1585/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
 Julkisoikeudelliset omakustannusarvon mukaisesti hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteen 1 mukaiset kiinteät, suoritteen omakustannusarvoa vastaavat maksut ovat:

1) ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät suoritteet;

2) ajo-oikeuksiin ja tutkintoihin liittyvät suoritteet;

3) lupiin ja valvontaan liittyvät suoritteet.

3 §
Julkisoikeudelliset omakustannusarvoa pienemmäksi hinnoitellut suoritteet

Liikenteen turvallisuusvirasto voi jättää perimättä maksun tai periä omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun järjestämistään Euroopan unionin säädöksissä edellytetyistä tai vapaamuotoisista koulutus- ja tiedotustilaisuuksista.

Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun seuraavista suoritteista:

1) suullinen teoriakoe terveysperustein;

2) toimiluvan tai katsastajien koulutusoikeuden haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu;

3) muu erikseen hinnoittelematon todistus;

4) ajoneuvoveroa, autoveroa tai polttoainemaksua koskeva ennakkoratkaisu.

4 §
Julkisoikeudelliset omakustannusarvoa korkeammaksi hinnoitellut suoritteet

Liikenteen turvallisuusvirasto perii omakustannusarvoa korkeamman maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös ajoneuvon erityistunnuksen myöntämisestä;

2) ajoneuvon koenumerotodistus;

3) päätös vesikulkuneuvon erityistunnuksen myöntämisestä.

5 §
Vuosimaksullisen suoritteen maksun periminen

Vuosimaksullisesta suoritteesta maksu peritään kalenterivuosittain, jos ei maksutaulukossa toisin säädetä.

Jos vuosimaksullinen lupa tai hyväksyntä myönnetään yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään maksutaulukon perusteella laskettu kuukausiosuus vuosimaksusta jokaiselta lupakauden täydeltä 30 päivän jaksolta, jos ei maksutaulukossa toisin säädetä.

6 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:

1) asetuksen liitteinä olevissa maksutaulukoissa maksuttomiksi merkityt suoritteet;

2) ilmailulain (864/2014) 3 § 6 kohdan nojalla tehdyt asematasotarkastukset ja niiden johdosta annetut todistukset;

3) ilmailulain 66—68 §:ssä tarkoitetut luvat;

4) ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden valvonta EU-asetuksen 1321/2014 liitteen I kohdan M.B.303 mukaisesti;

5) alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 3 tai 4 luvussa tarkoitettu tarkastus, jos lain 21 a §:ssä ei toisin säädetä;

6) rautatiealan sääntelyelimen päätökset oikaisuvaatimus- ja erimielisyysasioissa;

7) ADR-ajolupakoulutuksen, kuljettajaopetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen valvonta;

8) liikennetarvikevalvonta;

9) liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetut tavanomaiset painotuotteet ja tietoaineisto;

10) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä tarkoitetut tarkastukset, jos tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut enemmän kuin vuosi;

11) ulkomaiden edustustojen palveluksessa olevien ulkomaalaisten henkilöiden ajokorttien hakemuskäsittely.

Laajasta liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetusta painotuotteesta ja tietoaineistosta voidaan kuitenkin periä maksu, joka ei saa ylittää omakustannushintaa.

7 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Liikenteen turvallisuusvirasto perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista seuraavista suoritteista:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat tietopalvelusuoritteet;

2) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat koulutus- ja asiantuntijapalvelut;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet, lukuun ottamatta 6 §:n 9 kohdan liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotettavaa aineistoa;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

5) toimeksiantoon perustuvat muut Liikenteen turvallisuusviraston suoritteet;

6) valokopiot ja muut jäljennökset;

7) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikenteen turvallisuusvirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

8 §
Hylkäävästä päätöksestä ja peruutetusta hakemuksesta perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä, jollei toisin säädetä. Jos maksu hylkäävästä päätöksestä tai peruutetusta hakemuksesta, josta on maksettu ennakkomaksu, ylittää 10 000 euroa, maksua voidaan kohtuullistaa ottaen kuitenkin huomioon hakemuksen käsittelyyn jo käytetty työmäärä.

9 §
Maksusta vapauttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto ei peri eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua käsittelymaksua.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan. Hakemus jo maksetusta maksusta vapauttamiseksi on jätettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta periä alempana tai jättää kokonaan perimättä tämän asetuksen nojalla perittävän maksun rataverkolla liikkuvan, museokaluston hyväksymisestä käytettäväksi rataverkolla tai perittäväksi alempana tai jättää kokonaan perimättä maksun muusta museoliikenteen harjoittamiseen liittyvästä viraston suoritteesta, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle ja hakijalla on esittää toimintansa yleishyödyllisestä luonteesta veroviranomaisen virallisesti vahvistama asiakirja.

10 §
Uudelleen käsiteltävän asian suoritemaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian suoritemaksusta vähennetään maksut, jotka samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Vuosimaksullisiksi muuttuvista suoritteista aletaan periä vuosimaksua 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavalta kalenterivuodelta.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Liitteen 1 Ajoneuvojen rekisteröinti -kohdan maksuja 1.1.7 ja 1.1.8 sovelletaan kuitenkin 1 päivästä maaliskuuta 2016 ja Luvat ja valvonta -kohdan ilmailua koskevaa maksua 3.6.1 kuitenkin 25 päivästä elokuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Laura Eiro

