1579/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut luvat, ilmoitukset, tarkastukset, pelastussuunnitelmat, tutkinnot ja pätevyyskokeet, pätevyys- ja muut todistukset, siirtotodistukset, turvallisuusselvitykset, vahvistamiset, hyväksymiset sekä muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia;

b) vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä tuotteita;

c) vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien laitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeitä;

d) räjähteiden valmistusta, varastointia, maahantuontia ja siirtoa;

e) pyroteknisiä tuotteita;

f) ilotulitteiden valmistusta ja maahantuontia ja ilotulitteisiin liittyvää toimintaa;

g) ilotulitusnäytöksen järjestämistä;

h) tarkastuslaitoksia;

2) kemikaalilaissa (599/2013) ja biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012, jäljempänä biosidiasetus, ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä mainittujen arviointien, hyväksymisten, lupien, vastavuoroisten tunnustamisten ja ilmoitusten käsittely, pätevyyden todentaminen ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) biosiditehoaineita;

b) biosidivalmisteita;

c) kemikaalilain 22 §:n mukaisesti toimitettuja tietoja;

3) kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1563/2011) ja kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 mainittujen hakemusten ja ilmoitusten käsittely silloin, kun ne koskevat:

a) tehoaineen arviointia;

b) kasvinsuojeluaineen lupaa tai luokituksen tarkistamista;

c) tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavien kokeiden lupaa;

d) kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksymistä;

e) kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksymistä;

f) kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksymistä;

g) kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajan hyväksymistä;

4) pesuaineista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004 mainittujen poikkeushakemusten käsittely;

5) orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (837/2005) mainittujen poikkeushakemusten käsittely;

6) kaivoslaissa (621/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset, pätevyyskokeet, todistukset, päätökset, louhintakorvauksen vahvistamiset ja tarkistamiset, tarkastukset sekä siirrot, vakuuden antamiset ja muutokset siltä osin kuin ne koskevat:

a) varausta;

b) malminetsintää;

c) kullanhuuhdontaa;

d) kaivostoimintaa;

e) kaivosturvallisuutta;

7) mittauslaitelaissa (707/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset ja ilmoitukset siltä osin kuin ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) huoltoliikkeitä;

c) mitta-astioina käytettäviä pulloja;

8) jalometallituotteista annetussa laissa (1029/2000) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset ja ilmoitukset siltä osin kuin ne koskevat:

a) jalometallituotteessa käytettäviä leimoja;

b) tarkastuslaitoksia;

9) painelaitelaissa (869/1999) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) painelaitteita;

10) sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut arviointilaitokseksi, valtuutetuksi laitokseksi tai tarkastajaksi nimeämiset, kelpoisuuden osoittamiset, ilmoitukset, varmennusoikeuden myöntämiset, vaatimusten vahvistamiset sekä edellä mainittuja koskevat muutokset ja peruutukset silloin, kun ne koskevat:

a) sähköalan töitä;

b) sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja käyttöä;

c) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta;

d) hissejä ja niihin verrattavia henkilöiden nosto- ja siirtolaitteita;

11) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, muutokset, luokitukset ja luokitusten hyväksymiset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) muita kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja pakkauksia ja säiliöitä;

c) vaarallisten aineiden luokitusta;

12) konttilaissa (762/1998) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa mainitut hyväksymiset, muutokset ja peruutukset siltä osin kuin ne koskevat tarkastuslaitoksia;

13) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, muutosilmoitukset, hyväksymiset, todistukset ja todistusten uusimiset silloin, kun ne koskevat:

a) sammutuslaitteistoalan, suurjännitekytkinalan ja ajoneuvojen ilmastointilaitealan pätevyyskokeen järjestämistä;

b) jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden, sammutuslaitteistojen, ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä suurjännitekytkinlaitteiden huoltoa ja jätehuoltoa sekä liuottimien talteenottoa;

14) pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007) mainitut hyväksymiset, ilmoitukset, tutkinnot ja kokeet, pätevyystodistukset, uusinnat ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) kiinteästi asennettavia palonilmaisulaitteistoja ja vastaavia järjestelmiä sekä automaattisia sammutuslaitteistoja sekä näiden laitteistojen ja järjestelmien asennus- ja huoltotöitä tekeviä liikkeitä;

b) käsisammuttimia ja niiden huolto- ja tarkastusliikkeitä;

c) pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavia arviointilaitoksia;

d) palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittavia tarkastuslaitoksia;

15) vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) mukaiset päätökset ja lausunnot siltä osin kuin ne koskevat akkreditointia ja siihen rinnastettavaa pätevyyden arviointia.

3 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perii edellä 2 §:ssä mainituista suoritteista tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset omakustannusarvoon perustuvat maksut. Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti. Maksutaulukon mukainen lisämaksu peritään kultakin alkavalta tunnilta.

Puutteellisen valmistelun takia peruuntuneen tarkastuksen maksu peritään tehtyä työmäärää vastaavasti tuntiperusteisen lisämaksun mukaan. Peruutetun tai muuten rauenneen tai keskeytyneen ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus. Hylkäävästä päätöksestä ja tarkastuksesta peritään maksu täysimääräisenä.

Suoritteista voidaan periä ennakkomaksua sen mukaan kuin tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon soveltamismääräyksissä säädetään. Peruutetun tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyn hakemuksen ennakkomaksusta palautetaan muu kuin tehtyä työmäärää vastaava osuus.

Maksu 2 §:n 2 kohdassa mainituista suoritteista voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos kemikaalin tai biosidivalmisteen käyttö on vähäistä tai on jokin muu syy, jonka vuoksi maksua voidaan kemikaalilain 54 §:n 2 momentin nojalla pitää kohtuuttomana.

Edellä 2 §:n 3 kohdan b alakohdassa mainituista suoritteista perittävässä maksussa otetaan lisäksi huomioon kasvinsuojeluaineista annetun lain 46 §:n 2 momentissa tarkoitetut alennukset.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista sekä mahdolliset ilmoitus- ja kuulutuskulut peritään erikseen täysimääräisinä. Lisäksi peritään käsittelykuluna maksu, joka on määrältään puolet voimassaolevasta tuntimaksusta.

Akkreditointia koskevasta pätevyysalueen laajennuksesta, muutoksesta tai uudelleenakkreditoinnista ei peritä hakemusmaksua. Keskeytyneestä arvioinnista peritään syntyneet kustannukset. Akkreditointi- ja arviointipalvelun teknisestä arvioinnista perittävän maksun yhteydessä ei peritä käsittelykulua.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat selvitykset, tutkimukset ja lausunnot;

2) henkilöstön käyttö viraston ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut sekä FINAS-akkreditointipalvelun koulutuspalvelut;

4) julkaisut;

5) ilmoitustilan myynti viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet;

7) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, jos nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

10) muut erikseen tilatut tai sovitut palvelut.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa tämän asetuksen tullessa voimaan, peritään asian vireille tullessa voimassa olleiden maksujen suuruinen maksu.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Teollisuusneuvos
Tapani Koivumäki

