1562/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1078/2013) 55 § sekä

muutetaan 13, 18 ja 20 §,

sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 781/2015, seuraavasti:

13 §
Poliisiosaston tehtävät

Poliisiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) Poliisihallituksen tulosohjausta;

2) suojelupoliisin toimintaa ja tulosohjausta;

3) poliisihallintoa;

4) yleistä järjestystä ja turvallisuutta;

5) poliisin rikostorjuntaa;

6) poliisin lupahallintoa;

7) ampuma-aseita;

8) poliisin arpajaishallintoa ja rahapelipolitiikkaa;

9) yksityistä turvallisuusalaa;

10) ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamista sisäministeriön hallinnonalalla.

Poliisiosasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat poliisin tulosohjausta, laillisuusvalvontaa, kansainvälisiä asioita samoin kuin sisäministeriölle poliisin toimialalla kuuluvia muita asioita.

Poliisiosasto valmistelee puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 a §:ssä ja rajavartiolain (578/2005) 77 b §:ssä tarkoitetun virka-apupyynnön.

18 §
Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät

Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita sekä hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta;

2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja niihin liittyvää kehittämistä;

3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;

4) tietohallinnon ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tietohallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä sekä Hallinnon tietotekniikkakeskusta ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

5) ministeriön ja sen hallinnonalan turvallisuusasioiden yleistä ohjausta, valvontaa ja kehittämistä;

6) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä talousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa;

7) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

8) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

9) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;

10) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;

11) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 10 kohdassa tarkoitettuja asioita;

12) ministerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;

13) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;

14) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;

15) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

16) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännös- ja tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;

17) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;

18) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista yleisissä oikeudellisissa asioissa, jos asia ei kuulu muun osaston tai erillisen yksikön toimialaan;

19) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelyä, ellei asia kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle;

20) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleistä kehittämistä ja tarvittaessa osastojen ja erillisten yksiköiden tukemista laillisuusvalvontaan liittyvissä tehtävissä;

21) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

Hallinto- ja kehittämisosasto osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään.

Osasto huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.

20 §
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden seurantaa ja arviointia sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelua;

2) ministeriön ja sen ohjaus- ja valvontavastuun toteuttamiseksi myös hallinnonalan virastojen toimintojen ja taloudenhoidon laillisuuden, tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden seurantaa ja tarkastamista;

3) Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen tarkastusviranomaistehtäviä;

4) ministeriön ja hallinnonalan virastojen tarkastustoiminnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteensovittamista;

5) sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvää neuvontaa;

6) muita kansliapäällikön erikseen antamia tehtäviä.

Sisäisestä tarkastuksesta määrätään tarkemmin sisäministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Kansliapäällikkö
Päivi Nerg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.