1571/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsä-hallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu:

1) luonnonsuojelulain (1096/1996) tai aikaisemman luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella hakemuksesta annetut seuraavat päätökset ja luvat:

a) lupa geologiseen tutkimukseen tai malminetsintään 350 euroa;

b) lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon 200 euroa;

c) lupa hirvenajoon metsästyksen yhteydessä 50 euroa;

d) muu hakemuksesta annettu päätös tai lupa 100 euroa;

maksuttomia ovat kuitenkin tieteelliseen tai opetustarkoitukseen, vierasperäisen tai haitallisesti lisääntyneen eliölajin vähentämiseksi taikka luonnonsuojelualueelle kaatuneen riistaeläimen haltuun ottoon myönnetty lupa tai tehty päätös.

2) Maastoliikenteeseen liittyvät julkisoikeudelliset päätökset:

a) henkilökohtainen uralupa 9 euroa/3 tuntia, 15 euroa/vuorokausi, 30 euroa/viikko tai 50 euroa/kelkkailukausi;

b) perhekohtainen uralupa 50 euroa/perhe/kelkkailukausi;

c) Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös muutoksenhakua varten 50 euroa; ja

d) maastoliikennelupaa koskevaa muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 30 euroa.

Sähköisellä viestintävälineellä haetun lupapäätöksen (mobiililupa) maksu on seuraava:

e) henkilökohtainen uralupa 9,01 euroa+ matkapuhelumaksu (mpm)/3 tuntia, 15,02 euroa + mpm/vuorokausi, 30,04 euroa + mpm/viikko tai 50,07 euroa+ mpm/ kelkkailukausi; ja

f) perhekohtainen uralupa 50,07 euroa+ mpm/perhe/kelkkailukausi.

3 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Luonnonsuojelulain 15 §:n 1 momentin 3) kohdan perusteella annetusta luvasta poistaa luonnonsuojelualueelta pyyntiluvanvaraisen riistaeläinlajin yksilö peritään omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu 50 euroa.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) maastoliikenneluvat kelkkailu-urien ulkopuolella sekä yrittäjä- ja ryhmäluvat;

2) varaustuvassa yöpyminen sekä vuokratuvan ja -kodan käyttö;

3) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus;

4) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö;

5) ennallistamis- ja hoitotoimenpiteistä luonnonsuojelusuojelualueilta ja muilta suojelukohteilta kertyvän puun myynti;

6) opastuspalvelut ja -tuotteet, julkaisut, lehdet, tallenteet sekä muut vastaavat suoritteet;

7) ympäristökasvatuksen ja luonto-opetuksen edistämiseksi tuotetut palvelut ja tuotteet;

8) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut;

9) jäljennökset; ja

10) muut vastaavat palvelut ja suoritteet.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Metsähallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Viivästyskorko

Jos 4 §:n perusteella määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien. Maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on enintään seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Suomen Pankin julkaisema, säädöskokoelmassa vahvistettu viitekorko.

7 §
Muut säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samasta asiasta aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitusneuvos
Satu Sundberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.