LIITE 1

ASETUKSEN 2 §

Tämän liitteen maksut ovat joko kiinteitä maksuja, tuntiveloitteisia maksuja tai vuosimaksuja. Maksu on kiinteä maksu, mikäli suoritteen yhteydessä ei ole muuta mainittu. Maksu on työhön käytetyn ajan perusteella määräytyvä maksu, jos maksu on ilmoitettu työtuntikohtaisena veloituksena (maksu/työtunti). Tuntiveloitus peritään kultakin alkavalta puolelta työtunnilta. Mikäli maksu on vuosittain perittävä maksu, on tämä ilmoitettu suoritteen kohdalla (vuosimaksu). Mikäli suoritteeseen liittyvä toimenpide suoritetaan hakijan tai tilaajan pyynnöstä ulkomailla, peritään tämän liitteen mukaisen maksun lisäksi toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Kotimaassa suoritetuista toimenpiteistä aiheutuvat matkakulut peritään liitteen mukaisen maksun lisäksi, mikäli suoritteen yhteydessä on näin mainittu. Jos hakija tai tilaaja peruuttaa tilaamansa toimenpiteen, voidaan kuitenkin kaikissa tapauksissa kyseistä toimenpidettä varten varattujen matkojen peruutuksista mahdollisesti aiheutuneet kulut periä peruutusajankohdasta riippumatta.
Taulukossa voidaan maksujen määräytymistä ja perintää tarkentaa suorite- ja suoriteryhmäkohtaisilla huomautuksilla ja poikkeuksilla.
OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEETAJONEUVOJEN REKISTERÖINTI
1 Rekisteröintipalvelut
1.1 Henkilöpalvelu
1.1.1 Liitteetön rekisteri-ilmoitus 10 euroa
- omistajanvaihdos, haltijamuutos tai muu ilmoitus pl. liikennekäytöstäpoisto tai liikennekäyttöönotto
- teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus
1.1.2 Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus 10 euroa
1.1.3 Koenumerotodistuksen muutos tai tulostus 10 euroa
1.1.4 Teknisen osan kopio 10 euroa
1.1.5 Liikennekäytöstäpoisto 20 euroa
1.1.6 Liitteellinen rekisteri-ilmoitus 18 euroa
1.1.7 Muu rekisteröintiä koskeva päätös 18 euroa
1.1.8 Väliomistajarekisteröinti 40 euroa
1.2 Sopimuskumppanin itsepalvelu
1.2.1 Liitteetön rekisteri-ilmoitus 4 euroa
1.2.2 Liikennekäytöstäpoisto 8 euroa
1.3 Liikenteen turvallisuusviraston itsepalvelu
1.3.1 Liitteetön rekisteri-ilmoitus 4 euroa
1.3.2 Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus 4 euroa
1.3.3 Liikennekäytöstäpoisto 8 euroa
1.4 Muut suoritteet
1.4.1 Liikennevakuutusyhtiön välittämä vakuutustietojen muutosilmoitus 1,75 euroa
1.4.2 Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu, maksu/työtunti 150 euroa
Poikkeus kohtaan 1: liikennekäyttöönotosta, rekisteröintitodistuksen I osan tulostamisesta, luovutusilmoituksesta, vauriopoistosta, lopullisesta poistosta tai kunnan tekemään ajoneuvon haltuunottomenettelyyn liittyvästä rekisteri-ilmoituksesta ei peritä maksua. Mikäli näiden suoritteiden yhteydessä tehdään kuitenkin muu maksullinen toimenpide, peritään siitä maksutaulukon mukainen maksu.
2 Erityisrekisteröintipalvelut
2.1 Vientirekisteröinti 50 euroa
2.2 Vientirekisteröinnin tietojen korjaus tai poisto 10 euroa
2.3 Siirtolupa 18 euroa
2.4 Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus 30 euroa
2.5 Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus 23 euroa
2.6 Diplomaattiauton rekisteröinti 10 euroa
2.7 Massarekisteröinti, rekisteröinti ilman rekisteröintitodistuksen tulostusta
2.7.1 Ensimmäiset 1 000 ajoneuvoa, maksu/ajoneuvo 2 euroa
2.7.2 Seuraavat ajoneuvot, maksu ajoneuvo 1 euroa
2.8 Massarekisteröinti, rekisteröinti ja rekisteröintitodistuksen tulostus
2.8.1 Ensimmäiset 1 000 ajoneuvoa, maksu/ajoneuvo 3 euroa
2.8.2 Seuraavat ajoneuvot, maksu ajoneuvo 1,50 euroa
3 Rekisterikilvet
3.1 Ajoneuvon rekisterikilpi 6 euroa
- sarjakilpi tai ennakkoilmoitetun ajoneuvon kilpi
3.2 Muu rekisterikilpi 9 euroa
- erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi taikka kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä valmistettava kilpi
3.3 Poikkeus rekisterikilpien määrästä 25 euroa
4 Autokiinnityssuoritteet
4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen 90 euroa
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös 50 euroa
4.3 Rasitustodistus 30 euroa
AJO-OIKEUDET JA TUTKINNOT
1 Ajokorttien ja henkilölupien hakemuskäsittelyyn liittyvät suoritteet
1.1 Ajokorttihakemus 30 euroa
1.2 Ajokortin kaksoiskappalehakemus, sähköinen hakemus 20 euroa
1.3 Ajokorttilupahakemus 40 euroa
1.4 Harjoituslupahakemus 30 euroa
1.5 Opetuslupahakemus 30 euroa
1.6 Liikenneopettajalupahakemus 30 euroa
1.7 Taksinkuljettajan ajolupahakemus tai ajoluvan kaksoiskappalehakemus 50 euroa
1.8 Vammaisen pysäköintilupahakemus 25 euroa
1.9 Vammaisen pysäköintiluvan kaksoiskappalehakemus 20 euroa
1.10 Kansainvälisen ajokortin vahvistaminen 3 euroa
1.11 Poliisin myöntämään ajokorttilupaan liittyvä ajokortti 12 euroa
Kohdan 1.1–1.9 mukaiset käsittelymaksut peritään hakemuksen käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden alkaessa.Kohdan 1.11 mukainen maksu peritään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa ajokorttilupa on myönnetty ennen 1.1.2016 ja joissa luvansaajalta ei ole peritty tällöin voimassa ollutta ajokorttimaksua.
2 Kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet
2.1 Teoriakoe 31 euroa
2.2 Suullinen teoriakoe 94 euroa
2.3 Ajokoe AM-, A1-, A2-, A- tai B-luokan ajoneuvolla 65 euroa
2.4 Ajokoe BE-, B/96-, C1-, C-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla 99 euroa
2.5 Ajokoe raskaalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä 110 euroa
2.6 AM-käsittelykoe tai A1-, A2- tai A-luokan käsittelykokeen uudelleensuoritus 28 euroa
2.7 T- tai LT-luokan käsittelykoe tai E-luokan käsittelykokeen uudelleensuoritus 50 euroa
2.8 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte 61 euroa
3 Kuljettajaopetukseen liittyvät suoritteet
3.1 Autokoululupa, luvan uudistaminen tai muuttaminen 400 euroa
3.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen 110 euroa
3.3 Autokoulun opetustoimintaan käytettävän tilan hyväksyminen 110 euroa
3.4 Ajoharjoitteluradan hyväksyminen 350 euroa
3.5 Liikenneopettajan, tutkinnon vastaanottajan tai opetustoiminnasta vastaavan johtajan muussa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen 120 euroa
Lisäksi peritään kohdan 3.3 mukaisiin tarkastuksiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset kilometrikorvaukset.
4 Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen ja ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet
4.1 Ammattipätevyyskoulutuskeskuksen hyväksyminen 120 euroa
4.2 Jatkokoulutusohjelman hyväksyminen 130 euroa
4.3 Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe 80 euroa
4.4 Suullinen perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe 150 euroa
4.5 Ammattipätevyyden rekisteröinti 17 euroa
4.6 Ammattipätevyyskortti 50 euroa
4.7 Taksinkuljettajakoulutuslupa 120 euroa
4.8 Taksinkuljettajakoe 100 euroa
4.9 Suullinen taksinkuljettajakoe 150 euroa
5 Erikoiskuljetusten liikenteenohjaukseen (EKL) liittyvät suoritteet
5.1 EKL-peruskurssin koe ja EKL-oikeus 100 euroa
5.2 EKL-täydennyskurssin koe ja EKL-oikeus 60 euroa
5.3 EKL-kortti 20 euroa
6 Piirturikortit
6.1 Piirturikortti 100 euroa
- kuljettaja-, yritys-, korjaamo- tai valvontakortti
7 Liikenneyrittäjäkoulutukseen ja -tutkintoihin liittyvät suoritteet
7.1 Liikenneyrittäjäkoulutuslupa 120 euroa
7.2 Liikenne- tai taksiliikenneyrittäjäkoe 200 euroa
7.3 Liikennetraktoriyrittäjäkoe 120 euroa
7.4 Liikenneyrittäjätutkinto, todistus tai liikenneyrittäjätutkintotodistus 42 euroa
8 Vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet
8.1 ADR-koulutuslupa 120 euroa
8.2 ADR-ajolupakoe 90 euroa
8.3 Suullinen ADR-ajolupakoe 200 euroa
8.4 Turvallisuusneuvonantajatutkinto 310 euroa
8.5 ADR-ajolupa tai turvallisuusneuvonantajatodistuksen kaksoiskappale 40 euroa
9 Muut suoritteet
9.1 Poikkeus ajo-oikeutta koskevista ikävaatimuksista 100 euroa
LUVAT JA VALVONTA
Ilmailu
1 Ilma-alusrekisterisuoritteet
1.1 Rekisteröintipäätös 150 euroa
- ensirekisteröinti tai omistajan vaihdos
1.2 Rekisteröintitodistuksen tulostus 60 euroa
- väliaikainen rekisteröintitodistus
- todistus omistajan nimen- tai osoitteenmuutoksen vuoksi
- todistus kadonneen tai tuhoutuneen tilalle
1.3 Kiinnityspäätös 90 euroa
- kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen
- kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
1.4 Liitimen luettelointi 20 euroa
1.5 Rasitustodistus tai ote ilma-alusrekisteristä 60 euroa
1.6 Ilma-aluksen rekisterissäpitomaksu, vuosimaksu 60 euroa
Poikkeus kohdan 1.1 suoritteeseen: ilma-aluksen poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
Kohdan 1.6 mukaista vuosimaksua ei peritä rekisteröimisvuonna. Muutoin vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä aluksen omistajalta tai käyttäjältä.
2 Kokeisiin, lupakirjoihin ja henkilölupiin liittyvät suoritteet
2.1 Ilmailun kokeisiin liittyvät suoritteet
2.1.1 Teoriakoe, ATPL, CPL tai IR, osakoe 59 euroa
2.1.2 Teoriakoe, muut kuin 2.1.1, osakoe 33 euroa
2.2 Lentokoe- ja tarkastuslentosuoritteet
2.2.1 Lentokoe tai tarkastuslento
2.2.1.1 Yhden ohjaajan toiminnan lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi 420 euroa
2.2.1.2 Usean ohjaajan toiminnan lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi 840 euroa
2.2.1.3 Mikäli kohdan 2.2.1.1 mukaisessa tapahtumassa suoritetaan useampia tarkastuksia, kokeita tai pätevyyden arviointeja, veloitetaan jokaisesta lisämaksu. 220 euroa
2.2.1.4 Harrasteilmailun tarkastuslento 210 euroa
2.2.2 Valtuutus lentokoetta tai tarkastuslentoa varten poikkeuslupamenettelyllä. Hakemuksen käsittelystä peritään sekä perusmaksu että käsittelyyn käytetyn työajan mukainen tuntiveloitus.
2.2.2.1 Poikkeuslupamenettely, kertamaksu 500 euroa
2.2.2.2 Poikkeuslupamenettely, työtuntiveloitus, maksu/työtunti 150 euroa
2.2.3 Tarkastuslentäjän nimeäminen tarkastuslennolle 50 euroa