Liite

MAKSUTAULUKKO
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut 1.1.2016 alkaen Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h Suoritteen enimmäis-maksu, €
1 Vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely
1.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit
Tuotantolaitos, lupa 2 000 95
Tuotantolaitos, muutos 370 95
Turvallisuusselvitys 960 95
Turvallisuusselvitys, muutos 95
Pelastussuunnitelma 335 95
Muu lupa, lausunto tai vastaava 95
Käytönvalvojan pätevyyskoe 165
Hyväksytty liike 200
Hyväksytty liike, muutos 60
Pätevyyskoe, kaasuasennukset 165
1.2 Tarkastukset
Tuotantolaitos, käyttöönottotarkastus 1 540 95
Tuotantolaitos, määräaikaistarkastus 1 540 95
Muu tarkastus 360 95
2 Maakaasu
2.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit
Maakaasun varastointi 2 000 95
Maakaasun siirto- ja jakeluputkisto 780 95
Maakaasun käyttöputkisto 335 95
Maakaasuputkisto, muutos 155 95
Kompressoriasema 335 95
Paineenvähennysasema 335 95
Turvallisuusselvitys 780 95
Turvallisuusselvitys, muutos 95
Pelastussuunnitelma 335 95
Muu lupa, lausunto tai vastaava 95
Käytönvalvojan pätevyyskoe 165
Käytönvalvojaa koskeva ilmoitus 75
Muovisten maakaasuputkistojen asennusliike 200
Muovisten maakaasuputkistojen asennusliike, muutos 60
3 Kemikaalisäiliöt
3.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit
Vaarallisten kemikaalien varastosäiliön hyväksyminen 155 95
4 Räjähteiden valmistus ja käsittely
4.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit
Räjähteen valmistus tuotantolaitoksessa 1 100 95
Räjähteen valmistus tuotantolaitoksessa, muutos 370 95
Räjähdevarasto, pysyvä 335 95
Räjähdevarasto, tilapäinen 155 95
Kaupan räjähdevarasto 155 95
Räjähdevarasto, muutos 155 95
Räjähteen valmistus siirrettävällä laitteistolla 360 95
Räjähteen valmistus siirrettävällä laitteistolla, muutos 190 95
Ilotulitenäytäntöjen järjestäminen 335 95
Räjähteiden siirtotodistus 75
Turvallisuusselvitys 960 95
Turvallisuusselvitys, muutos 95
Pelastussuunnitelma 335 95
Muu lupa, lausunto tai vastaava 95
Pätevyyskoe, räjähdeala 90
4.2 Tarkastukset
Käyttöönottotarkastus, räjähdetehdas 1 540 95
Käyttöönottotarkastus, räjähdevarasto 360 95
Käyttöönottotarkastus, kaupan varasto 165 95
Siirrettävän valmistuslaitoksen tarkastus 360 95
Määräaikaistarkastus, räjähdetehdas 1 540 95
Määräaikaistarkastus, räjähdevarasto 165 95
Kaupan varaston tarkastus 165 95
5. Räjähteet, tuotteet
5.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit
Maahantuontilupa 155 95
Räjähteen yksilöllinen tunniste 380
Lupa, lausunto tai vastaava 95
6 Biosidit (artiklaviittaukset biosidiasetukseen (EU) N:o 528/2012)
6.1 Tehoaineen hyväksymishakemus
Tehoaineen ja edustavan valmisteen arviointi ensimmäisessä valmisteryhmässä 138 000 95 338 000
Tehoaineen arviointi, kun kyseessä on mikro-organismi (art. 8) 69 000 95 169 000
Tehoaineen ja edustavan valmisteen arviointi seuraavissa valmisteryhmissä 46 000 95 69 000
Uudelleenhyväksyminen ensimmäisessä valmisteryhmässä
uusi arviointi 138 000 95 338 000
suppea lisäarviointi 34 500 95 138 000
Uudelleenhyväksyminen seuraavissa valmisteryhmissä
uusi arviointi 46 000 95 69 000
suppea lisäarviointi 11 500 95 46 000
