1614/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Laki ajokorttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttilain (386/2011) 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 10 kohta, 40 §:n 1 momentin 5 kohta ja 70 §:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin niistä on 40 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 941/2013, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1081/2012, uusi 4 momentti seuraavasti:

4 §
Ajokorttiluokat

Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat:


7) T, johon kuuluvat traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

8) LT, traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 kilometriä tunnissa ja enintään 60 kilometriä tunnissa, niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.


Traktorin, jonka suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 kilometriä tunnissa, kuljettamiseen vaaditaan sen kokonaismassan mukainen 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ryhmään 1 kuuluvan luokan ajo-oikeus tai 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu ryhmään 2 kuuluvan luokan ajo-oikeus. Jos tässä momentissa tarkoitettuun traktoriin on kytketty hinattava ajoneuvo, sen kuljettajalla on oltava 1 momentin 6 kohdassa taikka 2 momentin 2 tai 4 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus.

5 §
Ikävaatimukset

Vähimmäisikä ajokortin saamiseksi on:


10) T- ja LT-luokassa 15 vuotta.


40 §
Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokan opetukseen

Muun kuin B-luokan opetusluvan myöntämiseen sovelletaan 39 §:n säännöksiä seuraavin poikkeuksin:


5) A1-, A2- tai A-luokan opetuslupaa 24 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun opetuksen antamiseksi hakevalla on oltava liikenneopettajalupa ja moottoripyörällä ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä muu kouluttajakoulutuksella tai sitä vastaavalla kokemuksella saavutettu kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen.


70 §
Väliaikaiseen ajokieltoon määrääminen

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin tai, jos ajokorttia ei ole vielä luovutettu, kuljettajantutkintotodistuksen haltuunsa:


3) jos on todennäköistä, että edellytykset ajokiellon määräämiselle ovat olemassa 64 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 16 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisen ehdon rikkomisen vuoksi taikka 64 §:n 2 momentin 3—5 kohdan tai 65 §:n nojalla;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Ennen tämän lain voimaantuloa saatu T- tai B-luokan ajokortti oikeuttaa kuljettamaan myös ennen 1.1.2016 käyttöön otettua liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi/maataloustraktoriksi rekisterissä merkittyä traktoria ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain (1609/2015) voimaantulosäännöksen 8 momentissa tarkoitetuissa kuljetuksissa.

HE 84/2015
LiVM 14/2015
EV 86/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.