2.2.4 Tarkastuslentäjäkoulutus, koulutuspäivä/oppilas 150 euroa
Kohdan 2.2 maksujen lisäksi peritään tarkastuksiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
2.3 Ilmailun ammattilupakirjat
2.3.1 Uusi ATPL-, CPL- tai MPL-lupakirja, voimassaolon jatkaminen, vanhentuneen uusinta tai asiointimaan vaihto Suomeen 400 euroa
2.3.2 Uusi SE-, ME-, IR- tai MP-kelpuutus tai kouluttajamerkintä 360 euroa
2.3.3 Muu ATPL-, CPL- tai MPL-lupakirjaan tai niihin liittyvään kelpuutukseen tai merkintään tehtävä muutos tai lisäys 300 euroa
2.3.4 Uusi Osa-66- tai kansallinen huoltolupakirja tai muutos lupakirjaan 360 euroa
2.3.5 Osa-66-lupakirjan voimassaolon jatkaminen tai vanhentuneen uusinta 210 euroa
2.3.6 Kelpoisuuksien muuntaminen Osa 66-lupakirjaksi muunto- tai koehyvitysraporttiin perustuen, lisämaksu lupakirjaan 210 euroa
2.3.7 ATCO-, FISO- tai ATCO-oppilaan lupakirja sekä muutokset ja lisäykset tai tasotarkastajan valtuutus 400 euroa
2.3.8 Edellä kohdissa 2.3.1, 2.3.4 tai 2.3.7 mainitun lupakirjan hyväksyminen (validation of licence) 600 euroa
2.4 Muut ilmailun lupakirjat
2.4.1 Uusi harrastemekaanikon lupakirja 250 euroa
2.4.2 Muu uusi lupakirja, voimassaolon jatkaminen, vanhentuneen uusinta tai lupakirjan hyväksyminen (validation of licence) 180 euroa
2.4.3 Uusi kohdassa 2.4 mainittuun lupakirjaan tehtävä kelpuutus, merkintä, oikeus tai kelpuutukseen liittyvä rajoituksen poisto (sis. lupakirjan voimassaolon jatkamisen tai vanhentuneen uusinnan) 180 euroa
2.5 Muut ilmailun henkilöluvat ja niihin liittyvät suoritteet
2.5.1 Turvatarkastajan hyväksyntä 130 euroa
2.5.2 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan valtuutus 500 euroa
2.5.3 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus 130 euroa
2.5.4 Miehistökortti (Crew Member Certificate) 150 euroa
2.5.5 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan koulutus, koulutuspäivä/oppilas 150 euroa
2.6 Ilmailun henkilölupia koskevat yleiset suoritteet
2.6.1 Vanhentuneen kelpuutuksen, oikeuden, valtuutuksen, merkinnän tai hyväksynnän uusinta tai voimassaolon jatko 130 euroa
2.6.2 Poikkeuslupa, hyvityspäätös tai koulutuksenjako koskien kohdassa 2.3 tai 2.4 mainittua lupakirjaa tai siihen liittyvää kelpuutusta, oikeutta tai valtuutusta 500 euroa
2.6.3 Tarkastuslentäjän tai kielitaitotarkastajan hyväksyntätodistus, uusi, uusinta tai voimassaolon jatko 200 euroa
2.6.4 Kansallisen lupakirjan OSA-FCL-muunto 110 euroa
2.6.5 Lupakirjan siirto Suomesta toiseen valtioon 150 euroa
2.6.6 Lisämaksu edellä kohdissa 2.3–2.6 tarkoitetun luvan nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää 800 euroa
2.6.7 Edellä kohdissa 2.3–2.5. tarkoitetun lupakirjan, luvan tai asiakirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta 60 euroa
2.6.8 Todistus luvanhaltijalle voimassa olevista luvista ja pätevyyksistä 80 euroa
3 Lentotoimintaan ja liikenteen harjoittamiseen liittyvät suoritteet
3.1 Liikennelupa (OL)
Kohdan 3.1 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa myöntämisvuoden. Seuraavina vuosina peritään vuosimaksu kalenterivuosittain.
Vuosimaksut sisältävät luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan. Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää raja-arvon. Mikäli suurin sallittu lentoonlähtömassa laskee vuoden aikana raja-arvon alle, hyvitystä ei makseta.
3.1.1 Ilma-alukset MTOM alle 10 000 kg ja/tai istumapaikkamäärä alle 20, vuosimaksu 1 650 euroa
3.1.2 Ilma-alukset MTOM vähintään 10 000 kg ja/tai istumapaikkamäärä vähintään 20, vuosimaksu 5 400 euroa
3.2 Lentotoimintalupa (AOC) lentokoneille ja/tai helikoptereille
Kohdan 3.2 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa myöntämisvuoden. Seuraavina vuosina peritään vuosimaksu kalenterivuosittain.
Vuosimaksut sisältävät luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan. Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun ilma-alusten lukumäärä tai suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää raja-arvon. Mikäli ilma-alusten lukumäärä tai suurin sallittu lentoonlähtömassa laskee vuoden aikana raja-arvon alle, hyvitystä ei makseta.
Lisäksi lupiin liittyvien alihankkijoiden tai Suomen alueen ulkopuolella sijaitsevien toimipaikkojen tarkastuksiin liittyen peritään valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
3.2.1 Luvassa 1–10 ilma-alusta
3.2.1.1 Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 5 700 kg tai raskaimman helikopterin MTOM enintään 3 175 kg, vuosimaksu 6 600 euroa
3.2.1.2 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 5 700 kg, mutta enintään 40 000 kg tai raskaimman helikopterin MTOM yli 3 175 kg, vuosimaksu 25 000 euroa
3.2.1.3 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu 30 000 euroa
3.2.2 Luvassa 11–40 ilma-alusta
3.2.2.1 Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 40 000 kg; lisäksi kaikki helikopterit, vuosimaksu 35 000 euroa
3.2.2.2 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu 40 000 euroa
3.2.3 Luvassa yli 40 ilma-alusta
3.2.3.1 Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 40 000 kg; lisäksi kaikki helikopterit, vuosimaksu 66 000 euroa
3.2.3.2 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu 121 000 euroa
Edellä kohdassa 3.2 tarkoitetut vuosimaksut sisältävät luvanhaltijalta vaadittavien käsikirjojen (OM ja QM) ja näihin käsikirjoihin tehtävien muutosten hyväksynnät.
3.2.4 Lisämaksu: jos lentotoimintalupaan merkittyjen vaativien monimoottorikäyttöisten ilma-alustyyppien määrä on enemmän kuin kolme, maksua korotetaan neljännestä ja kustakin seuraavasta vaativasta monimoottorikäyttöisestä ilma-alustyypistä, vuosimaksu/tyyppi 2 500 euroa
Poikkeus kohdassa 3.2 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupa oikeuttaa harjoittamaan lentotoimintaa yksinomaan lentokoneella näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti, maksua alennetaan 30 %.
3.3 Lentotoimintalupa ilmalaivoille tai kuumailmapalloille tai lentotyölupa
Kohdan 3.3 vuosimaksu peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa myöntämisvuoden. Seuraavina vuosina peritään vuosimaksu kalenterivuosittain.
Vuosimaksu sisältää luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan.
3.3.1 Lentotoimintalupa ilmalaivoille tai kuumailmapalloille tai lentotyölupa, vuosimaksu 1 800 euroa
3.3.2 Lisämaksu: jos lentotyölupaan merkittyjen vaativien monimoottorikäyttöisten ilma-alustyyppien määrä on enemmän kuin kolme, maksua korotetaan neljännestä ja kustakin seuraavasta vaativasta monimoottorikäyttöisestä ilma-alustyypistä, vuosimaksu/tyyppi 1 100 euroa
3.3.3 Ulkomaisen lentotyöluvan hyväksyminen, maksu/työtunti 150 euroa
Edellä kohdassa 3.3.1 tarkoitetut vuosimaksut sisältävät luvanhaltijalta vaadittavien toimintaohjeiden ja näihin toimintaohjeisiin tehtävien muutosten hyväksynnät.
Kohdan 3.3.3 mukaisesta hyväksyntätyöstä peritään vähintään kahden työtunnin mukainen maksu.
3.4 Lentotoimintaluvan tai lentotyöluvan muuttaminen
3.4.1 Lentotoimintaluvan muutos
3.4.1.1 Muutoksen kohteista raskaimman lentokoneen MTOM enintään 5 700 kg tai helikopterin MTOM enintään 3 175 kg; lisäksi kaikki ilmalaivat ja kuumailmapallot 550 euroa
3.4.1.2 Muutoksen kohteista raskaimman lentokoneen MTOM yli 5 700 kg tai helikopterin MTOM yli 3 175 kg 2 200 euroa
3.4.2 Lentotyöluvan muutos 220 euroa
3.4.3 Vastuuhenkilön muutos (jos ei muita muutoksia) 150 euroa
Poikkeus kohdissa 3.4.1–3.4.2 tarkoitetuista maksuista: jos ilma-alusta, henkilöä tai toimintamuotoa koskevat tiedot poistetaan lentotoimintaluvasta tai lentotyöluvasta, poisto on maksuton.
Poikkeus kohdassa 3.4.1 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupa oikeuttaa harjoittamaan lentotoimintaa yksinomaan lentokoneella näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti, maksua alennetaan 50 %.
Poikkeus kohdassa 3.4.1 tarkoitetusta maksusta: jos lentotoimintaluvan haltijalta peritään kohdan 3.5 mukainen maksu uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-aluksen liittämisestä lentotoimintalupaan, tämän kohdan mukaista muutosmaksua ei peritä.
3.5 Lentotoiminnalliset luvat ja hyväksynnät
3.5.1 Uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-alustyypin liittäminen lentotoimintalupaan 5 500 euroa
3.5.2 Erityishyväksyntä (erillinen maksu jokaisesta hyväksynnästä) 2 750 euroa
- LVTO (RVR/Vis<150 m) tai CAT II, IIIA, IIIB tai vastaava huonon näkyvyyden lentotoimintaan liittyvä erityishyväksyntä
- MNPS, B-RNAV, P-RNAV, RNAV-APP tai vastaava navigointiin liittyvä erityishyväksyntä
- jyrkkä lähestyminen
- RVSM
- ETOPS
3.5.3 HEMS 5 500 euroa
3.5.4 Vaarallisten aineiden kuljetuslupa
3.5.4.1 Kuljetettaessa vain yhden luokan aineita 880 euroa
3.5.4.2 Kuljetettaessa useamman kuin yhden luokan aineita 2 750 euroa
3.5.5 Yrityksen lupa antaa matkustamomiehistön peruskoulutusta ja oikeus antaa kelpoisuustodistuksia 5 500 euroa
3.5.6 Leasing-hyväksyntä (ilma-aluksen vuokraus lentotoimintaluvan haltijoiden välillä)
3.5.6.1 Ilma-aluksen vuokralle otto miehistöineen (wet lease-in), maksu /hakemus/vuokralle antava yhtiö; määritelty lennot päivämäärineen 440 euroa
3.5.6.2 Ilma-aluksen vuokralle anto tai vuokralle otto ilman miehistöä (dry lease-out tai dry lease-in) 880 euroa
3.5.7 Lupa käyttää yksimoottorisia potkuriturbiinilentokoneita yöllä/mittarisääolosuhteissa (IMC) muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan.. 5 500 euroa
3.5.8 Lentonäytös- tai lentokilpailulupa 275 euroa
3.5.9 Näytöslentäjän hyväksyminen tai lentonäytöslupa yksittäiseen lentoesitykseen yksittäisellä ilma-aluksella 110 euroa
3.5.10 Muut lentotoimintaa koskevien määräysten mukaiset luvat ja hyväksynnät, maksu/työtunti 180 euroa