Tehoaineen arviointi biosidiasetuksen liitteeseen I hyväksymisen yhteydessä 30 000 95 69 000
Arviointi tehoaineen hyväksymisen muutoksesta, joka on muu kuin valmisteryhmän lisäys 9 600 95 69 000
Tehoaineen lähtöaineen arviointi ja/tai tehoaineen, lähtöaineen ja menetelmän yhdistelmän arviointi 9 600 95 96 000
6.2 Valmisteen lupa
Valmisteen lupa viitejäsenvaltiona* 30 000 95 96 000
Valmisteen lupa viitejäsenvaltiona, kun valmiste ja ehdotetut käytöt on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* 9 600 95 19 200
Valmisteen uudelleenarviointi viitejäsenvaltiona*
uusi arviointi 22 500 95 72 000
suppea lisäarviointi 7 500 95 72 000
Valmisteen arviointi unionin luvan yhteydessä arvioinnista vastaavana viranomaisena* 27 000 95 76 000
Valmisteen väliaikainen lupa (art. 55(2))* 30 000 95 96 000
Valmisteen väliaikainen lupa, kun valmiste ja ehdotetut käytöt on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* 9 600 95 19 200
Valmisteen ja valmisteperheen vastavuoroinen tunnustaminen 6 000 95 12 000
Valmisteen ja valmisteperheen vastavuoroisen tunnustamisen uusiminen 3 000 95 6 000
Valmisteen hyväksyminen yksinkertaistetulla lupamenettelyllä (art. 26)* 4 800 95 9 600
Valmisteen hyväksyminen yksinkertaistetulla lupamenettelyllä (art. 26), kun valmiste ja ehdotetut käytöt on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* 1 500 95 3 000
Valmisteen uudelleenhyväksyminen yksinkertaistetulla lupamenettelyllä*
uusi arviointi 2 400 95 4 800
suppea lisäarviointi 480 95 2 400
Saman valmisteen lupa (komission asetus (EU) N:o 414/2013)* 1 500 95 3 000
6.3 Lisätoimenpiteet(maksutaulukon kohtaan 6.2 liittyvät lisämaksut)
Valmisteen sisältämän huolta aiheuttavan aineen arviointi 24 000 95 48 000
Valmisteen varsinainen vertaileva arviointi viitejäsenvaltiona 6 000 95 48 000
Valmisteen vertaileva arviointi vastavuoroisen tunnustamisen yhteydessä 1 500 95 9 600
Valmisteesta aiheutuvien jäämien enimmäismäärien arviointi 4 800 95 9 600
Valmisteen arviointi viitejäsenvaltiona (esim. useita tehoaineita sisältävä valmiste tai usean valmisteryhmän arviointi) 1 500 95 24 000
6.4 Ilmoitukset
Ilmoitus yksinkertaistetulla lupamenettelyllä luvan saaneiden valmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla (art. 27(1)) 960
Ilmoitus biosidivalmisteperheeseen kuuluvan valmisteen markkinoille saattamisesta (art. 17(6)) 1 500 95 3 000
Koetoimintailmoitus (art. 56(2)) 700 95 3 000
6.5 Lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön (art. 55(1)) 2 900 95 5 800
6.6 Rinnakkaisvalmisteen kauppaa koskeva lupa (art. 53) 1 600
6.7 Lupaa koskeva muutos (luvansaaneita biosidivalmisteita koskevista muutoksista – asetuksen (EU) N:o 354/2013 määritelmienmukaisesti) (koskee kohtaa 6.2)
merkittävä muutos 45 % perusmaksusta* 95 perusmaksu
vähäinen muutos 10 % perusmaksusta 95 50 % perusmaksusta
hallinnollinen muutos 250 95 3 000
7 Kemikaalilain lukujen 5 ja 6 mukaiset biosidivalmisteet, koulutus, tutkinto ja rekisterit
7.1.Valmisteen hyväksyminen 5 700 95 11 000
7.2 Valmisteperheen määrittely 250 95 2 200
7.3 Valmisteperheen määrittelyn piiriin kuuluvan valmisteen hyväksyminen 250 95 2 200
7.4 Identtisen valmisteen hyväksyminen
lisänimi 250
rinnakkaisvalmiste tai vastaava 740 95 2 900
