177/2016

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus oikeustulkkirekisteristä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään oikeustulkkirekisteristä annetun lain (1590/2015) nojalla:

1 §
Asioiden käsittely oikeustulkkirekisterilautakunnassa

Oikeustulkkirekisterilautakunta kokoontuu käsittelemään sen toimivaltaan oikeustulkkirekisteristä annetun lain (1590/2015) nojalla kuuluvia asioita puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunta ratkaisee asiat lautakunnan sihteerin esittelystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Oikeustulkkirekisterilautakunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

2 §
Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellytyksenä olevat opinnot

Oikeustulkkirekisteristä annetun lain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen oikeustulkkauksen opintojen tulee sisältää Suomen oikeusjärjestelmään, eri oikeudenalojen lainsäädäntöön ja käsitteistöön sekä viranomaismenettelyihin perehdyttäviä opintoja, jotka yhteensä muodostavat vähintään 15 opintopistettä tai sitä vastaavan laajuisen opintokokonaisuuden. Muilta osin oikeustulkkauksen opintojen tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä tai sitä vastaavan laajuuden oikeustulkkaustilanteiden tulkkausmenetelmien ja -teknisten keinojen sekä oikeustulkkauksessa vaadittavan työkielten hallinnan opintoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina opintoina otetaan huomioon yhtenä opintokokonaisuutena tai erillisinä opintokokonaisuuksina suoritetut opinnot, jotka yhteensä muodostavat 1 momentissa tarkoitetut oikeustulkkauksen opinnot. Opinnot voivat sisältyä tutkintoon tai olla suoritettuina erikseen.

3 §
Oikeustulkkaustaidon ylläpitämisen osoittaminen

Jos tulkki hakee oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen uusimista tai jos oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on oikeustulkkaustaidon ylläpitämisen osoittaminen, hakijan on osoitettava, että hän on hakemuksen vireille tuloa edeltävien viiden vuoden aikana tulkannut oikeudellisia asioita tai ylläpitänyt oikeustulkkaustaitoaan osallistumalla oikeustulkkauksen koulutukseen.

4 §
Oikeustulkin kirjallinen vakuutus

Oikeustulkkirekisteristä annetun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kirjallisen vakuutuksen sisältö on seuraava:

”Minä N.N lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä oikeustulkkina toimin tunnollisesti ja puolueettomasti sekä parhaan kykyni mukaan suoritan minulle annetut tehtävät enkä omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi käytä tai luvatta ilmaise sivulliselle sellaista asiaa, jonka olen tehtävässäni saanut tietooni.”

5 §
Todistus oikeustulkkirekisteriin merkitsemisestä

Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisestä annettavaan todistukseen merkitään:

1) rekisteriin merkityn tulkin nimi ja henkilötunnus;

2) tiedot tutkinnosta tai opinnoista, joiden perusteella tulkki on merkitty oikeustulkkirekisteriin;

3) rekisteriin merkitsemisen päivämäärä ja merkitsemisen voimassaolo;

4) tieto siitä, miten rekisteriin merkitsemisen voimassaolon voi tarkistaa.

Todistuksen allekirjoittaa oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan sihteeri. Puheenjohtajan ollessa estyneenä todistuksen allekirjoittaa varapuheenjohtaja ja lautakunnan sihteeri.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU (32010L0064); EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Aino Still

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.