126/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2016

Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 6 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tämä asetus koskee kantavien betonirakenteiden raudoituksessa käytettävien hiiliteräksestä, austeniittisesta teräksestä tai austeniittis-ferriittisestä teräksestä valmistettujen hitsattavien harjakuvioitujen betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnän edellyttämiä vaatimuksia.

2 §
Hyväksynnän perusteet

Tyyppihyväksynnällä voidaan osoittaa, että betoniteräs tai betoniteräsverkko täyttää sitä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), sellaisena kuin se on laissa 958/2012 117 a §:ssä ja sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset.

3 §
Tyyppihyväksyntäpäätöksessä ilmoitettavat ominaisuudet

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä on osoitettava, että betoniteräs tai betoniteräsverkko täyttää betoniterästen ja betoniteräsverkkojen olennaisista teknisistä vaatimuksista annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaiset vähimmäisvaatimukset ja ilmoitettava näitä koskevat ominaisuudet. Päätöksessä voidaan ilmoittaa vähimmäisvaatimuksia ylittäviä ominaisuuksia ja arvoja.

Päätöksessä on ilmoitettava betoniterästen ja betoniteräsverkkojen luokittavia ominaisuuksia kuvaava nimike. Luokittavat ominaisuudet ja vähimmäisvaatimukset ylittävät ominaisuudet on esitettävä tyyppihyväksyntäpäätöksessä eriytettynä tietona.

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä on ilmoitettava, kuinka betoniteräksen tekninen luokka ja betoniteräksen tai betoniteräsverkon valmistaja tunnistetaan tuotteeseen tehdystä pysyvästä merkinnästä.

4 §
Betoniteräksen ja betoniteräsverkon luokittavat ominaisuudet

Betoniteräksen olennaisten teknisten vaatimusten mukaisia luokittavia ominaisuuksia ovat myötöraja, sitkeyttä kuvaava luokka sekä väsymislujuus B ja C sitkeysluokan betoniteräksillä, joiden myötörajaa kuvaava luokka on 500 MPa.

Betoniteräksen käyttötarkoituksen edellyttämiä luokittavia ominaisuuksia ovat lujuus korkeissa lämpötiloissa ja väsymislujuus muilla kuin 500 MPa:n myötörajaa kuvaavan luokan betoniteräksillä, jotka kuuluvat sitkeysluokkaan B tai C.

Betoniteräsverkon olennaisten teknisten vaatimusten mukaisia luokittavia ominaisuuksia ovat myötöraja ja sitkeysluokka.

Betoniteräsverkon käyttötarkoituksen edellyttämä ominaisuus on hitsausliitoksen leikkauskestävyys suhteessa liitoksen paksumman tangon nimellisen poikkipinta-alan ja myötörajan tuloon.

5 §
Betoniteräksen ja betoniteräsverkon nimeäminen

Betoniteräksen nimike koostuu kirjaimesta B, teräksen myötörajan ominaisarvoa kuvaavasta luokasta (450, 500, 550, 600, 650 tai 700 MPa), austeniittisten ja austeniittis-ferriittisten terästen tunnuksesta X, teräksen sitkeyttä kuvaavasta luokasta (A, B tai C), sekä, mikäli ilmoitettu, väsymislujuutta ja sen määrittämismenettelyä kuvaavasta tunnuksesta (-Fa, -Fb, -Fc tai -Fd) ja betoniteräksen lujuutta korkeissa lämpötiloissa kuvaavasta tunnuksesta (-X).

Betoniteräsverkon nimike koostuu käytettyjen betoniterästen nimikkeestä ja mahdollisesta hitsausliitoksen leikkauskestävyyttä kuvaavasta tunnuksesta.

6 §
Betoniteräksen vähimmäisvaatimukset ylittävät ominaisuudet

Vähimmäisvaatimukset ylittäviä ominaisuuksia ovat hitsattavuuden varmistaminen hitsauskokeella, murtolujuus sekä austeniittisillä ja austeniittis-ferriittisillä betoniteräksillä jännityksen ja venymän välinen yhteys.

Vähimmäisvaatimuksia tiukempia arvoja tai testausehtoja voidaan ilmoittaa murto-myötösuhteelle ja kokonaistasavenymälle, taivutettavuudelle sekä suhteelliselle harjapinta-alalle.

7 §
Betoniterästen ja betoniteräsverkkojen ominaisuuksien suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen

Betoniterästen ja betoniteräsverkkojen ominaisuuksien arvioinnissa ja varmentamisessa on käytettävä rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä V tarkoitettua suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmää 1+ siten, että mainitussa asetuksessa tarkoitetun ilmoitetun tuotesertifiointilaitoksen ja ilmoitetun laadunvalvonnan sertifioinnista vastaavan sertifiointilaitoksen sijaan käytetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa laissa tarkoitettua laadunvalvonnan varmentajaa.

Laadunvalvonnan varmentajan on tehtävä tuotannon alkutarkastus, tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä pistokoenäytteiden valinta ja testaus. Betoniterästen ja betoniteräsverkkojen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen on tehtävä tyyppihyväksyntähakemuksen mukaisessa laajuudessa.

8 §
Käyttötarkoituksen edellyttämien luokittavien ominaisuuksien sekä vähimmäisvaatimukset ylittävien ominaisuuksien koetulosten tilastollinen tarkastelu

Jos tyyppihyväksyntäpäätöksessä halutaan ilmoittaa vähimmäisvaatimuksia ylittäviä ominaisuuksia, on niiden tilastollinen tarkastelu tehtävä vastaavalla tavalla kuin olennaisten teknisten vaatimusten mukaisten ominaisuuksien tilastollinen tarkastelu. Murtolujuus ja austeniittisten ja austeniittis-ferriittisten terästen jännityksen ja venymän välisen yhteyden määrityksessä käytettävät pisteet ovat ominaisarvoja ja koetulosten tilastollinen arviointi on suoritettava vastaavalla tavalla kuin myötörajan tilastollinen arviointi.

9 §
Vähimmäisvaatimukset ylittävien ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen

Jos tyyppihyväksyntäpäätöksessä halutaan ilmoittaa vähimmäisvaatimuksia ylittäviä ominaisuuksia, on niiden kokeellinen määrittäminen tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää käyttäen.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Yli-insinööri
Jorma Jantunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.