125/2016

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2016

Ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen olennaisista teknisistä vaatimuksista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tämä asetus koskee kantavien betonirakenteiden raudoituksessa käytettävien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen olennaisia teknisiä vaatimuksia.

2 §
Määritelmät

Betoniteräksellä tarkoitetaan kuumavalssaamalla ja/tai kylmämuokkaamalla hiiliteräksestä, austeniittisesta teräksestä tai austeniittis-ferriittisestä teräksestä valmistettua hitsattavaa harjakuvioitua terästä.

Betoniteräsverkolla tarkoitetaan betoniteräksistä tehtaassa koneellisesti hitsaamalla valmistettua verkkoa. Pitkittäiset ja poikittaiset tangot voivat olla valmistettuja eri teräslajien teräksistä.

3 §
Betoniterästen vetolujuusominaisuudet

Betoniteräksen vetolujuusominaisuudet on osoitettava selvittämällä:

a) myötörajan ominaisarvo;

b) murtolujuuden ja myötörajan suhteen ominaisarvo eli murtomyötösuhde sekä

c) suurinta voimaa vastaavan venymän ominaisarvo eli kokonaistasavenymä.

Myötörajan ominaisarvo on määritettävä käyttäen tuotteen nimellistä poikkipinta-alaa. Jos ylempää myötörajaa ei esiinny, on myötöraja määritettävä 0,2 prosentin venymisrajan mukaan.

Betoniteräkset jaetaan niiden murtomyötösuhteen ja kokonaistasavenymän perusteella sitkeysluokkiin A, B ja C. Sitkeysluokassa A murtomyötösuhteen nimellishalkaisijaltaan enintään 6 millimetrin tangoilla tulee olla vähintään 1,03 ja yli 6 millimetrin tangoilla vähintään 1,05 sekä kokonaistasavenymän vähintään 2,5 prosenttia. Sitkeysluokassa B murtomyötösuhteen tulee olla vähintään 1,08 ja kokonaistasavenymän vähintään 5,0 prosenttia. Sitkeysluokassa C murtomyötösuhteen tulee olla vähintään 1,15 ja enintään 1,35 sekä kokonaistasavenymän vähintään 7,5 prosenttia.

Betoniteräksen myötörajan ominaisarvon on oltava vähintään 400 MPa. Betoniteräksen sitkeysluokan tulee olla vähintään A.

4 §
Mitat ja mittapoikkeamat

Betoniteräksen nimellishalkaisijan on oltava vähintään 4 millimetriä ja enintään 40 millimetriä.

Nimellishalkaisijaltaan alle 10 millimetrin betoniteräksen pituusmassa voi poiketa enintään 6 prosenttia ja nimellishalkaisijaltaan 10 millimetrin tai sitä suuremman betoniteräksen pituusmassa enintään 4,5 prosenttia tangon nimellispituusmassasta.

5 §
Väsymislujuus

Sitkeysluokkaan B tai C kuuluvan betoniteräksen, jonka nimellinen myötöraja on 500 MPa, väsymislujuus on riittävä, jos se läpäisee jonkun taulukosta 1 valittavan menetelmän mukaisen testauksen.

Betoniteräsverkolta ei edellytetä väsymislujuuden osoittamista.

Taulukko 1. Vaihtoehtoiset menetelmät väsymislujuuden määrittämiseksi.
Nimellishalkaisija d mm Ylempi rajajännitys σ max MPa Jännityksen vaihteluväli 2σa MPa Jännitysjaksojen lukumäärä N min.
   Menetelmä Fa
5 ≤ d ≤ 32 400 380   60 000
300 285   220 000
240 228   550 000
200 190 3 000 000
   Menetelmä Fb
5 ≤ d ≤ 28 0,6 Re1 175 1 000 000
28 < d ≤ 40 0,6 Re1 145 1 000 000
   Menetelmä Fc
≤ 16 250 200 5 000 000
16 < d ≤ 20 230 185 5 000 000
20 < d ≤ 25 212 170 5 000 000
25 < d ≤ 32 200 160 5 000 000
32 < d ≤ 40 187 150 5 000 000
   Menetelmä Fd
5 ≤ d ≤ 40 0,6 Re1 150 2 000 000
1 Re on myötorajan ominaisarvo
6 §
Hitsattavuus ja pitkäaikaiskestävyys

Betoniteräksen on oltava hitsattavaa ja kemialliselta koostumukseltaan pitkäaikaiskestävää.

