206/2016

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1336/2002) 9 §:n 2 momentin 3 kohta sekä

muutetaan 13 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 13 §:n 1 momentti asetuksessa 573/2012 ja 13 §:n 2 momentti osaksi asetuksessa 573/2012, seuraavasti:

13 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan eläkekassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen liitetietona esitetään vakavaraisuuspääomaan luetut erät, vähimmäispääomavaatimus, vakavaraisuusraja ja vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä.

Vakuutuskassan ja eläkesäätiön seuraavat taloudellista kehitystä koskevat tunnusluvut ilmoitetaan niiden harjoittaman lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan osalta toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta tai, jos vakuutuskassa tai eläkesäätiö ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

1) liikevaihto;

2) vakuutuskassan vakuutusmaksutulo tai eläkesäätiön maksutulo;

3) maksetut eläkkeet;

4) sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;

5) sijoitustoiminnan tuloksen vaikutus kannatusmaksuihin;

6) kokonaishoitokulut;

7) kokonaistulos;

8) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;

9) vakavaraisuuspääoma, vakavaraisuusraja, eläkevarat suhteessa 11 kohdassa määriteltyyn vakuutuskassan vastuuvelkaan tai eläkesäätiön eläkevastuuseen ja vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa sekä taulukon että kuvan muodossa ja, jos vakavaraisuuspääomaan sisältyy työnantajan tai osakkaan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä, ilman tätä erää;

10) taseen eläkevastuu tai vastuuvelka;

11) eläkevarat eli vakavaraisuuspääoma ja vastuuvelka tai eläkevastuu yhteensä; vastuuvelalla tai eläkevastuulla tarkoitetaan tässä yhteydessä vakuutuskassalain 83 d §:n 2 momentissa tai eläkesäätiölain 48 c §:n 2 momentissa tarkoitettua vakavaraisuuspääoman enimmäismäärän perusteena olevaa vastuuvelkaa tai eläkevastuuta;

12) työntekijän eläkelain mukainen palkkasumma;

13) työntekijän eläkelain mukaisten vakuutuksenottajien lukumäärä;

14) työntekijän eläkelain mukaan vakuutettujen lukumäärä;

15) yrittäjän eläkelain mukainen työtulosumma;

16) eläkkeensaajien lukumäärä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tilinpäätökseen siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Ylimatemaatikko
Mikko Kuusela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.