Poikkeuksena edellä kohdissa 3.5.1–3.5.5 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupaan liitetylle tietyn tyyppiselle ilma-alukselle on myönnetty maksullisia erityishyväksyntöjä, seuraavien samantyyppisten ilma-alusten lentotoimintalupaan liittämisen yhteydessä kyseisiä erityishyväksyntämaksuja ei peritä.
Poikkeuksena edellä kohdissa 3.5.6 tarkoitetuista maksuista: jos sekä vuokralle ottajalla että vuokralle antajalla on Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä AOC, maksu peritään ainoastaan vuokralle ottajalta.
3.6 Muut lentotoiminnan hyväksynnät ja suoritteet
3.6.1 Ilmoitus vaativalla moottorikäyttöisellä ilma-aluksella harjoitettavasta muusta kuin kaupallisesta lentotoiminnasta 1 800 euroa
3.6.2 Poikkeuslupa lentotoimintamääräyksestä 660 euroa
3.6.3 Muutos lentotoimintamääräyksestä annettuun poikkeuslupaan 150 euroa
3.6.4 Kauko-ohjatulle ilma-alukselle annettava poikkeuslupa 150 euroa
3.6.5 Lisämaksu (taulukkohinnan lisäksi) normaalin virastoajan ulkopuolella hakijan pyynnöstä tapahtuneesta luvan, hyväksynnän tai poikkeushakemuksen välittömästä käsittelystä tai virastoaikana hakijan pyynnöstä tapahtuneesta nopeutetusta käsittelystä (enintään 2 tuntia ennen suunniteltua toimintaa), maksu/hakemus 660 euroa
3.6.6 Lentotoimintaorganisaation vastuuhenkilön koe 150 euroa
3.6.7 Oikeaksi todistettu jäljennös lentotoimintaluvasta (AOC Certified True Copy) 55 euroa
Poikkeus kohtaan 3.6: kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttöä lentotyöhön koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.
3.7 Lentoliikenteen päästökauppa
Kohdan 3.7 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään hyväksyntää myönnettäessä ja se kattaa ensimmäisen vuoden. Tämän jälkeen vuosimaksu peritään vuosittain.
3.7.1 Päästöraportin tarkastaminen
3.7.1.1 Hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia, vuosimaksu 1 100 euroa
3.7.1.2 Hiilidioksidipäästöt 25 000 tonnia tai enemmän, vuosimaksu 5 500 euroa
3.7.2 Todentajan hyväksyntä
3.7.2.1 Ilma-aluksen käyttäjät, hiilidioksidipäästöt rajoittamatta, vuosimaksu.. 2 200 euroa
3.7.2.2 Ilma-aluksen käyttäjät, hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia, vuosimaksu 220 euroa
3.7.3 Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen
3.7.3.1 Hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia 550 euroa
3.7.3.2 Hiilidioksidipäästöt 25 000 tonnia tai enemmän 1 100 euroa
3.7.4 Tarkkailusuunnitelman päivitys, maksu/työtunti 180 euroa
3.8 Lentosimulaattoreiden ja lennonharjoittelulaitteiden hyväksynnät
Kohdan 3.8 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä.
3.8.1 FFS-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 11 000 euroa
3.8.2 Lisämaksu jokaista FFS-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 3 800 euroa
3.8.3 Lisämaksu jokaista FFS-laitteen ilma-alusversioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 1 700 euroa
3.8.4 FTD2- tai FTD3-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 3 750 euroa
3.8.5 Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 1 100 euroa
3.8.6 Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteen ilma-alusversioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 400 euroa
3.8.7 FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 1 900 euroa
3.8.8 Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 500 euroa
3.8.9 Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen ilma-alustyyppiin tai -versioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 300 euroa
3.8.10 FSTD-laitteen käyttäjähyväksyntä (user approval) lentotoimintaluvan haltijalle 500 euroa
FSTD-laitteen hyväksyntätason nostosta peritään uuden hyväksyntätason mukainen maksu. Useamman kuin yhden hyväksyntätason myöntämisestä samalle laitteelle peritään korkeimman hyväksyntätason mukainen maksu.
Poikkeus kohtaan 3.8: jos FSTD-laitetta käyttävälle organisaatiolle myönnetään FSTD-laitteen hyväksyntäjakson pidennys yli 12 kk jaksolle (ORA.FSTD.225 kohta b), peritään kyseisen FSTD-laitteen vuotuisena maksuna 60 % edellä esitetyistä maksuista.
4 Lentotoiminnan koulutukseen liittyvät suoritteet
4.1 Koulutustoimintaan liittyvät yleiset suoritteet
4.1.1 Hyväksyntää vaativat muutokset, lisäykset lupaan tai hyväksyntään, maksu/työtunti 180 euroa
4.1.2 Koulutusohjelmien hyväksyntä, maksu/tuntihinta 180 euroa
4.1.3 Vastuuhenkilömuutos tai lisäys lupaan/hyväksyntään 180 euroa
4.1.4 Luvan tai hyväksynnän rajoittaminen tai peruuttaminen, maksu/työtunti 180 euroa
4.1.5 Poikkeamahakemuksen käsittely, maksu/työtunti 180 euroa
4.2 Koulutusorganisaation koulutuslupa ja lisäykset
Kohtien 4.2.1 ja 4.2.3–4.2.4 suoritteiden ensimmäisestä hyväksynnästä peritään kiinteä maksu ja hyväksynnän myöntämistä seuraavina vuosina vuosimaksu kalenterivuosittain. Vuosimaksu sisältää valvonnan.
4.2.1 Matkustamohenkilökunnan peruskoulutusorganisaatio
4.2.1.1 Ensimmäinen hyväksyntä 3 000 euroa
4.2.1.2 Vuosimaksu 1 000 euroa
4.2.2 Lupa opastusmerkinantajan koulutukseen 1 000 euroa
4.2.3 ATO-(complex) organisaatiokäsittely
4.2.3.1 Ensimmäinen hyväksyntä 10 000 euroa
4.2.3.2 Vuosimaksu 3 000 euroa
4.2.3.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma 250 euroa
4.2.4 ATO-(non-complex) organisaatiokäsittely
4.2.4.1 Ensimmäinen hyväksyntä 2 500 euroa
4.2.4.2 Vuosimaksu 700 euroa
4.2.4.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma 100 euroa
Kohtien 4.2.3 ja 4.2.4 organisaatiokäsittelyt eivät sisällä koulutusohjelma- tai kurssihyväksyntöjä, vaan niistä peritään erillinen maksu kohdan 4.1.2 mukaisesti.
4.3 PPL-kouluttajan koulutuslupa ja muutokset (JAR), harrasteilmailun luvat
4.3.1 Koulutuslupa, teoria ja/tai lentokoulutus
4.3.1.1 Harrasteilmailun koulutuslupa (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL), ensimmäinen hyväksyntä 800 euroa
4.3.1.2 Vuosimaksu (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL) 500 euroa
4.3.1.3 Vuosimaksu (PPL) 700 euroa
4.3.1.4 Luvan jatkaminen 500 euroa
4.3.2 Muutokset tai lisäykset lupaan, maksu/työtunti 180 euroa
4.3.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma 100 euroa
5 Lentokelpoisuuteen liittyvät suoritteet
5.1 Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät suoritteet
Kohdan 5.1 organisaatioiden vuosimaksut sisältävät käsikirjamuutokset, vastuuhenkilöhyväksynnät sekä Osa M luku G -organisaatioiden hallinnoimat huolto-ohjelmat ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteissa ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavana kalenterivuonna ensimmäinen vuosimaksu. Toimiluvan laajennuksesta peritään vuosimaksujen erotus. Lisäksi lupiin liittyvien alihankkijoiden tai Suomen alueen ulkopuolella sijaitsevien toimipaikkojen tarkastuksiin liittyen peritään valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
5.1.1 Osa M luku G-toimilupa, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman ilma-alusluokan mukaan. Osa M alaluku I -oikeus sisältyy maksuun.
5.1.1.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, toimiluvan vuosimaksu 12 000 euroa
5.1.1.2 Muut luokat, toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
5.1.1.3 Huoltosopimuksen hyväksyntä 400 euroa
5.1.1.4 Osa M Permit to fly -oikeus, vuosimaksu 3 000 euroa
5.1.2 Osa 145 - tai Osa M luku F -toimilupa, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman luokan mukaan
5.1.2.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, toimiluvan vuosimaksu 12 000 euroa
5.1.2.2 Muut luokat (myös pelkät laite-, moottori- tai Osa 145 -erikoistyöluvat), toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
5.1.2.3 Toimilupaan liitetty laiteluokka C1-C20, vuosimaksu/luokka 450 euroa
5.1.2.4 Toimilupaan liitetty voimalaiteluokka B1, B2 tai B3 tai erikoisoikeus D, vuosimaksu/luokka 1 100 euroa
5.1.2.5 Osa 145 -huolto-organisaation kolmannen maan viranomaisen myöntämään lupaan liittyvä valvonta, vuosimaksu 3 000 euroa
5.1.2.6 Osa 145 -toimilupaan liitetty Osa M luku F-oikeus, vuosimaksu 1 000 euroa
5.1.3 Osa 145 - tai Osa M luku F -toimilupaan liittyvä sivutoimipaikka tai linjahuoltopaikka, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman ilma-alusluokan mukaan
5.1.3.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, vuosimaksu 2 000 euroa
5.1.3.2 Muut luokat, vuosimaksu 1 000 euroa
5.1.4 Kansallisen ilmailualan huoltoyrityksen toimilupa AIR M13-2, toimiluvan vuosimaksu 400 euroa
5.1.5 Tuotanto-organisaation toimilupa (POA), toimiluvan vuosimaksu 9 000 euroa
5.1.6 Osa 147 -koulutusorganisaation toimilupa
5.1.6.1 Toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
5.1.6.2 Osa 147 -koulutusluokan lisäys toimilupaan, kurssin lisäys tyyppikoulutuslupaan tai erillishyväksytyn tyyppikurssin järjestäminen 1 000 euroa
5.1.7 Yksittäisen huolto-ohjelman hyväksyntä
5.1.7.1 Ensimmäinen hyväksyntä, ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 400 euroa
5.1.7.2 Ensimmäinen hyväksyntä, ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 2 000 euroa
5.1.7.3 Muutoksen hyväksyntä, ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 100 euroa
5.1.7.4 Muutoksen hyväksyntä, ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 300 euroa
5.1.8 Minimivarusteluettelon (MEL) hyväksyminen
5.1.8.1 Hyväksyntä muille kuin kaupallisessa operoinnissa käytettäville ilma-aluksille 400 euroa
5.1.8.2 Muutoksen hyväksyntä muille kuin kaupallisessa operoinnissa käytettäville ilma-aluksille 50 euroa
5.1.9 Lentokelpoisuuden tarkastajan valtuutus
5.1.9.1 Näyttötyön arviointi (assesment) 200 euroa
5.1.9.2 Valtuutuksen uusinta 50 euroa
5.1.9.3 Tyyppikuulustelun vastaanotto 600 euroa
5.1.10 Lentokelpoisuuden tarkastus Osa M tai AIR M16-1 mukaisesti
5.1.10.1 Liite II Ilma-alukset AIR M16-1 mukaisesti 400 euroa
5.1.10.2 Ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 800 euroa
5.1.10.3 Ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 2 000 euroa
