1749/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, alkoholilain (1143/1994) 55 §:n, tupakkalain (693/1976) 25 §:n 3 momentin ja terveydensuojelulain (763/1994) 50 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, alkoholilain 55 § laissa 1552/2009, tupakkalain 25 §:n 3 momentti laissa 286/2006 ja terveydensuojelulain 50 § laeissa 129/2009, 327/2012 ja 1237/2014:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 4 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös;

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta;

5) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijan rekisteröinti sekä 40 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu yleislääketieteen erityiskoulutuksen merkitseminen;

6) ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla annettu lupa elimien, kudosten ja solujen irrottamiseen elävältä luovuttajalta elinsiirtotoimintaa varten;

7) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja adoptiolautakunnan adoptiolain (22/2012) nojalla myöntämät luvat lukuun ottamatta 2 §:n 12 kohdassa mainittuja lupia.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteiden keskimääräisiä kustannuksia vastaavat kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) ammatinharjoittamista koskevat päätökset, rekisteröinnit ja todistukset sekä korkeakoulun tai oppilaitoksen koulutuksen arvioinnista antama lausunto;

2) hyväksyminen merimieslääkäriksi;

3) ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain nojalla myönnettävät luvat;

4) lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) nojalla annettavat luvat;

5) hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat;

6) raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset;

7) yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajalle myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset;

8) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely;

9) alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset;

10) tupakkalain (693/1976) nojalla annettavat päätökset;

11) terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettavat vesihygieenistä osaamista koskevat päätökset ja todistukset;

12) adoptiolain 87 ja 90 §:ssä tarkoitetut luvat;

13) biopankkilain (688/2012) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely sekä toiminnan harjoittamiseen liittyvät tarkastukset sekä biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttömaksut;

14) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettu lupa sekä virallinen jäljennös.

3 §
Maksun periminen eräissä tilanteissa

Asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

Jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty, ellei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä. Edellä 2 §:n 1, 2 ja 4 kohdissa tarkoitettujen hakemusten peruuttamisen tai raukeamisen yhteydessä käsittelymaksua ei kuitenkaan peritä hakijana olevalta luonnolliselta henkilöltä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä saman asian käsittelystä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa on aikaisemmin peritty.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävän maksun, ovat

1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut, sekä tietopaketit ja käännökset;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;

4) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- ja neuvontapalvelu:

5) valokopiot ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 5 §:ssä tarkoitettuja kopiota ja tulosteita;

6) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholivalmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä, -laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit;

7) tupakkatuotteen markkinoilla oloa tai ominaisuuksia koskevat todistukset;

8) terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset (sertifikaatit) ja samanaikaisesti pyydetyt kaksoiskappaleet;

9) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

10) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1—4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan;

11) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat, erikseen määritellyt suoritteet.

5 §
Muut maksut

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017. Asetuksen liitteen 1 kohta 2 tulee voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset

1.1 Yhteishakemukset, todistukset ja rekisteriotteet
laillistaminen oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella; 40 €
oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus rekisteröinnistä 40 €
ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus (EU-todistus) keskusrekisterin ote. 90 €45 €
1.2. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
• ammattihenkilön laillistaminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 4 ja 5.1 § 100 €
• nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus)laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 2a§ sellaisena kuin se on muutettuna asetuksessa 1120/2010 100 €
• laillistaminen suomalaisen lääkärikoulutuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 § 235 €
• sääntelemättömän koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §, asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2 b §, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksessa 1120/2010 300 €
• sääntelemättömän psykoterapeuttikoulutuksen hyväksyminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 §, asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2.2 § sellaisena kuin se on asetuksessa 564/1994 400 €
• lähihoitajan rekisteröiminen sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriinlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § jalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 § 140 €
• sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä olevan lähihoitajan rekisteröiminen terveydenhuollon rekisteriinlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § jalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 40 €
1.3. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Pohjoismaissa koulutetut)
• ammattihenkilön laillistaminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §;asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
• nimikesuojauksen rekisteröinti (säännelty koulutus)laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §; asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
• laillistaminen pohjoismaisen lääkärikoulutuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 §; asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5.1.1994/2, SopS 2 400 €
• sääntelemättömän koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 ja 5.2 § 400 €
1.4 Ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU/ETA maassa koulutetut)
• EU/ETA maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojaus laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 - 8, 8 a, 10, 11.4 ja 12 § 400 €
• ehdollinen tunnustamispäätöslaki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015) 13.2 § 400 €
• ammattipätevyyden tunnustaminen, laillistaminen tai nimikesuojaus sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeenlaki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13.2 § jalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b § 150 €
• ammattipätevyyden tunnustaminen laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 13 § laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 8 b § 400 €
• laillistaminen ja nimikesuojaus kielitaidon osoittamisen jälkeen, kun henkilön ammattipätevyys on tunnustettulaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 b § 100 €
• lääkärin määräaikainen laillistuslaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a. 1 § 100 €
• lääkärin laillistaminen Suomessa suoritetun harjoittelun jälkeenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 6 a. 2 § 400 €
• eurooppalaisen ammattikortin valmistelu ja/tai myöntäminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 c § ja laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 18−21 § 150 €
• ehdollinen tunnustamispäätös ennen ammattikortin myöntämistälaki ammattipätevyyden tunnustamisesta 21.1 §. 150 €
• koulutuksen rekisteröintiasetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 § 200 €
• ulkomaisen koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu 350 €
1.5. Tutkinnon hyväksyminen, laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetut)
• lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon hyväksyminen laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 c § 100 €
• toimilupa • laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 §; asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 4 ja 14 § 500 €
• aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen 250 €
• laillistaminen ja nimikesuojauslaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11 ja 13 § 700 €
• ulkomailla suoritetun koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu 200—600 €
• koulutuksen rekisteröiminenasetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 ja 17 § 200 €
1.6 Muut ammattioikeuspäätökset
• rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen tai muun erikoispätevyyden merkitseminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 ja 22 a §; 165 €
• yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistillelaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 140 €
• yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille yhteishakemuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 40 €
• ulkomaisen koulutuksen hyväksyminen erikoispätevyyden edellyttämäksi koulutukseksilaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 14 § 400 €
• yksilöintitunnus optikolle ja suuhygienistille ulkomaisen koulutuksen perusteellalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 22 a § 400 €
• ensihoitajan ammattipätevyyden tunnustaminenlaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 d § 400 €
• ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta palvelujen tarjoamisestalaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9.1 § 200 €
• väliaikaiseen ja satunnaiseen palvelujen tarjoamiseen liittyvä ammattipätevyyden tarkistamista koskeva päätöslaki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 9.3 § 400 €
• ulkomaisen opiskelijan merkitseminen rekisteriinasetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 b ja 3 c § 100 €
2. Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuspäätökset ja todistukset
2.1. Todistukset ja rekisteriotteet
• ammatinharjoittamisoikeudesta, nimikesuojauksen rekisteröinnistä, koulutuksesta, erikoistumiskoulutuksen tai sosiaalialan ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisen merkitsemisestä annettu todistus (EU-todistus) 90 €
• keskusrekisterin ote 45 €
2.2. Laillistaminen ja nimikesuojaus (Suomessa koulutetut)
