209/2016

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2016

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 56 §, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna asetuksessa 326/2010, sekä

muutetaan 2, 6 ja 10—13 §, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti, 23 ja 26—28 §, 40 §:n 1 momentti sekä 50 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi asetuksissa 326/2010, 1271/2011 ja 1030/2014, 6 § osaksi asetuksissa 326/2010, 1271/2011 ja 834/2013, 10 § asetuksissa 326/2010 ja 834/2013, 11 § asetuksissa 344/2011,1271/2011 ja 1030/2014, 13 §, 15 §:n 2 momentti ja 23 § asetuksessa 834/2013, 15 §:n 3 momentti, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti, 27 ja 28 § ja 50 §:n 2 momentti asetuksessa 1030/2014 sekä 26 § ja 40 §:n 1 momentti asetuksessa 477/2013, seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (Valtion työmarkkinalaitos);

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT);

8) kehittämis- ja hallintotoiminto.

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto.

Ministeriön johdon esikuntaeliminä ovat EU-sihteeristö sekä kansainväliset rahoitusasiat yksikkö, jotka toimivat suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivaan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu osastosta, noudatetaan 1 momentissa mainittujen toimintayksiköiden lisäksi soveltuvin osin 2 momentissa mainittuun valtiovarain controller toimintoon ja 3 momentissa tarkoitettuihin esikuntaelimiin.

6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) rahoitusjärjestelmän vakautta ja kehittämistä;

2) valtion lainanoton ja velanhoidon sekä kassavarojen sijoittamisen strategista ohjausta ja valvontaa;

3) rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja kiinteistörahastojen toimintaa sekä panttilainauslaitoksia;

4) arvopaperi- ja johdannaiskauppaa sekä niiden selvitystä, arvo-osuusjärjestelmää ja niitä ylläpitävien yhteisöjen toimintaa;

5) rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja kriisinhallinnan sääntelyä, EU:n yhteistä valvontamekanismia sekä EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia ja -rahastoa;

6) rahaa ja rahajärjestelmää, maksuvälineitä ja maksujärjestelmiä, Suomen Pankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmää sekä Euroopan keskuspankkia;

7) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä;

8) arvopaperistamalla tapahtuvaa varainhankintaa;

9) valtiontakauksia;

10) pankkikriisien hallintaa;

11) Rahoitusvakausviraston tulosohjausta;

12) Valtion eläkerahastoa ottaen huomioon, mitä 7 §:n 12 kohdassa säädetään;

13) Valtiokonttorin rahoitustoimialan tehtäviä ja tulosohjausta;

14) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n, selvitystilassa, omistajaohjausta.

10 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT-osasto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon tietohallinnon yleistä kehittämistä sekä ohjausta ja julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista;

2) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleistä kehittämistä sekä yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamista;

3) valtion tietohallinnon ja ICT-toiminnan rakenteita, johtamista ja kehittämistä;

4) valtion ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön edistämistä ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä sekä yhteisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehittämistä ja yhteensovittamista;

5) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista, julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämistä sekä valtion tietoturvallisuuden ohjausta;

6) valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja koskevaa kehittämistä;

7) Valtiokonttorille kuuluvia julkisen hallinnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja koskevaa ohjausta;

8) Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta;

9) turvallisuusverkkotoiminnan sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjausta ja valvontaa.

11 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjauksen ja omistajaohjauksen johtamista, kehittämistä ja koordinointia tukenaan ministeriön muut osastot kukin tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti;

2) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) hallinnonalan henkilöstö-, tietohallinto-, tila- ja muiden infrastruktuuriasioiden ohjausta ja koordinaatiota;

4) ministeriön yleistä hallintoa ja kehittämistä;

5) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön kehittämistä;

6) ministeriön taloushallintoa;

7) ministeriön tiedonhallintaa, tietohallintoa ja tietoturvallisuutta;

8) muita ministeriön sisäisiä palveluja, jolleivät ne kuulu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslialle tai tämän työjärjestyksen nojalla muulle osastolle tai yksikölle.

12 §
EU-sihteeristö

EU-sihteeristö avustaa ministeriön johtoa ja osastoja Euroopan unioniin liittyvissä sekä muissa kansainvälisissä asioissa, niiden valmistelun yhteensovittamisessa sekä niitä koskevassa yhteydenpidossa ministeriön ulkopuolelle.

