145/2016

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

2 §
Valtionapuviranomainen

Investointituen myöntämisestä päättää ja muut siihen liittyvät tehtävät hoitaa työ- ja elinkeinoministeriö.

3 §
Euroopan unionin valtiontukisääntely

Investointituen myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että:

1) Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman yhteismarkkinoille soveltuvaksi;

2) kyse on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014 tarkoitetusta tuesta, johon ei sovelleta ilmoitusvaatimusta; taikka

3) Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen yksittäisen tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi.

Investointituki voidaan kuitenkin myöntää ehdollisena ennen komission hyväksyntää.

Investointituen maksatus on keskeytettävä, jos tuen saaja ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

4 §
Suhde energiatukeen

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hakijan suostumuksella siirtää investointitukihakemuksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012), jäljempänä energiatukiasetus, nojalla.

Investointitukea ei voida myöntää sellaiseen investointiin, jota varten on energiatukiasetuksen nojalla myönnetty energiatukea.

5 §
Investointituen myöntämisen edellytykset

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen käyttöomaisuuteen kohdistuvaan investointiin, jonka hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa ja joka koskee:

1) sellaisten biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) nojalla kestävyyskriteerien mukaisiksi osoitettujen biopolttoaineiden tuotantoa, joiden raaka-aineena on käytetty jätteitä tai tähteitä taikka muita mainitussa laissa tarkoitettuja raaka-aineita lukuun ottamatta ravintokasvien syötäväksi kelpaavia osia; tai

2) hanketta, joka sisältää uutta energiateknologiaa ja on ensimmäisiä lajissaan Suomessa ja johon sisältyy ylimääräisiä kustannuksia tai tavanomaista teknologiaa korkeampi riski ja joka edistää:

a) sähkön- tai lämmön- taikka niiden yhteistuotantoa tuulienergialla, aurinkoenergialla, ilmalämpöenergialla, geotermisellä energialla, hydrotermisellä energialla tai valtamerienergialla, vesivoimalla, biomassalla, kaatopaikoilla tai jätevedenpuhdistamoissa syntyvällä kaasulla tai biokaasulla taikka muulla uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevalla energialla; tai

b) muun energiateknologian kaupallista käyttöönottoa.

Investointitukea voidaan kuitenkin myöntää 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen ainoastaan siltä osin kuin hanke sisältää uutta teknologiaa.

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja rahoittaa hankkeesta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea. Edellytystä ei kuitenkaan sovelleta kunnan tai sen pääosin omistaman yhteisön hankkeeseen siltä osin kuin kyse on kunnan myöntämästä rahoituksesta.

6 §
Investointituen saaja

Investointitukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille eikä maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Jos hankkeen toteuttamiseen osallistuu useampi kuin yksi yritys, kunta tai muu yhteisö, tuki voidaan myöntää ja maksaa yritykselle, kunnalle tai muulle yhteisölle, joka on sitoutunut vastaamaan tuen käytöstä koko hankkeeseen (koordinaattori). Jos tuki myönnetään koordinaattorille, sen on tehtävä valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu sopimus hankkeen toteuttavien tahojen kanssa.

7 §
Investointituen hakeminen

Investointitukea on haettava työ- ja elinkeinoministeriöltä tässä asetuksessa säädetyllä tavalla ensimmäisellä hakukierroksella viimeistään 18 päivänä maaliskuuta 2016 tai toisella hakukierroksella viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2017, kuitenkin ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista.

Ensimmäisen hakukierroksen hakemuksia on täydennettävä tässä asetuksessa säädetyllä tavalla viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2016 ja toisen hakukierroksen hakemuksia viimeistään 17 päivänä maaliskuuta 2017.

8 §
Investointitukihakemus

Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

1) hakijan virallinen nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, yritys- tai yhteisötunnus sekä kaupparekisteriote;

2) hankkeen ensisijainen 5 §:n 1 momentin mukainen tavoite ja lyhyt kuvaus hankkeesta;

3) hankkeen kustannusarvio.

Täydentävästä hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä ainakin:

1) hakijan viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) hankkeen toteuttamissuunnitelma ja aikataulu, julkinen tiivistelmä hankkeesta sekä tiedot hankkeen vaatimista luvista ja arvio niiden lainvoimaiseksi tulemisen ajankohdasta;

3) hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma;

4) selvitys hankkeeseen haetuista ja myönnetyistä muista julkisista tuista mukaan lukien Euroopan unionin myöntämät tuet;

5) vähimmäistukimäärä, jolla hankkeen arvioidaan käynnistyvän, ja tätä koskevat perustelut;

6) hankkeen kannattavuuslaskelma ilman tukea ja tuen kanssa sekä selvitys tuen kannustavasta vaikutuksesta hankkeen toteuttamiseen;

7) selvitys uudesta teknologiasta ja kolmannen osapuolen arvio teknologian uutuusarvosta;

8) arvio hankkeen energiataloudellisista vaikutuksista, arvio hankkeen kasvihuonekaasupäästövaikutuksista ja muista hankkeen merkityksellisistä ympäristövaikutuksista, arvio työllisyysvaikutuksista sekä arvio hankkeen muista vaikutuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa investointitukihakemusta ja täydentävää hakemusta koskevat lomakkeet.