• ammattihenkilön laillistaminenlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 ja 8 § (817/2015) 100 €
• nimikesuojauksen rekisteröintilaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § 100 €
• ammattihenkilön laillistaminen ns. kelpoisuuslaissa säädetyn kelpoisuuden perusteellalaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 32 § 200 €
• Terveydenhuollon ammattihenkilölaissa jo olevan lähihoitajan rekisteröiminen sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin 40 €
• Lähihoitajan rekisteröiminen sekä terveyden- että sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriinlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 §, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5.2 § 140 €
2.3 Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU-ETA maassa koulutetut)
• EU/ETA-maasta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojauslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10 § 400 €
• ehdollinen tunnustamispäätöslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10.3 § 400 €
• laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeenlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 10.3 § 150 €
• koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu 100—350 €
2.4. Laillistaminen ja nimikesuojaus (EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutetut)
• EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ammattihenkilön laillistaminen ja nimikesuojauslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11 § 700 €
• ehdollinen tunnustamispäätöslaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11.3 § 500 €
• laillistaminen ja nimikesuojauksen rekisteröiminen sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeenlaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 11.3 § 200 €
• koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen lausunnosta peritty maksu 200— 600 €
2.5. Muut ammattioikeuspäätökset
• Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Suomessa suoritettu koulutus) 100 €
• Merkintä sosiaalialan YAMK-tutkinnon suorittamisesta, ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittamisesta tai korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta (Ulkomailla suoritettu koulutus) 200 €
3. Hyväksyminen merimieslääkäriksi
• lääkärin hyväksyminen merimieslääkäriksi; hyväksymispäätös ja sen rekisteröiminen laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi (47/2009) 1 §laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 24 a § 240 €
4. Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla myönnettävät luvat
• ihmisen elimien, kudosten ja solujen lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat luvat laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 7 § 700 €
• ruumiiden käyttöön sekä ruumiiden elimien, kudosten, solujen ja muiden näytteiden irrottamiseen lääketieteelliseen opetustoimintaan annettavat luvatlaki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 11 § 700 €
• elimien, kudosten, solujen ja kudosnäytteiden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen annettavat luvatlaki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 19 ja 20 § 700 €
• eettisen toimikunnan kielteisen lausunnon vuoksi hakemuksesta annettu päätöslaki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 11.2 §, 19.4 § ja 20§ 2 700 €
• lääketieteellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimus laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 21 a § 700 €
5. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) nojalla annettavat luvat
• lupa alkiotutkimusta tekevälle laitoksellelaki lääketieteellisestä tutkimuksesta 11 § 2 500 €
6. Hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat
• lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseenlaki hedelmöityshoidoista 24 § 5 000 €
7. Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset
• määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassalaki raskauden keskeyttämisestä 8.1 § 100 €
• sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi laki raskauden keskeyttämisestä 8.2 § 1 500 €
8. Yksityisen terveydenhuollon ja yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajille myönnettävät luvat ja muut siihen liittyvät päätökset
• yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupalaki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 2a ja 4 § - sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 €/ toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu ympärivuorokautinen toiminta 2 500 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- muu lupa 2 200 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
• päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisestalaki yksityisestä terveydenhuollosta 9 §- uusi sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 €/ toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai asemapaikka 800 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen toisen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin 500 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
• päätös terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisestälaki yksityisestä terveydenhuollosta 2a ja 5 § 500 €
- muu luvan muutospäätös 400 €
- Usean samassa tilassa toimivan palveluntuottajan muuttaessa samanaikaisesti uusiin toimitiloihin peritään tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden toimitapain perustamista koskevan luvan muutospäätöksen maksu. Muilta mukana muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvan muutospäätöksen maksuna 250 euroa.
• yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta viideltä toimipisteeltä. 500 €
• yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupalaki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 7 § 3 000 €/ enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä
• päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta;laki yksityisistä sosiaalipalveluista 7 §- uuden toimintayksikön perustaminen 1 500 €/ enintään 5 toimintayksikköä, lisäksi 500 € kultakin alkavalta viideltä toimintayksiköltä
- muu muutospäätös 500 €
• luvan saaneen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan vuosimaksu kultakin alkavalta5 toimintayksiköltä 500 €
• ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin laki yksityisistä sosiaalipalveluista 11 §- palveluasumistoiminta 800 €
- muu toiminta 450 €
• yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssa tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin- palveluasumisyksikön lisääminen 500 €
