138/2016

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1336/2002) 13 a, 15 ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 13 a § asetuksessa 1413/2004,

muutetaan 1, 2 ja 5 §, 8 §:n 1 momentin johdantokappale, 12 § ja 13 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat, 1 ja 2 § sekä 8 §:n 1 momentin johdantokappale asetuksessa 1413/2004, 5 § asetuksissa 1413/2004 ja 260/2010 sekä 13 §:n 4 momentti asetuksessa 260/2010, seuraavasti:

1 §
Kirjanpitoasetuksen soveltaminen

Vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 ja 10 §:ää sekä 11 §:n 1 momenttia ja 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 2 §:n 1 momentin 5 a ja 5 b kohtaa, 2 a §:n 3 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 3 a ja 7 kohtaa, 4 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä 2—7 momenttia, 5 §:n 1 momentin 1 a—1 c kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia sekä 7 §:n 6 momenttia, 3 luvun 1 §:ää, 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 §:n 1—3 ja 5 momenttia, 4 luvun 1 §:ää, 5 luvun 1 §:ää, 5 a lukua sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

5 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Vakuutuskassan ja eläkesäätiön toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 1 a §:ssä, vakuutuskassalain (1164/1992) 72 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain (1774/1995) 38 §:n 3 momentissa tarkoitettujen seikkojen ohella selostus vakuutuskassan tai eläkesäätiön tilikauden aikana vastuun siirtämisen tai vastaanottamisen taikka vakuutustoiminnan luovuttamisen tai vastaanottamisen perusteella vastaanottamista varoista tai veloista tai luovuttamista varoista tai veloista.

Vakuutuskassan toimintakertomuksessa esitetään lisäksi:

1) vakuutuskassan osakkaiden lukumäärä samoin kuin niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana poistuneet vakuutuskassasta ja niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet vakuutuskassaan;

2) vakuutuskassan toimintapiiriin kuuluvien jäsenten ja muiden vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä eriteltynä lakisääteisen ja muun toiminnan mukaan, lisäksi muun toiminnan osalta jäsenten ja muiden vakuutettujen lukumäärä eriteltynä etuusperusteisiin järjestelyihin, maksuperusteisiin järjestelyihin, joissa sijoitusten valinnasta päättää vakuutettu, ja muihin maksuperusteisiin järjestelyihin;

3) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

4) tieto vakuutuskassan tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

5) selostus merkittävistä liiketoimista vakuutuskassan ja osakkaana olevien yritysten välillä;

6) tieto vakuutuskassalle myönnetystä Finanssivalvonnan luvasta esittää vastuuvelka määrätyn ajan vakuutuskassalain 82 §:n perusteella pienempänä kuin se uusien perusteiden mukaan laskettuna olisi sekä tieto uusien perusteiden mukaisesti lasketusta vastuuvelan määrästä ja Finanssivalvonnan hyväksymästä suunnitelmasta erotuksen vuosittaisesta vähentämisestä;

7) tieto vakuutuskassalain 180 §:ssä tarkoitetusta vajauksen määrästä ja Finanssivalvonnan hyväksymästä suunnitelmasta vajauksen kattamisesta;

8) selostus vakuutuskassalain 83 a §:ssä tarkoitetusta eläkekassan ylikatteen ja ylitteen palautuksista osakkaille;

9) selostus eläkekassan sisäisistä siirroista ja ylikatteen palautuksista osakkaille;

10) selostus eläkekassan osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta.

Eläkesäätiön toimintakertomuksessa esitetään lisäksi:

1) työnantajayritysten nimet, joiden yhteydessä eläkesäätiö toimii;

2) yhteiseläkesäätiöön kuuluvien työnantajayritysten nimet ja niiden työnantajayritysten lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana poistuneet yhteiseläkesäätiöstä sekä niiden työnantajayritysten lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet yhteiseläkesäätiöön;

3) tieto siitä, onko eläkesäätiö harjoittamansa toiminnan perusteella A, B vai AB eläkesäätiö;

4) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä tilikauden päättyessä ja AB eläkesäätiössä lisäksi osastoittain;

5) A-eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden ja muiden vakuutettujen luku-määrä tilikauden päättyessä eriteltynä etuusperusteisiin järjestelyihin, maksuperusteisiin järjestelyihin, joissa sijoitusten valinnasta päättää vakuutettu, ja muihin maksuperusteisiin järjestelyihin;

6) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

7) tieto eläkesäätiön tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

8) selostus merkittävistä liiketoimista eläkesäätiön ja työnantajayrityksen välillä;

9) selostus vakuutustoiminnan sulautumisista, jakautumisista ja luovuttamisista;

10) selostus sisäisistä siirroista ja ylikatteen palautuksista työantajayritykselle;

11) selostus AB eläkesäätiön osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta;

12) eläkesäätiön hallituksen päätös ylijäämän tai alijäämän käytöstä.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 5, 6 ja 11 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


12 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään vakuutuskassan tai eläkesäätiön omistamasta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on eläkekassalla tai eläkesäätiöllä yli 500 000 euroa ja muulla vakuutuskassalla yli 100 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo on yli kaksi prosenttia pääryhmän "Muut sijoitukset" "Osakkeet ja osuudet" -erän käyvästä arvosta.

13 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Esitettäessä taloudellisia tunnuslukuja maksuperusteisen vakuutustoiminnan osalta, tunnusluvut, jotka koskevat vakuutustoimintaa, jossa sijoituskohteiden valinnasta päättää vakuutettu, on ilmoitettava erillään muista maksuperusteista vakuutustoimintaa kuvaavista tunnusluvuista.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutuskassan ja eläkesäätiön kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.