1572/2015

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, jäljempänä laitos, maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (267/2010) 5 §:ssä tarkoitettu kaupallisen tiedotusaineiston ennakkohyväksyntä, josta laitos perii seuraavat maksut:

- alle 6 tuntia valmistelutyötä edellyttävä lausunto 320 euroa;

- kuusi tuntia tai sitä enemmän valmistelutyötä edellyttävä lausunto 800 euroa

2) tartuntatautilain (583/1986) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu laboratorioiden hyväksyntään liittyvä lausunto, josta laitos perii 1 150 euroa lausuttavaa toimipistettä kohden;

3) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeusgeneettinen isyystutkimus ja sen perusteella annettava lausunto, josta laitos perii 220 euroa tutkittavaa henkilöä kohden;

4) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu lausunto, josta laitos perii 100 euroa riippumatta tutkittavaksi ehdotettujen määrästä;

5) ulkomaalaislain (301/2004) 65 §:n 1 momentissa tarkoitettu perhesiteen selvittäminen, josta laitos perii 270 euroa tutkittavaa henkilöä kohden.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kiinteä maksu, ovat salassa pidettäviä rekistereitä tai asiakirjoja koskevissa käyttölupa-asioissa annettavat päätökset, joista laitos perii seuraavat maksut:

- opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupapäätös tai aineiston laajennuspäätös 200 euroa;

- muu käyttölupapäätös tai aineiston laajennuspäätös 350 euroa;

- kansainvälistä luovutusta koskeva käyttölupapäätös 700 euroa;

- aikaisemmin myönnetyn luvan jatkamista tai tarkistamista tai tutkimusryhmän täydentämistä koskeva päätös 50 euroa.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat, jollei laista tai asetuksesta muuta johdu, seuraavat suoritteet:

1) toimeksiannosta tai tilauksesta laaditut tai tehdyt

- lausunnot;

- laboratoriomääritykset ja -tutkimukset sekä vastaavat;

- selvitykset ja tutkimukset;

- rokotteet ja muut biologiset valmisteet sekä tilauksesta tai pyynnöstä annetut rokotukset;

- koulutus ja konsultointi; Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 6 §:ssä tarkoitettu koulutus ja konsultointi on kuitenkin maksutonta;

2) laitoksen omistamien näyte- ja tietoaineistojen käyttöön liittyvät päätökset ja palvelut sekä näytehallintaan liittyvät palvelut;

3) laitoksen omistamiin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien käyttöoikeuksien luovuttaminen;

4) myytäväksi toimitetut lehdet, julkaisut ja kustannuspalvelut;

5) muut kuin 4 §:ssä tarkoitetut valokopiot ja muut jäljennökset;

6) julkaisujen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, jos tämä ei sisälly niistä perittäviin hintoihin;

7) laitoksen hallussa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille.

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, joissa laitoksella on tosiasiallinen yksinoikeus suoritteen tuottamiseen ja joissa maksu voidaan määrätä siten, että se vastaa tuotteen omakustannusarvoa, ovat tilauksesta laadittavat tilastot, koodistot ja tietotuotteet sekä laajat tietopalvelutehtävät.

Mitä edellä 1 momentin 7 kohdassa säädetään, ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2008) 7 §:ssä tarkoitettujen tutkijoiden ja harjoittelijoiden käyttöön annettuja laitoksen tiloja, laitteita ja tarvikkeita.

4 §
Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Laitos päättää maksuista, jotka peritään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena. Maksun suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon mitä mainitussa pykälässä siitä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017 saakka.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2015

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.