1573/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1063/2014) 3 §:n 1 momentin 6 kohta sekä liitteen osat I, IV, V ja VI seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


6) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta, passilain (671/2006) 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille, ulkomaalaislain (301/2004) 33 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakortille ja oleskelukortille, ulkomaalaislain 133 a §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen muukalaispassille ja pakolaisen matkustusasiakirjalle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n 3 momentissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen terveydenhuollon toimikortille ja muulle tekniselle alustalle; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Liite

MAKSUTAULUKKO

Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

I KYSELYT

1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT

VTJkyselyn suorakysely on palvelu, jossa Väestörekisterikeskuksen sovelluksella haetaan yksittäisiä tietoja väestötietojärjestelmästä. Palvelun avulla voidaan kysellä ja tulostaa tietoja henkilöistä, kiinteistöistä ja rakennuksista.

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,074 €/kysely
Henkilön tunnistus 0,185 €/kysely
Tulosteet 0,29 €/tuloste

Käyttäjäkohtainen kiinteä kuukausiveloitus

Käyttäjämäärä Kuukausimaksu / käyttäjätunnus
1 – 1 500 1 €
1 501 – 2 500 0,50 €
2 501 - 0,10 €

Käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus peritään kyselykäyttäjiltä ja hallintapalveluiden käyttäjiltä.

Käyttötilastojen haku ja koulutusympäristön käyttö ovat asiakkaille maksuttomia.

VTJkyselyn suorakyselyn laskutusosoitekohtainen
vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku

Asiakaskohtaiset lisäpalvelut eivät kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Väestörekisterikeskus veloittaa erikseen teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset, jos kyselysovellukseen tehdään asiakaskohtaisia lisäyksiä tai muutoksia.

2. VTJkyselyn SOVELLUSKYSELYT

Sovelluskysely on palvelu, jossa asiakkaan sovelluksella haetaan tietoja väestötietojärjestelmästä. Palvelussa asiakkaan sovelluksen ja väestötietojärjestelmän välille on rakennettu kysely-yhteys, jolla voidaan hakea ja tallettaa ennalta määriteltyjä väestötietojärjestelmän tietoja suoraan asiakkaan järjestelmään.

2.1. Suppealla sovelluskysely-yhteydellä välitetään:

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys

2.2. Perussovelluskysely-yhteydellä välitetään:

- nimi-, osoite-, kuolinpäivä- ja kotikuntatiedot sekä tieto, että henkilö on Suomen kansalainen

- sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen välinen kysely-yhteys ja lisäksi perustiedot

2.3. Laajalla sovelluskysely-yhteydellä välitetään:

- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja

2.4. Tunnistussovelluskyselyllä välitetään:

- henkilön tai henkilöiden tunnistus ja

- asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoja

Palvelun käytöstä veloitettavat maksut ovat:

Suppea sovelluskysely 0,037 €/kysely
Perussovelluskysely 0,074 €/kysely
Laaja sovelluskysely 0,111 €/kysely
Tunnistussovelluskysely 0,138 €/kysely

Sovelluskysely-yhteyden perustaminen ei kuulu vakiomuotoiseen palveluun. Perustamisesta veloitetaan 560 €/kysely-yhteys. Edellä mainitun maksun lisäksi Väestörekisterikeskus veloittaa tapauskohtaisesti erikseen teknisen yhteistyökumppanin työstä aiheutuvat muutos- ja lisäkustannukset, mikäli kysely-yhteyttä sovitetaan asiakkaan tarpeisiin.

Sovelluskysely palvelu on tarkoitettu yksittäisten kyselyiden tekemiseen. Palvelun käyttö tätä suurempiin massamuotoisiin asiakkaan järjestelmän päivityksiin ei kuulu vakiomuotoiseen palveluun.

VTJkyselyn sovelluskyselymaksujen vähimmäisveloitus kuukaudessa 7 €/lasku
IV REKISTERIN KERTAPÄIVITYS

Rekisterin kertapäivitys on palvelu, jossa asiakkaan rekisteriä päivitetään väestötietojärjestelmän tiedoilla. Päivitys tehdään asiakkaan tiedostomuodossa toimittamien henkilö-, rakennus- tai kiinteistötunnusten perusteella.

Toimitusmaksu 440 €
Tietoyksikkömaksu 0,022 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät henkilötietojen päivityksen tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä. Päivitys voidaan tehdä joko toimittamalla vain muuttuneet tiedot, tai jos se on teknisesti tarkoituksenmukaista, toimittamalla koko aineisto uudelleen.

Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan toimitus- ja yksikkömaksun lisäksi alla olevan hinnaston mukaisesti. Jos toimitus edellyttää mainittujen lisäpalveluiden lisäksi muita asiakaskohtaisia muutoksia, veloittaa Väestörekisterikeskus niistä teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

Lisäpalvelut:

Henkilöiden tunnistuspalvelu

Henkilöiden tunnistuspalvelussa henkilöt tunnistetaan vertaamalla asiakkaan tiedostomuodossa toimittamia tunnistetietoja (nimi, syntymäaika) väestötietojärjestelmän tietoihin.

Henkilöiden tunnistus 110 €/toimitus

Tunnistuksesta tuloksena saataville henkilötunnuksille tietojen päivitys tai lisääminen tapahtuu päivitys- tai poimintapalveluna.

Tulostuspalvelu:
Tulostusmaksu 137,50 €
Paperiluettelo 0,022 €/luovutettu tietoyksikkö
Tarratulosteet 0,066 €/tarra

Alennustaulukko

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan seuraavaa lukumääräperusteista alennustaulukkoa, kun päivitettävän asiakasrekisterin koko on:
yli 100 000 0,011 €
yli 300 000 0,01 €
yli 500 000 0,009 €
yli 2 500 000 0,007 €
V POIMINTAPALVELUT

1. TEKNISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN SUORITTAMAT POIMINNAT

Poimintapalvelu on palvelu, jossa väestötietojärjestelmästä haetaan erilaisin poimintaperustein (esim. henkilön ikä, henkilötunnus, asuinpaikka, vertailuryhmä, rakennuksen lämmitystapa, kiinteistötunnus).

Toimitusmaksu (poimintakohtainen) 660 €
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,022 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät henkilötietojen poiminnan tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai levykkeellä/CD:llä.

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojenluovutus ylittää:
yli 100 000 0,011 €
yli 300 000 0,01 €
yli 500 000 0,009 €
yli 2 500 000 tietoyksikköä 0,007 €

Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan toimitus- ja yksikkömaksun lisäksi alla olevan hinnaston mukaisesti. Jos toimitus edellyttää mainittujen lisäpalveluiden lisäksi muita asiakaskohtaisia muutoksia, veloittaa Väestörekisterikeskus niistä teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

Lisäpalvelut:

Tulostuspalvelu:
Tulostusmaksu 137,50 €
Paperiluettelo 0,022 €/luovutettu tietoyksikkö
Tarratulosteet 0,066 €/tarra
Verrokkipoiminta 550 €

2. VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORITTAMAT POIMINNAT

Näitä hintoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen itse toteuttamissa pienimuotoisissa poiminnoissa.

Toimitusmaksu 110 €
Väestötietojärjestelmän tiedot 0,022 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostona tai yksinä tarroina taikka paperiluettelona.

3. VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN ASIAKKAIDEN ITSE SUORITTAMAT POIMINNAT

Näitä hintoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen asiakkaiden itse VTJ-kyselyn poimintakyselysovelluksella suorittamissa poiminnoissa.

Yksikkömaksu 0,022 €/tietoyksikkö

4. ERILLISTULOSTEET

Erillistulosteilla tarkoitetaan asiakkaan määrittelyjen mukaisesti tehtäviä tulosteita, tilastoja tai muita aineistoja.

Toimituksen kustannukset, jotka aiheutuvat teknisen yhteistyökumppanin käytöstä, Väestörekisterikeskus veloittaa erikseen.

VI SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT
Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille
Sähköisen henkilökortin ja sirualustan varmenteet 13,20 €/asiakirja
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja 10,00 €/asiakirja
Passilain 5 c §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen passille
Passivarmenne 3,00 €/asiakirja
Passivarmenne, sotaveteraanit 2,50 €/asiakirja
Ulkomaalaislain 33 b §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakorteille ja oleskelukorteille
Oleskelulupakortin tai oleskelukortin biovarmenne 3,00 €/asiakirja
Ulkomaalaislain 133 a §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen muukalaispassille ja pakolaisen matkustusasiakirjalle
Muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan biovarmenne 3,00 €/asiakirja
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:ssä ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen terveydenhuollon toimikortille
Väestörekisterikeskuksessa erikseen laskutettava terveydenhuollon henkilöstö-, opiskelija-, toimija- ja testikortti 42,60 €/asiakirja
Väestörekisterikeskuksessa erikseen laskutettava terveydenhuollon tilapäisvarmenne 30,44 €/asiakirja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.