7.5 Valmisteella tehtävä koe 700 95 3 000
7.6 Valmisteen uudelleenhyväksyminen 50 % perusmaksusta 95 perusmaksu
7.7 Päätöksen olennainen muutos (esim. käyttötarkoituksen laajentaminen, koostumuksen tai käsittelytavan olennainen muuttaminen) 50 % perusmaksusta 95 perusmaksu
7.8 Päätöksen vähäinen muuttaminen (esim. muutokset luokituksessa ja merkinnöissä) 10 % perusmaksusta 95 50 % perusmaksusta
7.9 Päätösten teknisestä tai vastaavasta syystä aiheutuva muuttuminen (esim. valmisteen nimen muuttaminen, hakijan vaihtaminen) 250
7.10 Tuholaistorjunnan koulutus, tutkinnot ja rekisteröinnit
tuholaistorjuntakoulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen 400
tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen 400
tuholaistorjuntapätevyyden lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin 100
erityistutkinnon suorittamisen lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin 100
toiminnanharjoittajan lisääminen tutkinto- ja yritysrekisteriin 100
8 Kasvinsuojeluaineet (artiklaviittaukset kasvinsuojeluaineasetukseen (EU) N:o 1107/2009)
8.1 Tehoaineen hyväksymishakemus (art. 7, 8, 9, 11, 14, 15)
Biologiset tehoaineet 105 000 95 150 000
Kemialliset tehoaineet 210 000 95 300 000
Tehoaineen uudelleenarviointi (art. 14,15) 20 000 95 150 000
Tehoaineen lisäarviointi 95
Toimiminen rinnakkaisesittelijänä 95
Tehoaineen vastaavuuden arviointi 2 800 95 10 000
8.2 Valmisteen lupa
Vyöhykearviointi, Suomi esittelevänä jäsenvaltiona (art. 28, 36.1) 60 000 95 85 000
Vyöhykearviointi, Suomi esittelevänä jäsenvaltiona, esimerkkivalmiste tehoainearvioinnissa (art. 28, 36.1) 25 000 95 60 000
Vyöhykearviointi, Suomi ei esittelevänä jäsenvaltiona (art. 28, 36.2) 6 000 95 15 000
Vastavuoroinen lupa (art. 40) 6 000 95 15 000
Väliaikainen lupa (art. 30) 20 000 95 30 000
Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu tai vähäriskinen valmiste (art. 47) 4 000 95 10 000
Kasvinsuojelun hätätilanteet (120 vrk) (art. 53) 1 100
Käyttölaimennusvalmiste 2 500 95 15 000
Identtinen valmiste 1 100
Rinnakkaisvalmisteen lupa (art. 52) 1 100
Lisätutkimusten arviointi 95
8.3 Valmisteen luvan uusiminen
Vyöhykearviointi, Suomi esittelevänä jäsenvaltiona (art. 28, 36.1, 43) 45 000 95 85 000
Vyöhykearviointi, Suomi esittelevänä jäsenvaltiona, esimerkkivalmiste tehoainearvioinnissa (art. 28, 36.1, 43) 25 000 95 60 000
Vyöhykearviointi, Suomi ei esittelevänä jäsenvaltiona (art. 28, 36.2, 43) 6 000 95 15 000
Vastavuoroinen lupa (art. 40) 6 000 95 15 000
Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu tai vähäriskinen valmiste (art. 47) 1 100 95 10 000
Käyttölaimennusvalmiste 2 500 95 15 000
Identtinen valmiste 1 100
Rinnakkaisvalmisteen lupa (art. 52) 1 100
Asiakirjoihin perustuva 2 300
Lisätutkimusten arviointi 95
Luvan jatkaminen (art. 43, kohta 6) 1 100
8.4 Käytön laajentaminen
Useat käyttökohteet (art. 33) 3 000 95 40 000
Yksittäinen käyttökohde (art. 33) 1 100 95 20 000
Vähäinen käyttötarkoitus (art. 51) 1 100
8.5 Lupaa koskeva muutos
Pieni muutos, esim. luvanhaltijan tai valmistuspaikan muutos, jos jokin muu jäsenmaa on tehnyt arvion (art. 45) 250
Suuri muutos, esim. koostumuksen muutoksen arviointi tai tehoaineen uuden valmistuspaikan arviointi (art. 44, 45) 2 300