5.1.11 Lentokelpoisuuden tarkastustodistus suositusraporttiin perustuen
5.1.11.1 Ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 50 euroa
5.1.11.2 Ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 250 euroa
5.2 Lentokelpoisuuden valvonta
5.2.1 Ilma-alukset MTOM enintään 5 700 kg, vuosimaksu 100 euroa
5.2.2 Ilma-alukset MTOM yli 5 700 kg, vuosimaksu 4 000 euroa
Kohtien 5.2.1–5.2.2 mukainen vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista. Maksu peritään kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä aluksen omistajalta tai käyttäjältä.
5.2.3 Vientiä varten annettavaan lentokelpoisuustodistukseen (Export Certificate of Airworthiness) liittyvä tarkastus ilma-aluksille kohdan 5.1.10 mukaan
Kohdan 5.2.3 maksujen lisäksi peritään tarkastuksesta aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
6 Organisaatiolupiin liittyvät yleiset suoritteet
6.1 Poikkeamahakemuksen käsittely, maksu/työtunti 180 euroa
Kohdan 6.1 mukaisesta käsittelystä peritään vähintään kolmen työtunnin mukainen maksu.
7 Lennonvarmistukseen ja ilmatilan hallintaan liittyvät suoritteet
7.1 Lennonvarmistuspalveluun liittyvät yleiset suoritteet
7.1.1 Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan toimilupa tai lentomittausorganisaation hyväksyntä 10 000 euroa
7.1.2 Lennonvarmistuspalveluun liittyvän poikkeamahakemuksen käsittely taikka luvan tai hyväksynnän peruuttaminen luvanhaltijan pyynnöstä 600 euroa
7.2 Ilmaliikennepalvelun koulutusorganisaatioihin liittyvät suoritteet
7.2.1 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation toimiluvan hyväksyntä sisältäen koulutusohjelmien ja/tai suunnitelmien hyväksynnän 5 000 euroa
7.2.2 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation toimiluvan, käsikirjan, suunnitelman tai koulutusohjelman muutos 600 euroa
7.3 Ilmatilan hallintaan liittyvät suoritteet
7.3.1 Tilapäisen kielto-, rajoitus-, tai vaara-alueen perustaminen tai muun tilapäisen ilmatilan käyttörajoituksen antaminen 320 euroa
7.3.2 Lupa ilmailuun kieltoalueella 180 euroa
8 Lentopaikkoihin liittyvät suoritteet
Kohdan 8.1 maksu määräytyy laskutusvuotta edeltävän vuoden laskeutumisten yhteismäärän mukaisesti. Kohtien 8.1.1.1–8.1.1.2 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä, kohdan 8.1.1.3 maksu kahdessa erässä.
8.1 Lentoasemaa koskevat hyväksynnät ja luvat
8.1.1 Lentoaseman hyväksyntä
8.1.1.1 Laskeutumisia (kaikki) alle 10 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 3 000 euroa
8.1.1.2 Laskeutumisia (kaikki) 10 000–30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 9 000 euroa
8.1.1.3 Laskeutumisia (kaikki) yli 30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 27 000 euroa
8.2 Muuta lentopaikkaa koskevat luvat ja hyväksynnät
8.2.1 Lupa tai hyväksyntä 1 000 euroa
- rakennuslupa
- pitolupa
- muu tai poikkeamalupa
8.3 Lentoestelupa
8.3.1 Lentoestelupa, esteen korkeus maanpinnasta alle 150 m 260 euroa
8.3.2 Lentoestelupa, esteen korkeus maanpinnasta 150 m tai yli 660 euroa
8.4 Muut suoritteet
8.4.1 Lentoaseman meluun liittyvän toimintarajoituksen käsittely, maksu/työtunti 180 euroa
9 Turva-asioihin ja vaarallisiin aineisiin liittyvät suoritteet
9.1 Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät suoritteet
9.1.1 Tunnetun lähettäjän hyväksyntä 200 euroa
9.1.2 Tunnetun lähettäjän tilojen tarkastus. Tarkastuksesta peritään sekä kertamaksu että työtuntien mukainen maksu.
9.1.2.1 Kertamaksu 500 euroa
9.1.2.2 Tunnetun lähettäjän tilojen tarkastus, maksu/työtunti 150 euroa
9.1.3 Valvotun edustajan hyväksyntä 500 euroa
9.1.4 Lennolla käytettävien tarvikkeiden, valvotun toimittajan hyväksyntä... 300 euroa
9.1.5 Poikkeuslupa kiellettyjen esineiden kuljettamiseen 100 euroa
9.1.6 Turvatarkastuksesta vapauttaminen, poikkeuslupa 1 000 euroa
9.1.7 Turvakoulutusohjelman hyväksyntä 500 euroa
9.1.8 Turvakouluttajan hyväksyntä 300 euroa
9.2 Vaarallisiin aineisiin liittyvät suoritteet
Kohdan 9.2.1 suoritteiden ensimmäisestä hyväksynnästä peritään kiinteä maksu ja hyväksynnän myöntämistä seuraavina vuosina vuosimaksu kalenterivuosittain. Vuosimaksu sisältää valvonnan.
9.2.1 DGR-koulutuslupa
9.2.1.1 Ensimmäinen hyväksyntä 1 000 euroa
9.2.1.2 Vuosimaksu 400 euroa
10 Infran valvontaan liittyvät suoritteet
Kohdan 10.1 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain kahdessa erässä. Maksu määräytyy laskutusvuotta edeltävän vuoden matkustajamäärän mukaisesti.
Kohtien 10.2–10.3 vuosimaksut peritään luvan voimassaoloaikana kalenterivuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään luvan myöntämisvuonna, jos lupa on myönnetty vuoden ensimmäisellä puoliskolla, muutoin myöntämisvuotta seuraavana kalenterivuotena.
10.1 Infran valvontamaksut
Kohdan 10.1 valvontatehtävistä peritään jokaisesta erillinen maksu.
10.1.1 Ilmaliikennepalvelun valvontamaksu, vuosimaksu matkustajamäärän mukaan
10.1.2 Lentoaseman valvontamaksu, vuosimaksu matkustajamäärän mukaan
10.1.3 Lentoaseman siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksu,vuosimaksu matkustajamäärän mukaan
Kohtien 10.1.1–10.1.3 mukaiset vuosimaksut määräytyvät seuraavasti:
- yli 10 miljoonaa matkustajaa 234 375 euroa
- 500 000–10 miljoonaa matkustajaa 39 375 euroa
- 200 000–499 999 matkustajaa 19 688 euroa
- 1 000–199 999 matkustajaa 6 563 euroa
- alle 1 000 matkustajaa 2 500 euroa
10.2 Siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksut
10.2.1 Tunnetun lähettäjän valvontamaksu, vuosimaksu 120 euroa
10.2.2 Valvotun edustajan valvontamaksu, vuosimaksu 120 euroa
10.2.3 Valvotun lennolla käytettävien tarvikkeiden toimittajan valvontamaksu, vuosimaksu 120 euroa
10.2.4 Turvakoulutuksen koulutusluvan haltijan valvontamaksu, vuosimaksu/kouluttaja 50 euroa
10.2.5 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan valvontamaksu, vuosimaksu 50 euroa
10.3 Muut valvontamaksut
10.3.1 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation valvontamaksut koulutuslajeittain
10.3.1.1 Pohjakoulutus, vuosimaksu 3 000 euroa
10.3.1.2 Yksikkökohtainen ja täydennyskoulutus, maksu yhteensä/ATS-yksikkö, vuosimaksu 300 euroa
10.3.1.3 Työpaikkakouluttajan koulutus ja tasotarkastajan koulutus, vuosimaksu 300 euroa
10.3.2 Muun lennonvarmistuspalvelujen (ANS) tuottajan valvontamaksu, vuosimaksu 15 000 euroa
10.3.3 Muun lentopaikan valvontamaksu, vuosimaksu 150 euroa
10.3.4 Maahuolinnan valvontamaksu, vuosimaksu 300 euroa
10.3.5 Opastusmerkkien koulutusluvan haltijan valvontamaksu, vuosimaksu 300 euroa
11 Muut ilmailuun liittyvät suoritteet
11.1 AMC-käsittely (ilmailuviranomaiselle tehdyt esitykset hyväksyttäviksi menetelmiksi Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi) liittyen lentotoiminnallisiin määräyksiin, koulutus- ja lupakirjamääräyksiin ja lääketieteellisiin määräyksiin. Esityksen käsittelystä peritään sekä kertamaksu että työhön käytetyn ajan mukainen työtuntiveloitus.
11.1.1 AMC-esityksen käsittelyn kertamaksu 500 euroa
11.1.2 AMC-esityksen käsittelyn tuntiveloitus, maksu/työtunti 150 euroa
Merenkulku
1 Alusrekisterisuoritteet
1.1 Rekisteröintipäätös 210 euroa
- rekisteröinti tai muutos rekisteritietoihin
1.2 Kiinnityspäätös 225 euroa
- kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen
- kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
1.3 Alusrekisteriasiakirja 210 euroa
- kansallisuuskirja tai väliaikainen kansallisuustodistus
- rekisteriote
- ei-rekisterissä-todistus tai todistus rekisteristä poistamisesta
1.4 Muu alusasiakirja 120 euroa
- rasitustodistus
- historiatiedot-asiakirja
- tunnuskirjainpäätös
Poikkeus kohdan 1.1 suoritteeseen: aluksen tai alusrakennuksen poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
2 Vesikulkuneuvosuoritteet
2.1 Ensirekisteröintipäätös 40 euroa
2.2 Sähköinen ensirekisteröinti 30 euroa
2.3 Omistaja- tai haltijatietojen muutos 30 euroa
2.4 Omistajanvaihdos sähköisellä varmenteella 20 euroa
2.5 Vesiliikenteestä poistetun vesikulkuneuvon uudelleenrekisteröinti 30 euroa
2.6 Koetunnus 30 euroa
2.7 Todistus 15 euroa
- uusi rekisteröintitodistus kadonneen tai turmeltuneen tilalle tai todistuksen kaksoiskappale
- todistus rekisteristä poistamisesta
- muu todistus
Poikkeus kohtaan 2: vesikulkuneuvon lopullisesta poistosta tai muutosrekisteröintipäätöksestä (vesiliikenteestä poisto, teknisten tietojen muutos tai moottorin vaihto) ei peritä maksua.
3 Pätevyyksiin liittyvät suoritteet
3.1 Pätevyyskirja, sähköinen hakemus 150 euroa
3.2 Pätevyyskirja, paperinen hakemus 190 euroa
3.3 Lisäpätevyystodistus, sähköinen hakemus 90 euroa
3.4 Lisäpätevyystodistus, paperinen hakemus 120 euroa
3.5 Todistus kotimaanliikenteen laivurin koulutuksesta ja neljän kuukauden meripalvelusta 190 euroa
3.6 Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus tai alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksen hyväksymismerkintä 190 euroa
3.7 Kelpoisuustodistus 190 euroa
3.8 Sataman turvapäällikön ja muun turvahenkilöstön vaatimustenmukaisuusvakuutus 190 euroa
3.9 Kohdissa 3.1–3.4 mainittujen asiakirjojen uudistaminen, sähköinen hakemus 70 euroa
3.10 Kohdissa 3.1–3.8 mainittujen asiakirjojen uudistaminen, paperihakemus 95 euroa
3.11 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai vuokraveneen kuljettajan pätevyyskirja ja tentin vastaanotto 150 euroa
3.12 Lossin tai kalastusaluksen kuljettajan kuulustelutodistus 150 euroa
3.13 Luotsin ohjauskirja, linjaluotsinkirja tai itämerenluotsin ohjauskirja, uusinta tai kirjaan tehtävä muutos 330 euroa
3.14 Erivapaus luotsinkäyttövelvollisuudesta 650 euroa
3.15 Erivapaus toimikohtaisesta pätevyydestä tai oikeus toimia ylemmässä tehtävässä 600 euroa
3.16 Kohdassa 3 tarkoitetun luvan tai asiakirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta 70 euroa