7 §
Tartunta

Betoniteräksen pinnan muoto-ominaisuuksien on mahdollistettava tangon tartunta betoniin.

Poikittaisharjojen projektion tulee kattaa vähintään 75 prosenttia nimellishalkaisijan mukaan lasketusta tuotteen kehästä, ja poikittaisharjan kaltevuuskulman tulee olla vähintään 45 astetta.

Suhteellisen harjapinta-alan on oltava nimellishalkaisijaltaan 4–6 millimetrin tangoilla vähintään 0,035, 6,5–12 millimetrin tangoilla vähintään 0,040 ja nimellishalkaisijaltaan yli 12 millimetrin tangoilla vähintään 0,056.

Suhteellisella harjapinta-alalla tarkoitetaan tangon tai langan pituusakselia vastaan kohtisuoralle tasolle projisoitujen kaikkien harjojen pinta-alaa jaettuna harjavälillä ja nimellisellä ympärysmitalla.

8 §
Taivutettavuus

Betoniteräksen on oltava taivutettavaa. Taivutettavuus on osoitettava taivutus- tai takaisintaivutuskokeella. Kokeessa käytettävät taivutustuurnan enimmäishalkaisijat on esitetty taulukossa 2.

Betoniteräsverkolta ei edellytetä taivutettavuuden osoittamista.

Taulukko 2. Tuurnan enimmäishalkaisijat taivutus- ja takaisintaivutuskokeessa.
Taivutuskoe: taivutus vähintään 180° Takaisintaivutuskoe: taivutus vähintään 90˚, vanhennus ja taivutus takaisin vähintään 20 ˚
Nimellishalkaisija d mm Tuurnan halkaisija enintään Tuurnan halkaisija enintään
 4 … 16 3,0d  5,0d
>16 … 25 6,0d 8,0d
 >25 … 40 6,0d 10,0d
9 §
Betoniteräsverkon yksittäisten hitsausliitosten leikkauskestävyys

Betoniteräsverkon yksittäisten hitsausliitosten leikkauskestävyyden on oltava vähintään 25 prosenttia liitoksen paksumman tangon nimellisen poikkipinta-alan ja sen myötörajan nimellisarvon tulosta käytettäessä koejärjestelyä, jossa tangon kiertyminen ja sivuttaisliike ovat estetty.

10 §
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen

Tekniset ominaisuudet on määritettävä kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koetuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja markkinavalvontaviranomaiselle.

11 §
Koetulosten tilastollinen tarkastelu

Vetolujuusominaisuuksia määrättäessä betoniteräksen myötörajan tai 0,2 prosentin rajan on vastattava ominaisarvoa, jonka suuruisia tai suurempia 90 prosentin tilastollisella varmuudella on testaustuloksista 95 prosenttia. Testauksessa todettu myötörajan arvo, jonka suuruisia tai pienempiä 90 prosentin tilastollisella varmuudella on testaustuloksista 90 prosenttia, ei saa ylittää sitkeysluokan B ja C teräksillä yli 30 prosentilla tuotteelle ilmoitettua nimellistä myötörajaa.

Murtomyötösuhteen ja kokonaistasavenymän on vastattava ominaisarvoa, jonka suuruisia tai suurempia 90 prosentin tilastollisella varmuudella on testaustuloksista 90 prosenttia. Jos murtomyötäsuhteelle on annettu maksimiarvo, murtomyötösuhteen on vastattava ominaisarvoa, jonka suuruisia tai pienempiä 90 prosentin tilastollisella varmuudella on testaustuloksista 90 prosenttia.

Väsymislujuuden tilastollinen tulosten tarkastelu on suoritettava valitun testausmenetelmän arviointikriteerien mukaisesti.

12 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Edellä 3 §:n 4 momentissa säädettyä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017 saakka kuitenkin siten, että betoniteräksen sitkeysluokan tulee olla vähintään A, tai betoniteräksen kokonaistasavenymän tulee olla vähintään 3,5 prosenttia ja sen murtolujuuden tulee ylittää tuotteelle ilmoitettu nimellinen myötöraja vähintään 50 MPa:lla.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Yli-insinööri
Jorma Jantunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.