8.6 Luokituksen tarkastaminen CLP- asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Päätös luokituksen tarkastamisesta / valmiste 570 95 2 300
8.7 Tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavien kokeiden lupa (art. 54)
Koeruutu/valmiste 300
Viljelmäkoe/valmiste 700
8.8 Biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaava laitos
Hyväksyminen 3 500
Uudelleen hyväksyminen 1 300
Tarkastusmaksu/kerta 600
8.9 Koulutus, tutkinto ja levitysvälineet
Kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen 400
Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksyminen 400
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajan hyväksyminen 150
9 Pesuaineet
Poikkeuslupahakemuksen käsittely 7 670
10 Tuote-VOC
Poikkeuslupahakemuksen käsittely 320
11 Kemikaalien tuoterekisteri; ilmoitusten käsittely
Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä1—200 kpl 38/kpl/v
Toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrä200 kpl ylittävältä osalta 19/kpl/v
12 Kaivokset
12.1 Varauspäätökset
Varauspäätös
pinta-ala < 100 km2 1 200 95
pinta-ala ≥100 km2 2 200 95
Varauspäätöksen raukeaminen 500
12.2 Malminetsintä
Malminetsintälupa
< 1000 ha 3 000 95
1001 - 2000 ha 6 000 95
2001 - 4000 ha 8 000 95
> 4000 ha 10 000 95
Malminetsintäluvan voimassaolon jatkaminen 3 000 95
Malminetsintäluvan raukeaminen 1 500
Malminetsintäluvan muuttaminen
pieni muutos 750
olennainen muutos 2 000
Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) 1 000 95
12.3 Kullanhuuhdonta
Kullanhuuhdontalupa 700
Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkaminen 550
Kullanhuuhdontaluvan muuttaminen 300
Kullanhuuhdontaluvan raukeaminen 300
12.4 Kaivostoiminta
Kaivoslupa 6 000 95
Kaivosluvan määräysten tarkistaminen 3 000 95
Kaivospiirin määräysten tarkistaminen, kullanhuuhdonta 500 95
Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen 3 000 95
Kaivostoiminnan lopettaminen 6 000 95
Kaivospiirin lopettaminen, kullanhuuhdonta 500 95
Metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen 1 000 95
Muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen 1 000 95
Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) 1 000 95
Vakuuden asettaminen sekä yksityisten ja yleisten etujen kannalta tarpeellisten määräysten antaminen kaivospiirille 475 95
12.5 Luvan siirto tai panttaus, muut päätökset
Luvan siirto (pl. kullanhuuhdonta) 1 500 95
Kullanhuuhdontaluvan siirto tai kaivospiirin siirto, jossa harjoitetaan pelkästään kullanhuuhdontaa 495 95
Luvan/lupien panttaus 500 95
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen (hallintopakko) 500 95
Muu päätös 495 95
12.6 Kaivosturvallisuus
Todistus hyväksytystä vastuuhenkilön kokeesta 165
Kaivosturvallisuuslupa 2 010 95
Kaivosturvallisuusluvan määräysten tarkistaminen 480 95
Kaivosturvallisuusluvan voimassaolon jatkaminen 290 95
Kaivosturvallisuusluvan raukeaminen 480 95
Kaivosturvallisuusluvan muuttaminen 480 95
Kaivosturvallisuus, käyttöönottotarkastus 1 540 95
Kaivosturvallisuus, määräaikaistarkastus 1 540 95
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen 335 95
Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) 1 000 95
13 Mittauslaitteet
Lupa, lausunto tai vastaava 95
Huoltoliikkeen hyväksyminen 530