3.17 Lisämaksu kohdassa 3 tarkoitetun kirjan tai todistuksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka kirjaa tai todistusta ei voitaisi myöntää 200 euroa
4 Miehityksiin liittyvät suoritteet
4.1 Ennakkolausunto miehityksestä tai miehitystodistus
4.1.1 Kotimaan liikenne alle 500 GT 150 euroa
4.1.2 Kansainvälinen liikenne ja kotimaan liikenne 500 GT tai yli 550 euroa
4.2 Oikeus poiketa miehityksestä määrätylle ajalle tai määrätylle matkalle. 700 euroa
4.3 Lisämaksu kohdissa 4.1–4.2 tarkoitetun todistuksen tai luvan nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka todistusta tai lupaa ei voitaisi myöntää suoritemaksu kaksinkertaisena
5 Alustekniikkaan, alusten todistuskirjoihin ja satamien turva-asioihin liittyvät suoritteet
5.1 Toimenpidemaksu, alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin hyväksyminen, maksu/työtunti 350 euroa
5.2 Turvallisuus- tai ympäristötodistus 360 euroa
- aluksen painelaitteiden rekisteröintitodistus
- ammattiveneen yksittäishyväksyntätodistus
- turvallisuusvarusteiden ja -laitteiden hyväksyntätodistus
- aluksen turvallisuuskirja
- lastialuksen radioturvallisuuskirja tai varusteturvallisuuskirja
- vaatimustenmukaisuusasiakirja (laivanisäntä)
- turvallisuusjohtamistodistus (alus)
- Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m ja yli
- suurnopeusaluksen liikennöintilupa
- aluksen jääluokan vahvistaminen
- mallikoeraporttien tarkastus konetehon osalta
- koneteholaskelmien tarkastus
- aluksen jääluokan vaatiman konetehon vahvistaminen
- ympäristötodistus (IAPP-, IOPP-, ISPP-, IEE-, CLC-, CLB-, NLS-, AFS-todistuskirja, INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja tai vaarallisten aineiden kuljetustodistus)
- käymäläjäteveden kohtuullisen tyhjennysnopeuden laskelman hyväksyntä
- IGC-, GC-, eGC-, IBC- tai BCH-säännöstön mukainen todistuskirja
- IMSBC-säännöstön mukainen todistuskirja
- mittakirja
- lastiviivakirja
- varalaitalaskelman tarkastus ja varalaitojen määrittäminen
- ISSC-todistus
- satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutus
- vapautus turvatoimiin liittyvien tietojen antamisesta
- merityösertifikaatti (MLC)
- Ateena-asetuksen mukainen vakuutustodistus (Ateena, CLC, BC)
- säiliöaluksen kaksoispohjalausunto
5.3 Poikkeuslupa 505 euroa
- aluspainelaite
- poikkeuslupa teknisistä määräyksistä (rakennetta ja varusteita, vakavuutta, pää- ja apukoneistoa, laitteita ja järjestelmiä, navigointilaitteita ja -varusteita, kulkuvaloja sekä viestintä- ja merkinantolaitteita, radiolaitteita, paloturvallisuutta, hengenpelastuslaitteita, sähköasennuksia ja -laitteita tai muita vastaavia teknisiä seikkoja koskevat määräykset)
- aluserivapaus ja vapautuskirja
- päätös poikkeuksen myöntämisestä
- poikkeuksen voimassaoloaikaa koskeva muutos
- alusjätepoikkeuslupa
- vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa
- lastitilaa koskeva poikkeuslupa
5.4 Hyväksyntä tai arvio 880 euroa
- alusten vakavuustietojen hyväksyminen
- alusten painelaitteiden tarkastuslaitoksen valtuutus
- lastinkiinnityskäsikirjan hyväksyntä
- menettelytapaohjekirjan hyväksyntä
- öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) hyväksyntä
- valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP), hyväksyntä
- INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelman hyväksyntä
- aluksen tai sataman turvasuunnitelman hyväksyntä
- aluksen painolastivesisuunnitelman hyväksyntä
- sataman turva-arvio
5.5 Kohdassa 5 mainitun todistuksen tai asiakirjan uudistaminen aluksen nimen, kotipaikan tai muun vastaavan tiedon muutoksen vuoksi 220 euroa
5.6 Lisämaksu edellä kohdissa 5.2–5.4 tarkoitetun luvan tai hyväksynnän nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa tai hyväksyntää ei voitaisi myöntää suoritemaksu kaksinkertaisena
Lisäksi peritään kohdan 5.2–5.4 mukaisiin toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
6 Alustekniikan, alusten todistuskirjojen, alusvalvonnan, venetekniikan ja veneilyn markkinavalvonnan toimenpidemaksut
6.1 Aluksille, yhtiöille, satama-alueille ja tuotteille suoritettavat katsastukset, tarkastukset, aluksenmittaukset sekä muut toimenpiteet
6.1.1 Toimenpide virastoaikana, maksu/työtunti 350 euroa
6.1.2 Toimenpide muuna aikana, maksu/työtunti 530 euroa
6.1.3 Lisämaksu toimenpiteen suorittamisesta (toimenpidemaksun lisäksi) hakijan pyynnöstä nopeutetussa aikataulussa (enintään 7 päivää ennen suunniteltua toimenpidettä), maksu/toimenpide 1 100 euroa
Lisäksi peritään kohdan 6.1 mukaisiin toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset
Jos kohdan 6.1 mukaista toimenpidettä ei ole voitu katsastajasta, tarkastajasta tai aluksenmittaajasta riippumattomasta syystä suorittaa sovittuna aikana, tai työn suorittaja on tilaajan pyynnöstä tämän käytettävissä virastotyöaikana työtä varten, peritään odotusajalta edellä mainituista tuntiveloituksista 50 % sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
7 Luotsaukseen liittyvät suoritteet
7.1 Luotsin ja linjaluotsin tutkintoon liittyvät suoritteet
7.1.1 Kirjallinen koe 660 euroa
7.1.2 Peitepiirroskoe, jokaiselta kartalta 30 euroa
7.1.3 Simulaattorissa tehtävä koe, perusosa 1 720 euroa
7.1.4 Simulaattorissa tehtävä koe, jokaiselta seuraavalta kahdelta tunnilta 790 euroa
7.1.5 Koeluotsaus
7.1.5.1 Koeluotsaus virastoaikana, maksu/työtunti 350 euroa
7.1.5.2 Koeluotsaus muuna aikana, maksu/työtunti 530 euroa
7.2 Poikkeus luotsinkäyttövelvollisuudesta 460 euroa
Lisäksi peritään kohdan 7.1.5 koeluotsaukseen liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
8 Lastin käsittelyyn satamissa liittyvät asiakirjat
8.1 Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen valvonta satamissa
8.1.1 Äskettäin perustetulle terminaalille annettu tilapäinen toimintalupa 360 euroa
8.1.2 Arviointilaitoksen nimeämistä koskeva päätös 880 euroa
8.2 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvä satama-alueen turvallisuusselvityksen hyväksyntä, maksu/työtunti 350 euroa
8.3 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvä satama-alueen turvallisuusselvitys, poikkeuslupa 505 euroa
9 Merenkulun koulutukseen ja koulutuksenjärjestäjään liittyvät hyväksynnät
9.1 Arviointi ja hyväksyminen virastoaikana, maksu/työtunti 350 euroa
9.2 Arviointi ja hyväksyminen muuna aikana, maksu/työtunti 530 euroa
Lisäksi peritään kohdan 9 toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset ja mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut.
10 Muut aluksiin ja niiden toimintaan liittyvät suoritteet
Kohdan 10.2 suoritteen vuosimaksu sisältää käsikirjamuutokset ja valvonnan. Ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
10.1 Henkilöluettelointijärjestelmä, hyväksyminen ja muutoksen hyväksyminen 880 euroa
10.2 Turvallisuuslaitteiden huoltoyrityksen hyväksyntä, vuosimaksu 220 euroa
10.3 Veneily-yhdistyksen lippupäätös 150 euroa
10.4 Laiva- tai konepäiväkirjan sinetöiminen 55 euroa
Rautatieliikenne
1 Rautatiekalustorekisterisuoritteet
1.1 Kalustoyksikön rekisteröintipäätös 135 euroa
1.2 Kaluston rekisteröinti kalustoyksikkörekisteriin, maksu/kalusto-yksikkö 55 euroa
1.3 Kalustoyksikön rekisterissäpitomaksu, vuosimaksu 10 euroa
Poikkeus kohdan 1.1 suoritteeseen: kalustoyksikön poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
Kohdan 1.3 vuosimaksu peritään laskutusvuoden viimeisenä päivänä kalustoyksikkörekisterissä olevista kalustoyksiköistä.
2 Pätevyyksiin liittyvät suoritteet
2.1 Liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirja tai muun liikenneturvallisuustehtävän kelpoisuuskirja 190 euroa
2.2 Lupa- tai kelpoisuuskirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta 60 euroa
3 Tutkintoihin liittyvät suoritteet
3.1 Kertauskouluttajan tai kuljettajantutkinnon vastaanottajan hyväksyminen 160 euroa
4 Rautatieinfrastruktuuri- ja rautatiekalustolupiin liittyvät suoritteet
4.1 Rautatiejärjestelmän käyttöönottolupa, maksu/työtunti 300 euroa
- tyyppihyväksyntä
- käyttöönottolupa
- täydentävä käyttöönottolupa
- koeajolupa
- kalustoyksikkötyypin hyväksyntä yhdysliikenteeseen
- rakentamisaikainen käyttölupa
- hankesuunnitelman käsittely ja ilmoitus käyttöönottolupatarpeesta
4.2 Venäläisen yhdysliikenteen kalustoyksikön käsittelymaksu, maksu/kalustoyksikkö 0,69 euroa
4.3 ERATV -rekisteröinti ja tyyppihyväksyntäpäätös 500 euroa
4.4 FI-tarkastustodistus, maksu/työtunti 300 euroa
5 Turvallisuusluvat ja -todistukset
5.1 Turvallisuuslupa tai turvallisuustodistus tai näiden muutos muulle toimijalle kuin museoliikenteen harjoittajille, maksu/työtunti 200 euroa
5.2 Turvallisuustodistus museoliikenteen harjoittajalle 1 000 euroa
Kohdan 5.2 mukaisesta turvallisuustodistuksen A- tai B-osasta peritään 50 % kiinteästä maksusta.
6 Turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan haltijan vuosimaksu
Kohdan 6 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään luvan myöntämisen jälkeisenä vuotena. Seuraavat vuosimaksut peritään kalenterivuosittain.
Kohdan 6 vuosimaksut sisältävät turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehtävien muutosten hyväksynnät, turvallisuusprosessien seurannan, radan rakennus- ja perusparannusprojektien turvallisuusdokumentoinnin oikeellisuuden ja toteutuksen seurannan, turvallisuuspoikkeamien analysoinnin ja vaara- sekä läheltä-piti-tapauksien tutkinnan. Yksittäisten tarkastusten ja auditointien suorittamisesta (toteutus, raportointi ja seuranta) peritään maksu kohdan 6.6 mukaisesti.
6.1 Rautatieyritys, joka harjoittaa henkilöliikennettä
6.1.1 Alle 200 miljoonaa matkustaja-km vuodessa, vuosimaksu 5 000 euroa
6.1.2 Vähintään 200 miljoonaa matkustaja-km vuodessa, vuosimaksu 25 000 euroa
6.2 Rautatieyritys tai rautatieliikenteen harjoittaja, joka harjoittaa tavaraliikennettä ja/tai radanpitoon liittyvää liikennöintiä
