345/2016

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (1750/2015) 3, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 25, 38, 41, 50 ja 51 § seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan:

1) toimintayksiköllä työ- ja elinkeinoministeriön kaikkia organisaatioyksiköitä yleiskäsitteenä;

2) yksiköllä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivia konserniohjausyksikköä, henkilöstö- ja hallintoyksikköä sekä viestintäyksikköä;

3) osastolla yritys- ja alueosastoa, energiaosastoa, elinkeino- ja innovaatio-osastoa, työelämä- ja markkinaosastoa ja työllisyys- ja yrittäjyysosastoa;

4) ryhmällä osastoon sijoitettuja ryhmäpäälliköiden johtamia toimintayksiköitä;

5) vastuualueella muita toimintayksiköitä, joihin on nimetty vastuualueen esimies.

10 §
Hallinnonalan virastojen, laitosten ja valtionyhtiöiden ohjaus

Konserniohjausyksikkö johtaa hallinnonalan tulosohjausprosessia. Osastot valmistelevat yhdessä konserniohjausyksikön kanssa tulostavoitteet virastoille ja laitoksille.

Yritys- ja alueosaston osastopäällikkö toimii puheenjohtajana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tulosneuvotteluissa.

Muiden virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii vastuuosaston osastopäällikkö.

Finnvera Oyj:n, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n omistajaohjauksesta sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelusta vastaa elinkeino- ja innovaatio-osasto. Baltic Connector Oy:n ja Terrafame Group Oy:n omistajaohjauksesta sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelusta vastaa konserniohjausyksikkö. Finpro Oy:n omistajaohjauksesta sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelusta vastaa yritys- ja alueosasto. Elinkeinoministeri allekirjoittaa osakeyhtiöitä koskevat ohjausasiakirjat.

Tulossopimukset allekirjoittaa ministeriön puolesta kokouksen puheenjohtaja ja kyseisen viraston tai laitoksen tulosohjauksesta vastaava virkamies.

Ministerit vahvistavat tulostavoitteet kansliapäällikön esittelystä.

11 §
Tilinpäätöskannanoton valmistelu ja vahvistaminen

Virasto- ja laitoskohtaisen tilinpäätöskannanoton valmistelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen osalta yritys- ja alueosasto ja muiden virastojen ja laitosten osalta vastuuosasto.

Konserniohjausyksikkö valmistelee ministeriötason tilinpäätöskannanoton, jonka molemmat ministerit allekirjoittavat.

13 §
Toimintayksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on yritys- ja alueosasto, energiaosasto, elinkeino- ja innovaatio-osasto, työelämä- ja markkinaosasto ja työllisyys- ja yrittäjyysosasto. Osastoja johtaa osastopäällikkö. Osastoilla on ryhmiä. Osastopäällikkö määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä konserniohjausyksikkö. Konserniohjausyksikköä johtaa kansliapäällikkö.

Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa ovat lisäksi viestintäyksikkö ja henkilöstö- ja hallintoyksikkö, joiden päällikköinä toimivat kansliapäällikön tehtävään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan määräämät virkamiehet. Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimii lisäksi sisäinen tarkastus.

Toimintayksiköiden päälliköt määräävät vastuualueiden esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Toimintayksiköt voivat toimintansa yhteensovittamiseksi asettaa johtoryhmän.

Valtakunnansovittelijalla ja yhteistoiminta-asiamiehellä on ministeriössä toimistot. Toimistoihin sovelletaan soveltuvin osin ministeriön toimintayksiköitä koskevia tämän työjärjestyksen säännöksiä.

15 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee edellä 10–12 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) ministeriön ja hallinnonalan strateginen johtaminen ja ohjaus ministereiden ja kansliapäällikön apuna;

2) taloussuunnittelu ja prosessien arviointitoiminnot;

3) hallitusohjelman seuranta ministeriön osalta;

4) Eurooppa 2020 -strategian sekä vakaus- ja uudistusohjelman johtaminen ministeriön osalta;

5) ministeriön yhteisten kansainvälisten ja EU-asioiden koordinointi sekä johdon tuki EU- ja kansainvälisissä asioissa;

6) kasvupolitiikan analyysi ja valmistelu;

7) hallinnonalan digitalisaation johtaminen ja ohjaus;

8) ministeriön ja hallinnonalan tietohallinnon ja tiedon hallinnan johtaminen ja ohjaus.

16 §
Yritys- ja alueosasto

Yritys- ja alueosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) aluekehittäminen, alueiden yrityspalvelut sekä näihin liittyvä säädösvalmistelu;

2) yritysten kansainvälistymiseen, viennin edistämiseen ja osaston toimialaan liittyvät muut yrityspalvelut, seudulliset yrityspalvelut;

3) Team Finland -toiminnan koordinointi ja yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut, Yritys-Suomen kehittäminen, Finpro Oy:n ohjaus ja valvonta, matkailupolitiikan koordinaatio ja edistäminen;

4) yritystuet ja -avustukset, aluejaot aluepoliittisten toimenpiteiden kohdentamista varten sekä alueiden kehittämistuet;

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauksen koordinointi, strategia-asiakirjan valmistelun ja tulossopimusprosessin johtaminen sekä ministeriön osastoilta tulevien ohjaustarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen;

6) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen sekä niiden kehittämis- ja hallintokeskuksen hallinnollinen ohjaus ja valvonta;

7) valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja muiden alueiden kehittämiseen liittyvien kansallisten suunnitelmien, ohjelmien ja toimenpiteiden valmistelu, toimeenpano ja seuranta sekä kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteensovittaminen alueiden kehittämisen kokonaisuuteen;

8) maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat;

9) ennakoivan ja äkillisen rakennemuutoksen toiminnon johtaminen;

10) Suomen tavoitteiden edistäminen Euroopan unionin koheesiopolitiikassa ja Euroopan unionin ja kansallisten politiikkojen yhteensovittaminen rakennerahastotoiminnassa sekä muut rakennerahasto-ohjelmien ja vähävaraisten avun rahaston jäsenvaltiovastuut;

11) rakennerahastojen toimenpideohjelmien (ohjelmakaudet 2007-2013 ja 2014-2020) hallintoviranomaistehtävät, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kumppanuussopimuksen koordinointi, EURA 2014 -rakennerahastotietojärjestelmän sähköiset palvelut sekä välittävän toimielimen tehtävien hoitaminen ministeriön teknisen tuen osalta;

12) Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen, eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen ja Euroopan naapuruusvälineeseen liittyvät jäsenvaltion tehtävät, Euroopan unionin Itämeristrategian koordinointi, alueiden komitea, Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymät sekä Suomen ja Venäjän välinen, rajat ylittävää yhteistyötä koskeva valtiosopimus.

21 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) henkilöstöpolitiikka, palvelussuhteen ehdot ja osallistumisjärjestelmät;

2) osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi;

3) henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus;

4) yleishallinto, hankintatoimen ohjaus, matkahallinto, työjärjestys;

5) johdon sihteeripalvelut, sisäinen turvallisuus;

6) visuaalinen ilme, graafinen suunnittelu, graafiset ohjeet, viestintätuotteet ja julkaisutoiminta;

7) maksuliike- ja kirjanpitotehtävät;

8) taloushallinto, maksullisen toiminnan ohjaus, valtuus- ja määrärahaseuranta sekä tilinpäätös;

9) hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden ohjaus taloushallinnon ja palvelukeskusasioiden osalta;

10) taloussääntö;

11) rakennerahastojen toimenpideohjelmien (ohjelmakaudet 2007-2013 ja 2014-2020), Euroopan globalisaatiorahaston, vähävaraisten avun rahaston sekä Suomen pk-yritysaloiteohjelman todentamisviranomaistehtävät;

12) ministeriön tiedon hallinta, tietohallinto sekä tietoturva ja -suoja yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

13) oikeudelliset ja muut ministeriön toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu jonkin toisen toimintayksikön käsiteltäväksi.

25 §
Alivaltiosihteeri

Alivaltiosihteeri toimii kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena ja johtaa kansliapäällikön antamien linjausten mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriön ja hallinnonalan:

1) elinkeinopoliittisten erillishankkeiden ja strategisten kokonaisuuksien valmistelua ja toimeenpanoa;

2) ohjauksen ja digitaalisten toimintamallien kehittämistä, synergioita ja toimeenpanoa;

3) kansainvälisen toimintaverkoston ja yhteistyösuhteiden kehittämistä;

4) merkittävien kotimaisten ja ulkomaisten investointihankkeiden edistämistä.

Lisäksi alivaltiosihteeri hoitaa konserniohjausyksikön vastuulla olevien yhtiöiden omistajaohjausta.

38 §
Yritys- ja alueosaston päällikön ratkaisuvalta

Yritys- ja alueosaston päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 41 §:n mukaista valvojan nimittämistä Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen toimenpideohjelmassa;

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä niiden kehittämis- ja hallintokeskuksen toimintamenojen jakamista;

3) virkasiirtoja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä niiden kehittämis- ja hallintokeskuksen välillä;

4) henkilötietojen antamista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n mukaisesti Euroopan Sosiaalirahastoa koskevasta henkilötietojärjestelmästä.

41 §
Työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työsuhdevalvonnan ohjausta ja yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa;

2) merimiespalvelutoimiston menoihin suoritettavaa valtionosuutta;

3) turvavarastolain (970/1982) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä;

4) palkkaturvan maksuhuojennuksia.

50 §
Vuosilomat ja poissaolot

Henkilöstö- ja hallintojohtaja vahvistaa kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön, valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen vuosiloman.

Kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä esimiesasemassa oleva virkamies vahvistaa henkilöstö- ja hallintojohtajan ja välittömästi kansliapäällikön alaisina olevien muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten vuosilomat.

Osastopäällikkö vahvistaa alaistensa ryhmäpäälliköiden lomat. Toimintayksiköiden esimiehet vahvistavat alaisuudessaan toimivien virkamiesten vuosilomat.

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö huolehtii henkilöstön lomien ja poissaolotietojen seurannasta.

51 §
Virkamatka ja -koulutusmääräykset

Ministeri antaa pysyvän kotimaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle, alivaltiosihteerille ja osastopäällikölle.

Henkilöstö- ja hallintojohtaja tai hänen määräämänsä virkamies antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle, alivaltiosihteerille ja osastopäällikölle sekä kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen yksikön päällikölle, valtakunnansovittelijalle, yhteistoiminta-asiamiehelle ja erityisavustajalle.

Talousjohtaja antaa kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen henkilöstö- ja hallintojohtajalle.

Osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies, ryhmäpäällikkö, vastuualueen päällikkö, valtakunnansovittelija ja yhteistoiminta-asiamies antavat kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen alaiselleen virkamiehelle.

Muille kuin 1 momentissa mainituille virkamiehille ei voi antaa pysyvää virkamatkamääräystä.

Mitä edellä on säädetty virkamatkamääräyksen antamisesta, on noudatettava myös koulutusmääräyksen antamisessa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Kansliapäällikkö
Jari Gustafsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.