1574/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 5 §:n, sellaisena kuin se on laissa 974/2012, sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Verohallinnon maksullisista suoritteista peritään joko liitteenä olevassa maksutaulukossa erikseen mainittu maksu tai suoritteen omakustannusarvoon perustuva, maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen maksu.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Verohallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

2) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;

3) päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa;

4) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa;

5) arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukainen Verohallinnon antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

6) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 43 §:n mukainen Verohallinnon päätös kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä;

7) jäljennös tai todistus salassa pidettävästä verotusasiakirjasta, silloin kun se luovutetaan muuta kuin:

a) verotusta varten;

b) sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista palvelua varten;

c) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaista palvelua varten;

d) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/1992) tarkoitettujen maksujen määräämistä varten;

8) salassa pidettävien tietojen vakiomuotoisen sähköisen luovuttamismenettelyn perustaminen ja salassa pidettävien verotusasiakirjojen luovuttaminen sähköisessä muodossa muutoin kuin vakiomuotoisena tietoluovutuksena;

9) muut toimeksiannosta suoritettavat, verotusasiakirjojen ja niiden sisältäminen tietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten tai veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskevana selvityksenä.

Vakiomuotoisella tietojen luovuttamisella tarkoitetaan tietojen antamista säännöllisesti sähköisessä muodossa samaa käyttötarkoitusta varten samalle taholle muuna kuin yksittäisenä kertaluovutuksena.

2 §
Ennakkoratkaisut

Eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettu Verohallinnon maksullinen suorite on keskusverolautakunnan tai muu Verohallinnon antama päätös, joka sisältää ennakkoratkaisun sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua taikka jättää asia tutkimatta tai sillensä.

Tässä pykälässä tarkoitetusta suoritteesta peritään päätös- ja käsittelymaksu kiinteähintaisena tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Verohallinto voi periä päätösmaksun lisäksi käsittelymaksun silloin, kun ennakkoratkaisun hakija ei ole kirjallisessa hakemuksessa yksilöinyt kysymystä riittävästi tai esittänyt riittävää selvitystä asian ratkaisemiseksi ja Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä.

Samaan asiakokonaisuuteen liittyvien Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen hinta on puolet maksutaulukon mukaisesta päätösmaksusta.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Verohallinnon viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;

2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

4) Verohallinnon hallinnassa olevien tilojen käyttö ja virastopalvelut;

5) asiakirjojen ja muun aineiston kopiointi, lähettäminen ja postitus;

6) muut kuin 1—5 kohdassa tarkoitetut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

Verohallinto päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tätä asetusta sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Liite

MAKSUTAULUKKO

Verohallinnon maksullisista suoritteista vuosille 2016—2018
Suorite Hinta
I Päätösmaksu ja käsittelymaksu
1) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu
1.1) Päätösmaksu, kun päätös sisältää keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun ja hakijana on:
— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 890 euroa
— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 2 290 euroa
1.2) Päätösmaksu, kun päätöksen antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötäErityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä 3 820 euroa
1.3) Käsittelymaksu asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä 110 euroa
2) Muu Verohallinnon antama ennakkoratkaisu
2.1) Päätösmaksu, kun päätös sisältää tuloverotusta koskevan ennakkoratkaisun ja hakijana on:
— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 385 euroa
— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 1 145 euroa
2.2) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta 230 euroa
2.3) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee perintö- tai lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 385 euroa
2.4) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sosiaaliturvamaksua 130 euroa
2.5) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa 230 euroa
2.6) Päätösmaksu, kun ennakkoratkaisu koskee muuta veroasiaa 385 euroa
2.7) Kahden tai useamman ennakkoratkaisun liittyessä samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta asiaan liittyvästä ennakkoratkaisusta puolet kohtien 2.1—2.6 mukaisesta päätösmaksusta kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun mukainen koko maksu ja yhteensä enintään kohdan 2.8 mukainen maksu
2.8) Päätösmaksu, kun päätöksen antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötäErityisen laaja selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä 2 290 euroa
2.9) Käsittelymaksu asiassa, jossa Verohallinto päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensäKäsittelymaksu peritään myös silloin, kun Verohallinto pyytää hakijalta vähäistä enemmän lisäselvitystä sen johdosta, että hakemus ei ole riittävän yksilöity tai se ei sisällä riittävää selvitystä asian ratkaisemiseksi 110 euroa
II Julkisoikeudellinen suorite
1) Nimeämispäätös tuloveroasetuksen 2 §:n perusteella 385 euroa
2) Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta, kun
— päätöstä varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1—5 tuntia) 450 euroa
— päätöstä varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia) 770 euroa
3) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 520 euroa
4) Päätös yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukaisesti oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa 520 euroa
5) Päätös arvonlisäverolain 72 k §:n mukaisesta luvasta verottoman varaston pitämiseen 520 euroa
6) Päätös elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:n mukaisesta kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä 520 euroa
Maksu 1—6 kohdan mukaisessa asiassa, jossa Verohallinto jättää hakemuksen tutkimatta, jättää asian sillensä tai tekee muun kuin asianomaisessa kohdassa tarkoitetun päätöksen 110 euroa
7) Verotustietojen luovuttaminen todistuksena tai jäljennöksenä 3 euroa/kappale
— verotustiedon luovuttamisesta peritään laskutuskerralta vähintäänTämä maksu sisältää 1—3 kpl todistuksia tai jäljennöksiä. 10 euroa
— tietojen luovuttamisen vaatiessa yli ½ tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta tuntiveloitusmaksu 60 euroa/alkava tunti
8) Tietojen luovuttaminen sähköisesti
8.1) Vakiomuotoisen tietoluovutuksen perustaminen
Teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat kustannukset
8.2) Muuhun kuin vakiomuotoiseen tietoluovutukseen liittyvä määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyö
Verohallinnon asiantuntijatyön omakustannushintana peritään 130 euroa/alkava tunti
Teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat kustannukset
9) Muut maksutaulukossa erittelemättömät, valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n mukaiset Verohallinnon julkisoikeudelliset suoritteet
Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti.Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn Verohallinnon asiantuntijatyön omakustannushintana peritään 130 euroa/alkava tunti
ja toimistotyön omakustannushintana peritään 55 euroa/alkava tunti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.