9 §
Investointitukihakemusten vertailussa sovellettavat perusteet

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää investointituen myöntämisestä vertailemalla haettujen tukimäärien suuruutta, hankkeiden energiavaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa ja teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä muita vaikutuksia.

10 §
Investointituen enimmäismäärä ja hyväksyttävät kustannukset

Hankekohtaisen harkinnan perusteella myönnettävän investointituen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 40 prosenttia.

Hyväksyttävät kustannukset ovat:

1) valmistelu- ja suunnittelukustannukset;

2) rakennuksista aiheutuvat kustannukset;

3) koneiden ja laitteiden hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset;

4) välittömästi investointiin liittyvien maa-alueiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset siltä osin kuin ne eivät ylitä kymmentä prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista sekä raivaus- ja maanrakennusteknisistä töistä aiheutuvat kustannukset.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole tuen saajan maksamat palkat, yleiskustannukset, edustusmenot, rakennusaikaiset korot, valtion maksuperustelakiin (150/1992) perustuvat maksut eivätkä tuen saajan maksamat arvonlisäverot.

Koordinaattorille voidaan korvata sille koordinaatiosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Koordinaatiosta aiheutuneet korvattavat kustannukset voivat kuitenkin olla enintään kymmenen prosenttia tuettavan hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

11 §
Investointituen maksaminen

Investointituki maksetaan hakemuksesta (maksatushakemus) jälkikäteen hankkeen edistymisen ja toteutuneiden maksettujen kustannusten perusteella yhdessä tai useammassa erässä, jotka mainitaan tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä (tukipäätös). Viimeinen maksuerä on vähintään 20 prosenttia myönnetystä tuesta, jollei tukipäätöksessä ole erityisestä syystä poikettu tästä.

Hakemus viimeisen maksuerän maksamiseksi (lopputilitys) tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen tulee tukipäätöksen mukaan olla saatettu päätökseen. Lopputilityksessä tulee tehdä kustannusselvitys koko hankkeen toteutuneista kustannuksista.

Kun lopputilitys on hyväksytty, maksetaan viimeinen maksuerä ja vahvistetaan samalla maksatuspäätöksessä investointituen lopullinen määrä. Jos toteutuneet hyväksyttävät kustannukset jäävät alle tukipäätöksessä mainitun määrän, lopullisen tuen suuruus on tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

12 §
Maksatushakemusta ja lopputilitystä koskevat tarkemmat säännökset

Tuen saajan tulee jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä esittää edustajansa lausunto siitä, että hanke on siinä vaiheessa, joka on tukipäätöksessä määrätty tuen maksamisen edellytykseksi. Tuen saajan tulee esittää myös projektikirjanpito hankkeen siihen mennessä toteutuneista kustannuksista. Tuen ensimmäisen erän maksatushakemuksessa tulee lisäksi esittää selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta sekä selvitys, että tuen kohteena oleva omaisuus on vakuutettu vahingon varalta.

Tilintarkastuslain (1141/2015) 2 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan tulee antaa lausunto siitä, antaako lopputilitys oikeat ja riittävät tiedot hankkeesta viimeisen maksuerän maksamista varten.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa maksatushakemusta ja lopputilitystä koskevat lomakkeet.

13 §
Omaisuuden käyttö- ja luovutusrajoitus

Investointituen kohteena ollutta omaisuutta ei ennen viiden vuoden määräajan päättymistä saa luovuttaa toiselle taikka siirtää toisen omistukseen tai hallintaan. Erityisestä syystä määräaikaa voidaan pidentää.

Tukipäätöksessä määrätään tarkemmin investointituen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus sekä 1 momentissa tarkoitetun määräajan alkamis- ja päättymisajankohta.

14 §
Investointituen saajan ilmoitus- ja selvitysvelvollisuus

Tuen saajan on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle käyttö- tai luovutusrajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden käyttöön tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Tuen saajan on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle selvitys hankkeen vaikutuksista kahden vuoden kuluessa viimeisen tukierän maksamisesta sekä jaettava tietoa hankkeen toteuttamisesta ja käyttöönotosta, lukuun ottamatta liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Tukipäätöksessä määrätään tarkemmin tuen saajan selvitysvelvollisuudesta.

15 §
Investointituen saajan kirjanpitovelvollisuus

Tuen saajan tulee osana tuen saajan kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa pitää hankkeesta projektikirjanpitoa erillisellä kustannuspaikalla tai tilillä taikka muulla tavalla siten, että tuen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista.

Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan hankkeen toteuttamiseen liittyvät tositteet ja muu kirjanpitoaineisto kirjanpitolain mukaisesti.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.