43/2016

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (59/2015) 8 § sekä

muutetaan 6 §:n 1 momentti sekä 10 ja 12 § seuraavasti:

6 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tukiasetuksen 30 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia aktiiviviljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jonka perusteella ei ole myönnetty tukioikeuksia ja jota koskeva luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdan tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:n mukainen viljelemättömyyssitoumus on päättynyt 30 päivän huhtikuuta 2011 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2016 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Sitoumus katsotaan päättyneeksi, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Sitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.


10 §
Tukioikeuksien käyttö- ja myöntöperusteiden etusijajärjestys

Tukiasetuksen 30 artiklan 7 kohdan mukaisista käyttötarkoituksista kansallista varantoa käytetään ensisijaisesti mainitun 7 kohdan f alakohdan mukaiseen tarkoitukseen.

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää tukioikeuksia enintään kansallista varantoa vastaava määrä. Jos kansallisesta varannosta tukivuonna haettujen tukioikeuksien määrä ylittää kansallisen varannon määrän, tukioikeuksia myönnettäessä hakijat asetetaan 4  ja 9 §:n soveltamisen jälkeen seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) 7 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

2) 5 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

3) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut viljelijät;

4) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut viljelijät.

12 §
Tukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon

Jos perusteettomasti myönnettyjä tukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon tukiasetuksen 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on verrattava kyseisenä tukivuonna valvonnassa mitattua pinta-alaa ja tukioikeuksien vuoden 2015 pinta-alaa tai sen jälkeen valvonnassa korjattua pinta-alaa keskenään virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.