14 Jalometallituotteet
Rekisteröinti 170
Nimileiman hyväksymispäätöksen muutos 110
Nimileiman rekisteröinnin vahvistaminen 110
Lupa, lausunto tai vastaava 95
15 Painelaitteet
Lupa, lausunto tai vastaava 95
16 Sähkölaitteistot sekä hissit ja niihin verrattavat nosto- ja siirtolaitteet
Laitteistoilmoitus 100
Laitteistoilmoitus, muutos 60
Sähkölaitteisto, lausunto tai vastaava 155 95
Hissi, lausunto tai vastaava 155 95
Urakointi-ilmoitus 100
Urakointi-ilmoitus, muutos 60
Urakointi-ilmoitus, kohdekohtainen 60
Oman työn varmennusoikeus 200 95
Turvallisuustutkinnon järjestäminen, kysymyssarja 845
Hissiturvallisuustutkinto 165
17 Vaarallisten aineiden kuljetus
Räjähteen luokituksen hyväksyminen 410 95
Ilotulitteen luokituksen hyväksyminen 155 95
Lupa, lausunto tai vastaava 95
18 Ympäristölle vaaralliset aineet
Kylmälaiteliikkeen todistus 150
Kylmälaiteliikkeen muutosilmoitus 75
Kylmäalan pätevyystodistus tai sen muutos 75
Kylmäalan pätevyyskokeen järjestäjän hyväksyminen 400
19 Pelastustoimen laitteistot
19.1 Paloilmoitinlaitteistot
Asennus- ja huoltoliike, ilmoitus 200
Asennus- ja huoltoliike, muutosilmoitus 60
Pätevyystodistus ja sen uusiminen 60
19.2 Sammutinlaitteistot
Asennus- ja huoltoliike, ilmoitus 200
Asennus- ja huoltoliike, muutosilmoitus 60
Pätevyystodistus ja sen uusiminen 60
19.3 Käsisammuttimet
Huolto- ja tarkastusliike, ilmoitus 200
Huolto- ja tarkastusliike, muutosilmoitus 60
Pätevyystodistus ja sen uusiminen 60
20 Tarkastustoiminta
Tarkastuslaitos, hyväksyminen 335 95
Tarkastuslaitos, muutos 95
Valtuutettu tarkastaja, hyväksyminen 335 95
Valtuutettu tarkastaja, muutos 95
Tarkastusliike 200 95
21 Akkreditointi- ja arviointipalvelut
21.1 Laboratoriot, tarkastuslaitokset ja vertailumittausjärjestäjät
Akkreditointi ja arviointi
Hakemusmaksu 690
Akkreditointi ja arviointi
Hintaluokka L1 2 300 119
Hintaluokka L2 3 190 119
Hintaluokka L3 4 110 119
Hintaluokka L4 5 050 119
Tekninen arviointi ja/tai ulkoinen asiantuntija tapaus-kohtaisesti
Päätöksenteko 119
Akkreditoinnin ylläpito
Vuosimaksu
Hintaluokka L1 1 350
Hintaluokka L2 1 880
Hintaluokka L3 2 450
Hintaluokka L4 3 030
Hintaluokka L5 3 700
Hintaluokka L6 4 300
Hintaluokka L7 4 900
Hintaluokka L8 5 500
Hintaluokka L9 6 100
Hintaluokka L10 6 700
Hintaluokka L11 7 500
Hintaluokka L12 8 300
Hintaluokka L13 9 200
Hintaluokka L14 10 200
Hintaluokka L15 11 200
Hintaluokka L16 12 300
Hintaluokka L17 13 300
Hintaluokka L18 14 300
Hintaluokka L19 15 300
Hintaluokka L20 16 300
Arviointi 119
Tekninen arviointi ja/tai ulkoinen asiantuntija tapauskohtaisesti
Päätöksenteko 119
21.2 Sertifiointielimet ja todentajat
Akkreditointi ja arviointi
Hakemusmaksu 690
Akkreditointi ja arviointi
Hintaluokka S1 2 570 119
Hintaluokka S2 4 200 119
Hintaluokka S3 6 820 119
Hintaluokka S4 9 300 119
Tekninen arviointi ja/tai ulkoinen asiantuntija tapauskohtaisesti
Päätöksenteko 119
Akkreditoinnin ylläpito
Vuosimaksu
Hintaluokka S1 1 480
Hintaluokka S2 2 410
Hintaluokka S3 3 350
Hintaluokka S4 4 600
Hintaluokka S5 5 800
Hintaluokka S6 7 000
Hintaluokka S7 8 300
Hintaluokka S8 9 500
Hintaluokka S9 10 700
Hintaluokka S10 12 300
Arviointi 119
Tekninen arviointi ja/tai ulkoinen asiantuntija tapauskohtaisesti
Päätöksenteko 119

MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET

1. ALENNUKSET JA KOROTUKSET

1 - 1 Räjähteet

Ammoniumnitraatin varastointia koskevista suoritteista peritään 60 prosenttia räjähteitä koskevien vastaavien suoritteiden maksusta.

1 - 2 Biosidit

Kohdan 6.2 tähdellä (*) merkityt muut kuin tuntihintaan perustuvat maksut peritään kaksinkertaisina, jos kyseessä on valmisteperheen hyväksyminen.

Kohdan 7.10 tuholaistorjuntakoulutusta koskevan tutkinnon vastaanottajan hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen, peritään koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman sekä tutkinnon vastaanottajan hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.

1 - 3 Kasvinsuojeluaineet

Kohdan 8.9 kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskeva koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon järjestäjän hyväksyminen, peritään koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman sekä tutkinnon järjestäjän hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.

1 - 4 Kaivokset

a) Kohdan 12.1 varauspäätöksen, kohdan 12.2 malminetsinnän ja kohdan 12.3 kullanhuuhdonnan maksuja on mahdollista muuttaa +/− 35 % käytetyn työajan perusteella, lukuun ottamatta varauspäätöksen raukeamista ja päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskevaa päätöstä.

b) Kohdan 12.4 metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen -suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 50 % perusmaksusta.

c) Kohdan 12.4 muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen -suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 25 % perusmaksusta. Maanomistajan hakemuksesta annettu louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen on maksuton.

d) Malminetsintäluvan kielteisen päätöksen antamisesta ennen hakemuksesta tiedottamista veloitetaan maksutaulukon kohdan 12.5 ”Muu päätös” mukaan.

e) Kohdan 12.6 kaivosturvallisuuden määräaikaistarkastuksesta peritään maksu pelkän tuntihinnan mukaan niiden kaivosten osalta, joiden louhintamäärä on < 10 000 tonnia vuodessa.

1 - 5 Sähkölaitteistot

Kohdan 16 Sähkölaitteistot ja hissit ja niihin verrattavat nosto- ja siirtolaitteet suoritteesta Turvallisuustutkinnon järjestäminen, kysymyssarja annetaan alennusta 20 %, mikäli asiakas tilaa enemmän kuin yhden kysymyssarjan kerralla.

2. ENNAKKOMAKSUT

2 - 1 Biosidit

Kaikista maksutaulukon kohdan 6 suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään suoritteen perusmaksu. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi erityisestä syystä periä ennakkomaksun perusmaksua pienempänä.

2 - 2 Kasvinsuojeluaineet

Kaikista työmäärältään merkittävistä, ≥ 20 000 euroa maksavista, kohdan 8 kasvinsuojeluaineita koskevista suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään suoritteen perusmaksu.

2 - 3 Kaivokset

Kohdan 12.2 pinta-alaperusteisista malminetsintäluvista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen rekisteriin kirjaamisen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään 20 % suoritteen perusmaksusta. Poikkeuksellisen puutteellisen hakemuksen rekisteröinnistä laskutetaan lisäksi käytetyn työajan mukaan, kuitenkin yhteissummaltaan enintään 40 % suoritteen perusmaksusta.

3. MUUT HINNOITTELUMÄÄRÄYKSET

3 - 1 Akkreditointi

Akkreditoinnin hintaluokat on määritelty erikseen laboratorioille, tarkastuslaitoksille, vertailumittausjärjestäjille ja niihin rinnastettaville toimijoille sekä sertifiointielimille, todentamistoimintaa harjoittaville toimielimille ja niihin rinnastettaville toimijoille. FINAS-akkreditointipalvelu luokittelee toimielimet koon sekä pätevyysalueen laajuuden (esim. menetelmät) ja vaativuuden perusteella hintaluokkiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.