1475/2015

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista vuosina 2016–2018

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eräistä Viestintäviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä Viestintäviraston julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii tämän asetuksen 6 ja 7 §:ssä säädetyt kiinteät maksut, ovat:

1) oikeus viestintäverkon numerotunnuksen tai tilaajanumeron käyttöön;

2) tietoverkon verkkotunnuksen myöntäminen tai uudistaminen.

3) tietoverkon verkkotunnuksen merkitseminen ja merkinnän uudistaminen.

3 §
Muut omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Muita kuin kiinteämaksuisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat:

1) luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien tietoturva-akkreditiointi;

2) salaustuotteiden evaluaatio;

3) turvaluokitellun aineiston käsittelyssä käytettyjen tuotteiden tietoturvasertifiointi;

4) viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arviointi ja siihen liittyvä toimitilojen tietoturvallisuuden arviointi sekä todistuksen antaminen;

5) tietoturvallisuuden arviointilaitosten hyväksyntään liittyvät toimenpiteet;

6) valtiovarainministeriön pyytämä tietojärjestelmien tai tietoliikennejärjestelyjen turvallisuutta koskeva selvitys;

7) sähkömagneettiseen hajasäteilyyn liittyvä arviointi.

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Viestintävirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) radioamatööriviestinnän pätevyystutkinto;

2) omavalintainen radioamatööritunnus;

3) vähäistä suurempia kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

4) vähäistä suurempia kustannuksia aiheuttava tiedotustoimintaan liittyvä koulutus;

5) sellaisen asiakirjan lähettäminen, josta aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty muusta tässä asetuksessa maksulliseksi säädetystä suoritteesta perittävään maksuun;

6) muu toimeksiantoon perustuva Viestintäviraston suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Viestintävirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Viestintävirasto voi periä suoritteen omakustannusarvoa vastaavan hinnan viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (60/2004) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun palvelun tuottamisesta silloin, kun sillä on valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu tosiasiallinen yksinoikeus palvelun tuottamiseen. Muut viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

5 §
Muista omakustannusarvon mukaisista julkisista suoritteista perittävät maksut

Viestintävirasto perii 3 §:ssä tarkoitettua suoritetta koskevan asian vireille saattajalta toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuvan maksun. Maksuna peritään 103 euroa käytettyä työtuntia kohden. Maksu peritään myös suoritteen jälkikäteisvalvontaan liittyvästä olennaisesta suoritteesta.

Lisäksi asian vireille saattaja on velvollinen maksamaan Viestintävirastolle ulkomailla tapahtuvasta arvioinnista aiheutuvat matkakulut. Vireille saattajalla on oikeus saada Viestintävirastolta arvio kustannuksista ennen tilauksen tekoa.

Viestintäviraston sopiessa tietyn tehtävän hoitamisesta toisen määrätyn turvallisuusviranomaisen lukuun kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) säädetyllä tavalla maksu tehtävän hoitamisesta peritään 1 momentin mukaisesti sekä tehtävän hoitamisesta ulkomailla aiheutuvat matkakulut 2 momentin mukaisesti.

6 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 296 §:ssä tarkoitetun, teleyrityksen ja muun numeron tai tunnuksen vastaanottavan yrityksen Viestintävirastolle suorittaman maksun suuruus vuosittain on:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,16 euroa/liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,16 euroa/liittymä
2) operaattoritunnusmaksu:
kolminumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 10 000 euroa
nelinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 2 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 400 euroa
kolminumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 35 000 euroa
nelinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 7 000 euroa
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 1 400 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 1 800 euroa
3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolminumeroinen suuntanumero 10 000 euroa
nelinumeroinen suuntanumero 2 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 400 euroa
4) maksu palvelunumerosarjasta ja maksu valtakunnallisesta kiinteän puhelinverkon tilaajanumerosarjasta:
neljällä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja 600 euroa
vähintään viidellä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja 120 euroa
kolmella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 25 000 euroa
neljällä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 5 000 euroa
viidellä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 1 000 euroa
vähintään kuudella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 200 euroa
5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC) 5 000 euroa
6) maksu teknisestä tunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 600 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,8 euroa
suljetun käyttäjäryhmän tunnus (CUG) 0,8 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
matkaviestinverkkotunnus (MNC) 340 euroa
teleyritystunniste 170 euroa
matkapuhelimen SIM-kortin tunniste (IIN) 170 euroa
7) maksu suoraan palveluntuottajalle myönnetystä lyhytsanomapalvelunumerosta ja valtakunnallisesta puhelinverkon palvelu-numerosta:
viisinumeroinen numero 120 euroa
kuusinumeroinen numero 80 euroa
8) maksu teleksiverkon tilaajanumerosarjasta 40 euroa

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tilaajanumeromaksu peritään teleyrityksen verkossa perimisvuoden ensimmäisenä päivänä olevien liittymien määrän perusteella. Liittymien määrään lasketaan myös pelkästään tulevassa tai lähtevässä puhelusuunnassa käytettävät tilaajanumerot.

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä hätänumerosta eikä muusta vastaavasta teleyritysten yhteiseen käyttöön osoitetusta yleishyödyllisestä palvelunumerosta.

Numerointimaksut laskutetaan vuosittain neljässä erässä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta, 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta ja 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta. Lyhytsanomapalvelunumeromaksut laskutetaan vuosittain kahdessa erässä 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta ja 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta.

7 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun verkkotunnuksen myöntämistä ja uudistamista koskevasta päätöksestä peritään seuraavat verkkotunnusmaksut:

1) myöntäminen ja uudistaminen yhdeksi vuodeksi 12 euroa;

2) myöntäminen ja uudistaminen kolmeksi vuodeksi 33 euroa;

3) myöntäminen ja uudistaminen viideksi vuodeksi 50 euroa.

Verkkotunnuslain 17 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla annettavasta sähköisestä todistuksesta peritään 5 euron suuruinen todistusmaksu ja muusta kuin sähköisestä todistuksesta 10 euron suuruinen todistusmaksu.

Tietoyhteiskuntakaaressa tarkoitetun verkkotunnuksen merkitsemisestä ja merkinnän uudistamisesta peritään seuraavat verkkotunnusmaksut:

1) merkitseminen ja uudistaminen yhdeksi vuodeksi 12 euroa;

2) merkitseminen ja uudistaminen kolmeksi vuodeksi 33 euroa;

3) merkitseminen ja uudistaminen viideksi vuodeksi 50 euroa.

Tietoyhteiskuntakaaren 171 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla annettavasta sähköisestä todistuksesta peritään 5 euron suuruinen todistusmaksu ja muusta kuin sähköisestä todistuksesta 10 euron suuruinen todistusmaksu.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 7 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan 4 päivään syyskuuta 2016. Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohtaa ja 7 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan 5 päivästä syyskuuta 2016.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Viestintäneuvos
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.