EU-sihteeristö valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ja euroryhmän sekä EU-ministerivaliokunnan kokousten valmistelua;

2) Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämiseen liittyvien asioiden yhteensovittamista;

3) Euroopan unionin perussopimusta ja yleistä kehittämistä sekä institutionaalisia kysymyksiä.

13 §
Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö avustaa ministeriön johtoa kansainvälisiin rahoituslaitoksiin, järjestöihin ja yhteistyöelimiin sekä euroalueen vakauteen liittyvissä asioissa.

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) Kansainvälistä Jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja sen liitännäisjärjestöjä, Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia, Euroopan investointipankkia, Pohjoismaiden investointipankkia ja muita pohjoismaisia rahoitusyhteisöjä, Aasian Infrastruktuuri-investointipankkia, Euroopan Neuvoston kehityspankkia, Euroopan vakausmekanismia, Euroopan rahoitusvakausvälinettä ja Pariisin klubia sekä alueellisten kehitysrahoituslaitosten toiminnan seurantaa;

2) Pohjoismaiden ministerineuvostoa;

3) muiden kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

4) euroalueen vakauden hallinnan edellyttämiä toimenpiteitä sekä Euroopan unionin jäsenvaltioille myönnettävää rahoitusapua ja unionin makrotaloudellisia rahoitusapuohjelmia.

15 §
Osastojen ja esikuntaelimien sisäinen organisaatio ja tehtävien jako

EU-sihteeristön sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikön tehtävien jaosta määrätään tarvittaessa tarkemmin esikuntaelimen päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

EU-sihteeristön sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikön päällikkönä on ministerin enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies sekä osaston yksikön päällikkönä valtiosihteerin kansliapäällikkönä enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään määräämä virkamies. Päällikön tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus käyttää yksikön päällikön nimikettä oman virkanimikkeensä ohella.

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ministeriön johtamisessa toimivat alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori.


19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä käy tuloskeskustelut strategisista tavoitteista alivaltiosihteerin, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouspolitiikan koordinaattorin kanssa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä tekee johtamissopimukset osastopäälliköiden kanssa vuosittaisista tulostavoitteista.


21 §
Koordinoiva johtoryhmä ja virkamiesjohtoryhmä

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ja johdolla toimii koordinoiva johtoryhmä, johon kuuluvat alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä viestintäjohtaja. Koordinoivan johtoryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen strategiatyön toimeenpanoa ja seurantaa sekä käsitellä ja sovittaa yhteen strategiset ja ministeriön kannalta tärkeät teemat ja asiakokonaisuudet, joilla on liittymäkohtia useamman kuin yhden koordinaatioalueen piiriin tai osaston toimialaan.


22 §
Muut ohjaus- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talouspolitiikan koordinaatioryhmää apunaan talouspolitiikan koordinaattori ja hallintopolitiikan koordinaatioryhmää apunaan hallinto- ja kehitysjohtaja. Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmää johtaa kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri ja hallinnonalan tulosohjausryhmää tietojohtaja.

23 §
Euroopan unioniin liittyvien sekä muiden kansainvälisten asioiden valmistelu

Ministeriön osastot vastaavat toimialaansa liittyvien Euroopan unionissa käsiteltävien sekä muiden kansainvälisten asioiden valmistelusta lukuun ottamatta niitä, jotka on 12 §:ssä säädetty EU-sihteeristön tai 13 §:ssä kansainväliset rahoitusasiat -yksikön hoidettaviksi.

26 §
Hallinto- ja kehitysjohtajan tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Lisäksi hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa.

27 §
Alivaltiosihteerin tehtävät

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua. Lisäksi alivaltiosihteeri kehittää ja johtaa budjettiosaston toimialaan kuuluvien Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota koskevien asioiden valmistelua.

28 §
Talouspolitiikan koordinaattorin tehtävät

Talouspolitiikan koordinaattori kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna talouspolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden valmistelua.

40 §
Matkamääräysten antaminen

Valtiosihteerille virkamatkamääräyksen antaa ministeri. Valtiosihteerille kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerille ja talouspolitiikan koordinaattorille virkamatkamääräyksen antaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Hallinto- ja kehitysjohtajalle virkamatkamääräyksen antaa talouspäällikkö.


50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimivalle virkamiehelle myöntää hallinto- ja kehitysjohtaja osastopäällikön esittelystä. Harkinnanvaraisen virkavapauden EU-sihteeristön sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikön virkamiehelle myöntää kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri esikuntaelimen päällikön esittelystä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2016

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.