164/2016

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) 2 §, 3 §:n 2 kohta, 4 § sekä 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle

Seuraavien tuotteiden luovutus tuottajalta suoraan kuluttajalle katsotaan elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus, 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdassa ja elintarvikelain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi:

1) lehtivihannekset, enintään 5 000 kiloa vuodessa, muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 10 000 kiloa vuodessa sekä hunaja, enintään 1 000 kiloa vuodessa;

2) kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina, enintään 5 000 kiloa vuodessa;

3) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 eläintä vuodessa, luonnonvaraiset linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuraa kohden;

4) ternimaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

5) muu raakamaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

6) kananmunat alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä, enintään 20 000 kiloa vuodessa;

7) muut linnunmunat, enintään 5 000 kiloa vuodessa.

3 §
Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin

Seuraavien tuotteiden toimittaminen tuottajalta paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle, katsotaan yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdan ja elintarvikelain 22 §:n 5 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi:


2) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 eläintä vuodessa, luonnonvaraiset linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuraa kohden;


4 §
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely

Seuraavat toiminnot katsotaan elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e ala-kohdassa tarkoitetuksi toiminnaksi siten, että 3 kohdan d alakohdan mukaiseen siipikarjan ja tarhatun kanin teurastamiseen sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä, tai toiminnaksi, johon sovelletaan sanotun asetuksen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia:

1) siipikarjan tai tarhatun kanin teurastus ja lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa suoraan kuluttajalle tai toimittaa sitä paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle; alkutuotannon toimija saa luovuttaa ja toimittaa yhteensä enintään 40 000 kiloa siipikarjanlihaa vuodessa ja yhteensä enintään 20 000 kania vastaavan määrän lihaa vuodessa;

2) poron teurastus, sekä poron lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa poron lihaa suoraan kuluttajalle poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu;

3) poron kuivalihan valmistus alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa poron kuivalihaa suoraan kuluttajalle poronhoitolain 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella alkutuotantopaikalta;

4) luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun metsästäjä tai metsästysseura toimittaa lihan paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle; metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa enintään 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuodessa;

5) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun metsästäjä tai metsästysseura luovuttaa pieniä määriä lihaa suoraan kuluttajalle;

6)  luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun poliisi tai riistanhoitoyhdistys luovuttaa lihan suoraan kuluttajalle;

7) siipikarjan, poron, lampaan, tarhatun kanin, luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten teurastus ja lihan käsittely puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen järjestämässä pelastautumisharjoituksessa annettavan selviytymiskoulutuksen yhteydessä.

5 §
Vähittäisliikkeen vähäinen, paikallinen ja rajoitettu toiminta

Toimitettaessa eläimistä saatavia elintarvikkeita vähittäisliikkeestä toiseen vähittäisliikkeeseen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuksi vähäiseksi toiminnaksi katsotaan enintään 1 000 kilon vuosittaiset toimitukset. Tämän lisäksi vähäiseksi määräksi katsotaan 1 000 kilon ylittävän määrän osalta 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläimistä saatavien elintarvikkeiden vuotuisesta toimitus- ja luovutusmäärästä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s.3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 22
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Eläinlääkintöneuvos
Marjatta Rahkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.