6.2.1 Alle 500 miljoonaa tonni-km vuodessa, vuosimaksu 5 000 euroa
6.2.2 Vähintään 500 miljoonaa tonni-km vuodessa, vuosimaksu 25 000 euroa
6.3 Rautatieliikenteen harjoittaja, joka harjoittaa ainoastaan tavaraliikenteen vaihtotyötä, vuosimaksu 1 000 euroa
6.4 Museoliikenteen harjoittaja, vuosimaksu 500 euroa
6.5 Rataverkon haltijat
6.5.1 Valtion rataverkon haltija, vuosimaksu 50 000 euroa
6.5.2 Yksityisen rataverkon haltija
6.5.2.1 Maksu ensimmäisestä rataverkosta, vuosimaksu 500 euroa
6.5.2.2 Maksu toisesta rataverkosta alkaen, vuosimaksu/rataverkko 250 euroa
6.6 Kohdan 6 vuosimaksujen ylittävä valvontatyö, maksu/työtunti 200 euroa
Kohdan 6.6 mukaista maksua ei peritä museoliikenteen harjoittajilta ja yksityisen rataverkon haltijoilta.
7 Arviointilaitoksiin liittyvät suoritteet
7.1 Laitoksen nimeäminen, maksu/työtunti 200 euroa
8 Oppilaitoksiin liittyvät suoritteet
Ensimmäisestä hyväksynnästä peritään maksu kohdan 8.1 mukaisesti ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
8.1 Oppilaitoshyväksyntä, ensimmäinen hyväksyntä 1 500 euroa
8.2 Oppilaitoshyväksyntä, vuosimaksu 1 500 euroa
Lisäksi peritään kohdan 8.1 toimenpiteestä aiheutuneet mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut.
9 Tavaravaunujen kunnossapitoon liittyvät suoritteet
Kohdan 9.1 mukaisesta ensimmäisestä hyväksynnästä peritään työtuntien mukainen maksu ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu. Vuosimaksu sisältää käsikirjamuutokset ja valvonnan.
9.1 Rautateiden tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden (ECM) sertifiointi, maksu/työtunti 200 euroa
9.2 Rautateiden tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden (ECM) sertifiointi, vuosimaksu 3 000 euroa
10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet
10.1 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä, maksu/työtunti 300 euroa
10.2 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä, poikkeuslupa 300 euroa
10.3 VAK-rautatiekuljetuksiin liittyvä poikkeuslupa 350 euroa
10.4 VAK-rautatiekuljetuksiin liittyvän poikkeusluvan muutos 150 euroa
11 Rautatiejärjestelmän poikkeusluvat
11.1 Poikkeuslupa, maksu/työtunti 250 euroa
11.2 Poikkeusluvan nopeutettu käsittely, maksu/työtunti 450 euroa
Tieliikenne
Kohtien 4, 8 ja 9 vuosimaksut sisältävät lupien ja hyväksyntöjen muutokset ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteista ensimmäisestä hyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun suuruinen maksu ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
1 Ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään liittyvät suoritteet
1.1 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY-, E- tai kansallinen tyyppihyväksyntä tai teknisistä muutoksista johtuva hyväksynnän laajennus 520 euroa
1.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön muista kuin teknisistä muutoksista johtuva tyyppihyväksynnän laajennus 220 euroa
1.3 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä, maksu/tyyppi 500 euroa
1.4 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä, maksu/versio 250 euroa
1.5 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus, maksu/laajennus 375 euroa
1.6 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus, maksu/versio 250 euroa
1.7 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus, maksu/siirrettävä versio 15 euroa
1.8 Muu tyyppihyväksyntätyö, maksu/työtunti 150 euroa
1.9 Hyväksynnän peruuttaminen 80 euroa
1.10 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus, maksu/hakemus eli perusmaksu 5 euroa
1.11 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus, maksu/versio 40 euroa
Kohdan 1.8 maksujen lisäksi peritään toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
2 Ajoneuvojen tyyppitietojen tallennus
2.1 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään, maksu/hakemus eli perusmaksu 5 euroa
2.2 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään, maksu/versio 40 euroa
2.3 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus, perusmaksu 40 euroa
2.4 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus, maksu/versio 10 euroa
2.5 Muu selvitys-, tietojen korjaus- tai tallennustyö, maksu/työtunti 150 euroa
3 Ennakkoilmoitussuoritteet
3.1 Ennakkoilmoitus tai ennakkoilmoituksen uusintatulostus 10,50 euroa
4 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät suoritteet
4.1 Tyyppihyväksyntäasiakkaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta
4.1.1 Liikenteen turvallisuusviraston valvoma valmistaja, vuosimaksu 750 euroa
4.1.2 Tutkimuslaitoksen valvoma valmistaja, vuosimaksu (ei sisällä tutkimuslaitoksen suorittamia valvontakäyntejä) 200 euroa
5 Katsastustoiminnan koulutukseen sekä ajoneuvokatsastajien ja yksittäishyväksyjien kokeisiin liittyvät suoritteet
5.1 Ajoneuvojen katsastustoiminnan sekä VAK-hyväksyntöjen ja -katsastusten koulutuslupa koulutusjaksoittain 400 euroa
5.2 Teoriakoe 120 euroa
5.3 Kokeen käytännönosuus, kevyt kalusto 120 euroa
5.4 Kokeen käytännönosuus, raskas kalusto 240 euroa
6 Katsastustoimintaan liittyvät suoritteet
6.1 Ajoneuvojen katsastustoimipaikan ensihyväksyntä (toimilupa, aloitustarkastus ja aloituslupa) 1 500 euroa
7 Yksittäishyväksyntään liittyvät suoritteet
7.1 Yksittäishyväksyntä M1-, N1-, O3- tai O4-luokan ajoneuvolle 250 euroa
7.2 Yksittäishyväksyntä M2-, M3-, N2- tai N3-luokan ajoneuvolle 300 euroa
7.3 Yksittäishyväksyntä O1-luokan ajoneuvolle 180 euroa
7.4 Yksittäishyväksyntä O2-luokan ajoneuvolle 200 euroa
8 Korjaamoihin liittyvät suoritteet
8.1 Luvanvarainen ajoneuvokorjaamo, vuosimaksu 100 euroa
8.2 Ilmoituksenvarainen korjaamo, vuosimaksu 50 euroa
9 Laitoksiin ja hyväksyttyihin asiantuntijoihin liittyvät suoritteet
9.1 Tutkimuslaitosten ja hyväksyttyjen asiantuntijoiden hyväksyntä, vuosimaksu 1 000 euroa
9.2 Vaarallisten aineiden kuljetuksen tarkastuslaitosten tunnustaminen, ilmoitetun laitoksen vuosimaksu 1 000 euroa
10 Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat ja muut suoritteet
10.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa 380 euroa
10.2 Lupatietoihin tehty korjaus tai muu ajoneuvotekninen lausunto 80 euroa
11 Kansainväliset kuljetusluvat
11.1 CEMT-lupa 50 euroa
11.2 Kolmannen maan lupa 40 euroa
11.3 Matkustajaliikenteen noutolupa 40 euroa
11.4 Satunnaisliikenteen kuljetuskirjavihko 50 euroa
11.5 Interbus-sopimuksessa tarkoitettu kuljetuskirjavihko 50 euroa
11.6 Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen lupa 250 euroa
11.7 Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen luvan muutos tai peruutus 100 euroa
11.8 Kansainvälisen henkilöliikenteen todistus 40 euroa
11.9 CEMT/ECMT-todistusten varmennus ja leimaus 35 euroa
12 Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät suoritteet
12.1 VAK-kuljetuksiin liittyvä poikkeuslupa 350 euroa
12.2 VAK-kuljetuksiin liittyvän poikkeusluvan muutos 150 euroa
12.3 Tiekuljetusten reittirajoitusten myöntäminen 500 euroa
13 Tieturvallisuusarvioijan koulutukseen liittyvät suoritteet
13.1 Tieturvallisuusarvioijan peruskurssi 2 000 euroa
13.2 Tieturvallisuusarvioijan täydennyskurssi 800 euroa
13.3 Tieturvallisuusarvioijan koe 500 euroa
14 Tieverkon turvallisuusvalvontaan liittyvät suoritteet
Kohdan 14.1 kiinteä vuosimaksu sisältää turvallisuusprosessien seurannan: tieverkon rakennus- ja perusparannusprojektien turvallisuusdokumenttien oikeellisuuden ja toteutuksen seurannan, turvallisuuspoikkeamien analysoinnin ja vaara- sekä läheltä-piti-tapauksien tutkinnan. Yksittäisten tarkastusten ja auditointien suorittamisesta (toteutus, raportointi ja seuranta) peritään maksu kohdan 14.2 mukaisesti.
14.1 TEN-tieverkon turvallisuusvalvonta, vuosimaksu 30 000 euroa
14.2 TEN-tieverkon turvallisuusvalvonta, vuosimaksun ylittävä valvontatyö, maksu/työtunti 180 euroa
Kohdan 14 maksujen lisäksi peritään tarkastuksista ja auditoinneista valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
15 ITS-direktiiviin liittyvät suoritteet
15.1 ITS-palveluntarjoajan vuosimaksu 1 500 euroa
Liikennelääketiede
Kohtien 1.5 ja 2.1 suoritteista ensimmäinen vuosimaksu peritään valtuutusta myönnettäessä. Seuraavat vuosimaksut peritään kalenterivuosittain.
1 Henkilöihin liittyvät suoritteet
1.1 Henkilön terveydentilaan liittyvä lupa tai todistus 120 euroa
1.2 Kopio luvasta tai todistuksesta 50 euroa
1.3 Lisämaksu hakemuksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään vaikka lupaa ei voitaisi myöntää 600 euroa
1.4 Terveydenhuollon ammattilaisen koulutus, koulutuspäivämaksu/oppilas 150 euroa
1.5 Terveydenhuollon ammattilaisen valtuutus, vuosimaksu 100 euroa
1.6 Asiointimaan vaihto 100 euroa
2 Organisaatioihin liittyvät suoritteet
2.1 Liikennelääketieteen keskuksen valtuutus, vuosimaksu 5 000 euroa
2.2 Laiva-apteekkipoikkeuslupa 500 euroa
Rautatiealan sääntelyelimen suoritteet
1 Rautatiealan sääntelyelimen arvioinnit
1.1 Uuden rautateiden henkilöliikennepalvelun päätarkoituksen tai taloudellisen tasapainon arviointi taikka taloudellisen tasapainon uudelleentarkastelu, maksu/työtunti 150 euroa
OMAKUSTANNUSARVOSTA POIKKEAVAT JULKISOIKEU- DELLISET SUORITTEET
1 Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu
1.1 Suullinen teoriakoe terveysperustein 31 euroa
1.2 Toimiluvan tai katsastajien koulutusoikeuden haltijan, kuljettajantutkinnon tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely 50 euroa
1.3 Muu erikseen hinnoittelematon todistus 10 euroa
1.4 Ajoneuvoveroa, autoveroa tai polttoainemaksua koskeva ennakkoratkaisu 90 euroa
2 Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa korkeampi maksu
2.1 Päätös ajoneuvon erityistunnuksen myöntämisestä 900 euroa
2.2 Ajoneuvon koenumerotodistus, vuosimaksu 260 euroa
2.3 Päätös vesikulkuneuvon erityistunnuksen myöntämisestä 200 euroa

