ei ole sovellettu 22 §:n 1 tai 2 momentissa säädettyä vastaavia määräaikoja. Muihin tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettuihin ajokortteihin sovelletaan 22 §:n 3 momenttia, jos ajokortin luokitusta muutetaan, ja 28 §:n 4 momenttia, jos annetaan kaksoiskappale tai muu sen korvaava ajokortti.

Muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa ennen tämän lain 102 §:n 1 momentissa mainittua voimaantuloajankohtaa voimassa olleiden säännösten mukaisesti annettu ajokortti tunnustetaan vastavuoroisesti niin kauan kuin ajokortti on voimassa, kuitenkin enintään 18 päivään tammikuuta 2033. Jos ajokortin haltija täyttää 12 §:ssä säädetyt ajokorttiluvan myöntämistä koskevat edellytykset, ajokortti uudistetaan hakemuksesta tämän lain mukaiseksi ajokortiksi 27 §:n säännöksiä noudattaen.

Jos ennen 102 §:n 1 momentissa mainittua voimaantuloajankohtaa voimassa olleiden säännösten mukaisesti annetussa ajokortissa on ehto oikeanpuoleisesta taustapeilistä, uusi ajokortti tai ajokortin kaksoiskappale annetaan ilman tätä ehtoa, jollei lupapäätös erityisesti edellytä muuta.

Ennen edellä 102 §:n 1 momentissa mainittua voimaantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukaisen ajokortin haltijalle saadaan antaa tässä laissa tarkoitettu ajokortin kaksoiskappale, vaikka ajokortti on tallella eikä se ole turmeltunut.

112 §
Terveysvaatimuksia ja lääkärintodistusta koskevat siirtymäsäännökset

Ennen 102 §:n 1 momentissa mainittua voimaantulopäivää voimassa olleiden säännösten mukaisesti 70 ikävuoteen voimassaolevan kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden Suomessa vakinaisesti asuvan haltijan on ajo-oikeutensa voimassa pysyttämiseksi esitettävä poliisille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyttää 50, 55, 60 ja 65 vuotta, lääkärinlausunto hänellä olevan ajokortin terveysvaatimusten täyttymisestä. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos määräajan alkaessa on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta siitä, kun vastaavien terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettu poliisille toimitetulla lääkärinlausunnolla muun kuin edellä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen johdosta tai jos ajokortti on 106 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti 22 §:n määräaikoja soveltaen korvattu kaksoiskappaleella tai uudella ajokortilla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2016.

HE 131/2015
LiVM 2/2016
EV 23/2016
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EYVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.