- uuden kunnan lisääminen 100 €
- muu muutos 250 €
• aluehallintoviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä suorittama ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antavan toimintayksikön tarkastuslaki yksityisistä sosiaalipalveluista 9 §Jos ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja koskeva hakemus peruutetaan tai se muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, mutta aluehallintovirasto on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä tarkastanut hakemuksessa tarkoitetun toimintayksikön, hakijalta peritään tarkastuksesta tässä asetuksessa säädetty tarkastusmaksu kokonaisuudessaan 1  000 €
Rekisteriote yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteristä 20 €
Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Jos palvelujen tuottaja on lopettanut toimintansa ja ilmoittanut siitä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle lopettamisvuonna viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, ei kyseiseltä vuodelta peritä vuosimaksua.
9. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely
• lain soveltamista koskeva päätös ja luokittelupäätöslaki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 53.3 § 85 €
• poikkeuslupalaki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 55 § 1 750 €
• kliinisen tutkimuksen suorittamista koskeva ilmoitus luokka A (ei-riskituotteet) ja 335 €
• luokka B (riskituotteet)laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 20 § 840 €
10. Alkoholilainsäädännön nojalla annettavat luvat ja päätökset
10.1 Anniskeluasiat
• lupa alkoholijuomien myyntiin kansainvälisessä liikenteessä asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä (1346/1994) 9.3 §, 14.1 § ja 19.1 § 500 €
• kansainvälisen liikenteen jatkoaikalupa asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä 11.2 § ja 16.2 § 400 €
• muu anniskelua koskeva lupa tai hyväksyminen asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta (1344/1994) 24.6 § ja 25.2 § 3 kohta 500 €
10.2. Vähittäismyyntiasiat
• vähittäismyyntiä koskeva hyväksyminen asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 16.2 § 2 kohta 150 €
10.3 Valmistusasiat
• alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa alkoholilaki (1143/1994) 5 § 1 500 €
• alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen 500 €
• valmistuspaikan hyväksyminenasetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 7.2 § 1 150 €
• muu valmistusta koskeva hyväksyminenmaa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnästä ja valvonnasta (846/2008) 20, 22 ja 25 § 500 €
10.4 Tukkumyyntiasiat
• alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa alkoholilaki 27 § 1 500 €
• ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu alkoholijuoman tukkumyyntilupa 250 €
• alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta (1345/1994) 7.1 § 250 €
• muu tukkumyyntiä koskeva hyväksyminenmaa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnästä ja valvonnasta (846/2008) 20, 22 ja 25 § 400 €
10.5 Maahantuontiasiat
• väkiviinan maahantuontilupa alkoholilaki 8.2 § 1 kohta 1 500 €
• maahantuonti-ilmoituksen käsittely alkoholilaki 11 § 500 €
10.6 Käyttölupa-asiat
• alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupa alkoholilaki 17 § 255 €
• alkoholivalmisteen käyttölupa asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 10 § 255 €
• verollisen väkiviinan käyttölupaalkoholilaki 29.1 § 255 €
• maahantuonti-ilmoituksen käsittelyalkoholilaki 11 § 60 €
10.7 Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat
• verottoman varaston hyväksyminen alkoholilaki 35.1 § 550 €
• ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksyminen sellaiseksi julkaisuksi, jossa väkevien alkoholijuomien mainonta on sallittua alkoholilaki 33.4 § 1 kohta 220 €
• alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä tai vähittäismyynnin hinnoitteluperusteista tehtyjen valitusten käsittely alkoholilaki 51.3 § 440 €
• luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos 150 €
Lupa- ja valvontavirasto perii alkoholilain 55 §:ssä tarkoitetut lupaa edellyttävän toiminnan valvonnasta luvan haltijoilta perittävät vuotuiset maksut liitteessä 2 olevan maksutaulukon ja maksuperusteiden mukaisesti.
11. Tupakkalain (693/1976) mukaiset suoritteet
• tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksyminen tupakkalaki 6 a § • tupakkatuotteen testauslaboratorion hyväksymistä osoittavan todistuksen käsittelytupakkalaki 6a.4 § 280 €170 €
12. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset suoritteet
• todistus laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta terveydensuojelulaki 20 b § 15 €
• todistus laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta terveydensuojelulaki 28 a § 15 €
• päätös testaajaksi hyväksymisestä terveydensuojelulaki 59 a § 110 €
13. Adoptiolain (22/2012) mukaiset luvat
• lupa adoptiotoimiston ylläpitämiseenadoptiolaki 87 §• voimassa olevan luvan uusiminen 810 €140 €
• lupa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseenadoptiolaki 87 §• voimassa olevan luvan uusiminen 810 €140 €
• lupa yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa adoptiolaki 90 § • voimassa olevan luvan uusiminen 350 €100 €
14. Biopankkilain (688/2012) nojalla annettavat päätökset ja ilmoitusten käsittely sekätoiminnan harjoittamiseen liittyvät tarkastukset ja biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttömaksut:
• biopankin ilmoitus toiminnan aloittamisestabiopankkilaki 9.1 § 1 500 €
• biopankin ilmoitus toiminnan muuttamisestabiopankkilaki 9.2 § 300 €
• biopankin ilmoitus toimintojen yhdistämisestäbiopankkilaki 10 § 500 €
• lupa siirtää biopankkitoiminta osittain tai kokonaan ulkomaillebiopankkilaki 35 § 500 €
• biopankin tiloja ja toimintaa koskeva tarkastus (pv)biopankkilaki 32.1 § 1 000 €
• biopankkirekisterin ylläpito- ja käyttökustannuksista aiheutuva vuosimaksu• biopankkilaki 30.1 § 800 €
• Valviran päätös julkisen tiedonannon edellytysten täyttymisestä biopankkilaki 13.4 § 665 €
• eettisen toimikunnan kielteisen lausunnon vuoksi hakemuksesta annettu päätösbiopankkilaki 13.3. § 2 700 €
15. Tutkimusluvat ja viralliset jäljennökset
• lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön • lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön opinnäytetyössä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §• viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen sivulta, kuitenkin enintään 30 € asiakirjalta. 250 €80 €3 €

