247/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 39 §:n 3 momentin, 41 §:n ja 43 §:n nojalla:

1 §
Hallitus

Sen lisäksi mitä Metsähallituksesta annetussa laissa (234/2016), jäljempänä metsähallituslaki, säädetään, hallituksen jäsenistä yksi määrätään maa- ja metsätalousministeriöstä ja yksi ympäristöministeriöstä.

Hallituksen jäsenellä tulee olla Metsähallituksen yleistehtävien tai liiketalouden asiantuntemusta.

2 §
Hallituksen tehtävät

Metsähallituslain 12, 19 ja 33 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi hallitus:

1) päättää liiketoiminnan hinnoittelun periaatteista ja hinnoittelua koskevan päätösvallan käyttämisestä;

2) päättää liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;

3) vahvistaa Metsähallituksen työjärjestyksen;

4) päättää Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä ja niiden rahoitusta koskevien sopimusten periaatteista julkisten hallintotehtävien yksikön lausunnon saatuaan;

5) päättää metsähallituslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden, osakkuuksien tai jäsenyyksien hankintaa ja luovutusta koskevan esityksen tekemisestä;

6) päättää metsähallituslain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuuden antamisesta;

7) päättää Metsähallituksen toiminnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta;

8) päättää toimitusjohtajan tehtävää koskevan sopimuksen ehdoista;

9) päättää toimitusjohtajan sijaisista;

10) päättää aloitteen tekemisestä maa- ja metsätalousministeriölle toimitusjohtajan irtisanomisesta sekä ja erätalousjohtajan virkasuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta;

11) päättää aloitteen tekemisestä ympäristöministeriölle luontopalvelujohtajan virkasuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta;

12) käsittelee muut Metsähallituksen kannalta laajakantoiset tai periaatteellisesti tärkeät asiat ja päättää niistä.

3 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

4 §
Palkkiot

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot määrää maa- ja metsätalousministeriö.

5 §
Maakunnalliset neuvottelukunnat

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan Lapin maakunnan alueelle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle.

Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Neuvottelukuntaan kuuluvien jäsenten tulee edustaa monipuolisesti alueen väestöä, metsätaloutta, elinkeinoelämää, ympäristönsuojelua ja kansalaisjärjestöjä. Ennen neuvottelukuntien asettamista maa- ja metsätalousministeriö pyytää asianomaisilta maakuntien liitoilta sekä muilta Metsähallituksen toiminnan kannalta tärkeiltä sidosryhmiltä esityksiä neuvottelukuntiin valittavista henkilöistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä;

2) tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi ja toimintojen yhteensovittamiseksi Metsähallituksen toimintaa suunniteltaessa.

6 §
Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavat neuvottelukunnat

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille.

Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Neuvottelukunnassa tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, kunnan, paliskuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa (235/2016) tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten kalastajien edustus. Inarin kuntaan asetettavassa neuvottelukunnassa tulee olla myös kolttien kyläkokouksen edustaja.

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan tehtävänä on antaa Metsähallitukselle lausuntoja ja tehdä Metsähallitukselle aloitteita metsätaloutta, valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja -urien suunnittelua, maastoliikenne-, metsästys- ja kalastuslupia sekä valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa.

7 §
Neuvottelukuntien toiminta

Edellä 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on läsnä.

Neuvottelukunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan palkkiota kokoukseen osallistumisesta valtiovarainministeriön kokouspalkkioita koskevan kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti. Kokoukseen osallistumisesta ei makseta muuta palkkiota.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää lisäksi neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muun jäsenen ja varajäsenen päivärahan ja matkakustannusten korvausten perusteet.

8 §
Ensimmäinen tilikausi

Metsähallituksen ensimmäinen tilikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

9 §
Kumotun lain nojalla annetun asetuksen soveltaminen

Valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (160/2004) soveltaminen Metsähallitukseen päättyy 15 päivänä huhtikuuta 2016.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.