Maksutaulukon lyhenteiden selitykset

ILMAILU
AMC Acceptable Means of Compliance hyväksyttävät menetelmät Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi
ANS Air Navigation Service lennonvarmistuspalvelu
AOC Air Operator’s Certificate lentotoimintalupa
APL Autogyro Pilot Licence autogirolentäjän lupakirja
ATCO Air Traffic Controller Office lennonjohtaja
ATPL Airline Transport Pilot Licence liikennelentäjän lupakirja
ATO Approved Training Organisation hyväksytty koulutusorganisaatio
ATS Air Traffic Service ilmaliikennepalvelu
B-RNAV Basic Area Navigation perusaluesuunnistus
BITD Basic Instrument Training Device perusmittarilennon harjoituslaite
BPL Balloon Pilot Licence ilmapallolentäjän lupakirja
CAT Category kategoria (toimintaluokka)
CPL Commercial Pilot Licence ansiolentäjän lupakirja
DGR Dangerous Goods Regulations vaarallisten aineiden kuljetusmääräys
ETOPS Extended Twin-Engine Operations pitkän matkan lennot kaksimoottorisilla lentokoneilla
FFS Full Flight Simulator lentosimulaattori
FISO Flight Information Service Officer lennontiedottaja
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite
FTD Flight Training Device lentokoulutuslaite
FSTD Flight Simulation Training Device lentoa simuloiva koulutuslaite
GPL Glider Pilot Licence purjelentäjän lupakirja
HEMS Helicopter Emergency Medical Service kiireelliset lääkintähelikopterilennot
IMC Instrument Meteorological Conditions mittarisääolosuhteet
IR Instrument Rating mittarilentokelpuutus
JAR Joint Aviation Requirements yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset
LVTO Low Visibility Take-Off huonon näkyvyyden lentoonlähtö
ME Multi-engine monimoottorinen
MEL Minimum Equipment List minimivarusteluettelo
MGPL Motor Glider Pilot Licence moottoripurjelentäjän lupakirja
MNPS Minimum Navigation Performance Specifications minimisuunnistustarkkuusvaatimukset
MP Multi Pilot usean ohjaajan (ilma-alus)
MPL Multi-Crew Pilot Licence usean ohjaajan miehistölupakirja
MTOM Maximum Take-Off Mass suurin sallittu lentoonlähtömassa
OL Operating Licence liikennelupa
OM Operations Manual toimintakäsikirja
ORA Organisation Requirements for Aircrew organisaatioita koskevat vaatimukset lentomiehistön osalta
OTD Other Training Device muu koulutuslaite
POA Production Organisation Approval tuotanto-organisaation hyväksyntä
PPL Private Pilot Licence yksityislentäjän lupakirja
P-RNAV Precision Area Navigation tarkkuusaluesuunnistus
QM Quality Manual laatukäsikirja
QTG Qualification Test Guide hyväksyntätestiohjeet
RNAV Area Navigation aluesuunnistus
RNAV-APP RNAV Approach RNAV-lähestyminen
RVR Runway Visual Range kiitotienäkyvyys
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum pienennetty korkeusporrastusminimi
SE Single-engine yksimoottorinen
TR Type Rating tyyppikoulutus
UPL Ultralight Pilot Licence ultrakevytlentäjän lupakirja
VFR Visual Flight Rules näkölentosäännöt
Vis Visibility näkyvyys
MERENKULKU
AFS International Anti-Fouling System Certificate kansainvälinen kiinnittymisenestojärjestelmää koskeva todistuskirja
BC International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siivilioikeudellista vastuuta koskeva kansainvälinen yleissopimus
BCH Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk kemikaalisäiliöalussäännöstö
CLB Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage todistuskirja vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta, joka koskee polttoöljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta
CLC Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage todistuskirja vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta, joka koskee öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta
GC Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk kansainvälinen kaasusäiliöalus- säännöstö
eGC Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk olemassa olevien nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten säännöstö
IAPP International Air Pollution Prevention Certificate kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk kansainvälinen kemikaalisäiliö-alussäännöstö
IEE International Energy Efficiency Certificate kansainvälinen energiatehokkuus-todistuskirja
IGC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakenne- ja varustelusäännöstö
IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes Code kansainvälinen kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskeva säännöstö
INF The International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships pakatun säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja runsasaktiivisen ydinjätteen merikuljetussäännöstö
IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate kansainvälinen todistuskirja öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä
ISPP International Sewage Pollution Prevention Certificate kansainvälinen todistuskirja käymäläjäteveden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä
ISSC International Ship Security Certificate aluksen kansainvälinen turvatodistus
MLC Maritime Labour Convention kansainvälinen merityöyleissopimus
NLS International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk kansainvälinen todistuskirja irtolastina kuljetettavien vaarallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi
SMPEP Shipboard Marine Pollution Emergency Plan valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle
SOPEP Shipboard Oil Pollution Emergency Plan valmiussuunnitelma öljyvahingon varalle
RAUTATIEJÄRJESTELMÄ
ECM Entity in Charge of Maintenance kalustorekisteriin merkitty kunnossapidosta vastaava yksikkö
ERATV European Register of Authorised Types of Vehicles Euroopan laajuinen rekisteri hyväksytyistä kalustoyksikkötyypeistä
VAK vaarallisten aineiden kuljetus
TIELIIKENNE
ADR The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
ATJ ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä
CEMT Autorisation CEMT Euroopan liikenneministereiden konferenssin tarkoittamaa kuljetuslupaa kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan kuormaus- ja lastauspaikan välillä
EKL erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja
ECMT ECMT licence Euroopan liikenneministereiden konferenssin tarkoittamaa kuljetuslupaa kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan kuormaus- ja lastauspaikan välillä
ITS Intelligent Transport Systems and Services
TEN Trans-European transport network Euroopan laajuinen liikenneverkko
VAK vaarallisten aineiden kuljetus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.