266/2016

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (622/2015) 12 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Hakemus

Sen lisäksi, mitä hallintolain (434/2003) 16 §:ssä ja rahoituslain 22 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, hakemuksessa on ilmoitettava tuen hakijoiden nimi- ja yhteystiedot sekä hankkeen sijaintitietoina kiinteistötunnukset ja kunta. Tuen hakijalla tarkoitetaan tässä sitä, jolle rahoituslain 4 §:n nojalla voidaan myöntää tukea. Jos hakija on rahoituslain 28 §:ssä tarkoitettu tukeen oikeutettu kiinteistön yhteisomistaja, hakemuksessa on ilmoitettava yhteisomistussuhteen peruste ja omistusosuus. Jos hakija on käyttänyt asiamiestä ja asiamies ei itse ole laatinut hakemusta, hakemuksessa on ilmoitettava asiamiehen nimi ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä kartta, jossa kohde on rajattu.


Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hakemuksessa on ilmoitettava kohteen pinta-ala. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon kohteen pinta-ala on ilmoitettava kuvioittain. Nuoren metsän hoidon hakemuksessa on lisäksi eriteltävä sen kohteen pinta-ala kuvioittain, jolta kerätään pienpuuta vähintään 35 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, nuoren metsän hoidon hakemuksessa on eriteltävä sen kohteen pinta-ala kuvioittain, jolta kerätään pienpuuta vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Nuoren metsän hoidossa on ilmoitettava, että kohteen puuston pohjapinta-alalla punnittu läpimitta rinnankorkeudelta on ennen toimenpiteen tekemistä enintään 16 senttimetriä. Suometsänhoidon, metsätien tekemisen ja metsäluonnon hoidon tuen hakemuksessa on ilmoitettava arvio toimenpiteen toteuttamisesta kohteella tuensaajalle syntyvistä tuloista. Ympäristötuen hakemuksessa on ilmoitettava kohteen pinta-ala, kuvioittaiset metsävaratiedot ja koko kiinteistön puuston määrä sekä ilmoitettava kohteen elinympäristöt ja niiden lisämääreet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

5 §
Suometsän hoidon toteuttamissuunnitelma

Rahoituslain 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna selvityksenä pidetään tietoja, jotka olisi ilmoitettava vesilain (587/2011) 5 luvun 6 §:ssä tarkoittamassa ilmoituksessa. Silloin kun kyseinen ilmoitus on annettava, ilmoitus on liitettävä toteuttamissuunnitelmaan.

8 §
Toteutusilmoitus

Toteutusilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on rajattu alueet, jossa rahoituspäätöksen mukaiset työt on tehty. Taimikon varhaishoidossa ja nuoren metsän hoidossa alueiden pinta-ala on ilmoitettava kuvioittain 0,1 hehtaarin tarkkuudella. Jos tuki maksetaan toteutusilmoituksen perusteella muulle kuin tuensaajalle, toteutusilmoituksessa on mainittava maksun saajan nimi, y- tai henkilötunnus ja tilinumero.


10 §
Nuoren metsän hoidon toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksessa on ilmoitettava käsittelyn jälkeisen kasvatuskelpoisen puuston määrä 200 rungon tarkkuudella ja pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta senttimetrin tarkkuudella sekä tieto siitä, että kasvatuskelpoisen puuston keskipituus on yli 3 metriä. Lisäksi toteutusilmoituksessa on mainittava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 1 500 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 1 500 kappaletta hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, on ilmoitettava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 1 000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 1 000 kappaletta hehtaaria kohden. Poistumaan voidaan laskea vain kantoläpimitaltaan yli kolmen senttimetrin kannot.Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.