Liite 2

ALKOHOLILAIN 55 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT VUOTUISET VALVONTAMAKSUT

1 Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvontamaksu

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvonnasta peritään vuotuinen valvontamaksu erikseen valmistuksen valvonnasta ja erikseen tukkumyynnin valvonnasta siten, kuin näistä maksuista on tässä asetuksessa määrätty.

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvontamaksu

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta peritään valmistusluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu 1.9.—31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Valvontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija. Valmistuksen valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta riippuvasta lisämaksusta siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään. Opetus- ja tutkimustarkoituksessa valmistetun alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta ei peritä valvontamaksua.

Perusmaksu

Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 390 euroa.

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistuspaikka, kultakin lisävalmistuspaikalta peritään perusmaksua 190 euroa.

Perusmaksu peritään myös niiltä luvanhaltijoilta, joilla lupa on voimassa kyseessä olevan valvontamaksukauden aikana.

Lisämaksu

Toiminnan laajuudesta riippuva lisämaksu on 2,80 euroa / valmistettu 1 000 litraa 100-prosenttista alkoholia.

Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 18 000 euroa.

Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9.—31.8.), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten valmistustietojen perusteella. Alle 10 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä.

1.2 Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvontamaksu

Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- tai tukkumyyntiluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu 1.9.-31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Valvontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija. Tukkumyynnin valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuuteen perustuvasta lisämaksusta. Valvontamaksun suuruus perustuu valvontamaksukauden toimitustietoihin ja varastointipaikkojen määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään.

Perusmaksu

Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 250 euroa.

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi varastointipaikka, valvontamaksua peritään kultakin lisävarastointipaikalta 95 euroa.

Perusmaksu peritään myös niiltä luvanhaltijoilta, joilla lupa on voimassa kyseessä olevan valvontamaksukauden aikana.

Lisämaksu

Toiminnan laajuudesta riippuvan lisämaksun suuruus määräytyy valvontamaksukauden aikana Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja valvontavirastolle kuukausittain tukkumyynnin toimitustietoina raportoitujen tietorivien lukumäärän perusteella. Tietorivin muodostaa Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja valvontaviraston tukkumyynnin toimitustietojen raportointia koskevassa ohjeessa määritelty asiakaskohtainen tuotetietorivi.

Tietorivikohtainen valvontamaksu on 0,95 euroa / 10 riviä.

Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla tiedostomuotoisina määräajassa, näitä maksuja alennetaan 15 prosenttia. Perittävä valvontamaksu on kuitenkin vähintään perusmaksun suuruinen.

Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 26 500 euroa.

Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9.—31.8.), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen perusteella. Alle 10 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä.

Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei peritä vuotuista valvontamaksua.

2 Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu

Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään luvanhaltijan 1.9.—31.8. välisellä valvontamaksukaudella ostaman ja omaan käyttöönsä maahantuoman väkiviinan ja alkoholijuomien määrän perusteella seuraavasti:

väkiviina 19 senttiä/litra

alkoholijuomat 9 senttiä/litra

Edellä mainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään kymmeneen euroon.

Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on kuitenkin 95 euroa ja enimmäismaksu 1 900 euroa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvan käytön valvonnasta perittävä toimipaikkakohtainen vähimmäismaksu on kuitenkin 28 euroa.

3 Anniskelun valvontamaksu

Kansainvälisessä liikenteessä olevan vesikulkuneuvo- tai junaliikenteen harjoittajalta, jolla on oikeus alkoholijuomien anniskelun tai vähittäismyynnin harjoittamiseen, peritään toimipaikkakohtaisena vuotuisena valvontamaksuna 420 euroa.

Uudelta luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuonna.

4 Valvontamaksujen perintä

1 ja 2 kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan jälkikäteen viimeistään 30.11. siten, että määriin perustuva laskenta-aika on 1.9.—31.8. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua, jos hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3. ja jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen säädetyssä ajassa.

3 kohdassa mainitut valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen, kuitenkin viimeistään 31.3. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden osalta, jolloin hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3., jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen säädetyssä ajassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.