1703/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain (185/2013) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 kohta ja 3 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 4 kohta ja lakiin uusi 5 a—5 c § seuraavasti:

1 §
Direktiivin täytäntöönpano

Hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU, jäljempänä virka-apudirektiivi, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset ovat lakina noudatettavia, jollei tästä laista muuta johdu.


2 §
Soveltamisala

Tämän lain ja virka-apudirektiivin mukaisesti:


3) käsitellään kolmannesta maasta saatujen tietojen edelleen luovuttamista ja kolmanteen maahan luovutettavia tietoja koskevat asiat;

4) ilmoitetaan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot raportoitavista tileistä.

3 §
Yhteistyömuodot

Yhteistyö käsittää oma-aloitteisen tietojenvaihdon, pyyntöön perustuvan tietojenvaihdon, erityisiä tulo- ja pääomalajeja koskevan automaattisen tietojenvaihdon, raportoitavia tilejä koskevien tietojen ilmoittamisen automaattisella tietojenvaihdolla, toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamien virkamiesten läsnäolon virastoissa ja osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin toisessa jäsenvaltiossa, samanaikaiset tarkastukset, tiedoksiannon ja palautteen lähettämisen siten kuin virka-apudirektiivissä säädetään.

5 a §
Finanssilaitoksen finanssitilitietojen raportointia koskevat velvollisuudet

Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen on:

1) pidettävä kirjaa virka-apudirektiivin liitteessä I olevissa I—IX jaksossa ja liitteessä II olevien tietojenvaihto- ja huolellisuussääntöjen soveltamisessa ja tietojen toimittamisessa toteutetuista toimista ja todisteista näiden menettelyjen käytöstä sekä toteutettava asianmukaiset toimenpiteet näiden tietojen saamiseksi;

2) varmistettava, että asiakasvastaava tunnistaa kaikki hänelle osoitetun tilin olosuhteissa tapahtuvat muutokset, ja kehotuksesta raportoitava tästä menettelystä toimivaltaiselle viranomaiselle;

3) ilmoitettava jokaiselle raportoitavalle luonnolliselle henkilölle häntä koskeviin tietoihin liittyvistä tietoturvaloukkauksista, jos loukkaukset todennäköisesti vahingoittavat hänen henkilötietojensa tai yksityisyytensä suojaa;

4) ilmoitettava jokaiselle raportoitavalle luonnolliselle henkilölle, että virka-apudirektiivin 8 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuja häntä koskevia tietoja kerätään ja siirretään direktiivin mukaisesti, ja annettava kyseiselle henkilölle kaikki ne tiedot, joihin hänellä on oikeus henkilötietolain (523/1999) nojalla, ja annettava ne niin ajoissa, että henkilö voi käyttää henkilötietolain 6 luvussa tarkoitettuja tietosuojaoikeuksiaan ja joka tapauksessa ennen tietojen ilmoittamista toimivaltaiselle viranomaiselle;

5) säilytettävä virka-apudirektiivin mukaisesti käsiteltyjä tietoja kuusi vuotta sen vuoden jälkeen, jona tilien tunnistamismenettelyt suoritettiin tai tili lopetettiin.

5 b §
Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet finanssitilitietoja koskevan raportoinnin osalta

Toimivaltaisen viranomaisen on:

1) varmistettava, että vapautetut suomalaiset ei-raportoivat finanssilaitokset ja suomalaiset muut kuin finanssitilit täyttävät I liitteen VIII jakson B kohdan 1 alakohdan c alakohdassa ja C kohdan 17 alakohdan g alakohdassa luetellut vaatimukset ja että riski niiden käytöstä veron välttämiseen on pieni ja ettei niiden asema ei-raportoivana finanssilaitoksena tai muuna kuin finanssitilinä estä virka-apudirektiivin tarkoitusten toteuttamista;

2) ilmoitettava jokaiselle raportoitavalle luonnolliselle henkilölle häntä koskeviin tietoihin liittyvistä tietoturvaloukkauksista, jos loukkaus todennäköisesti vahingoittaa hänen henkilötietojensa tai yksityisyytensä suojaa;

3) todennettava, noudattavatko raportoivat finanssilaitokset tietojenvaihto- ja huolellisuusmenettelyjä, ja toteutettava seuranta sellaisen raportoivan finanssilaitoksen osalta, joka raportoi dokumentoimattomia tilejä.

5 c §
Finanssitilitietojen raportointia koskevien säännösten kiertäminen

Virka-apudirektiivin ja tämän lain estämättä voidaan finanssitili katsoa raportoitavaksi finanssitiliksi ja finanssilaitos raportoivaksi finanssilaitokseksi, jos:

1) finanssilaitos tai toisessa jäsenvaltiossa tai toisella lainkäyttöalueella asuva henkilö suorittaa sellaiseen menettelyyn sisältyviä toimenpiteitä, joka aiheuttaa sen, että tili ei ole virka-apudirektiivin liitteessä I olevan VIII jakson D kohdan mukainen raportoitava tili tai että finanssilaitos ei ole virka-apudirektiivin liitteessä I olevan VIII jakson A kohdan mukainen raportoiva finanssilaitos, ja tämän voidaan olosuhteet huomioon ottaen katsoa olleen menettelyn pääasiallinen syy; ja

2) olisi virka-apudirektiivin tarkoituksen vastaista, jos tili ei ole raportoitava tili tai finanssilaitos ei ole raportoiva finanssilaitos.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 129/2015
VaVM 15/2015
EV 105/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.