1459/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 7 §:n 6 momentin ja 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Hakemuksen liitteet

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015, jäljempänä tunnustamislaki) 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja ja todistuksia ovat:

1) hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja;

2) pätevyystodistukset ja muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat, jotka antavat oikeuden ryhtyä harjoittamaan ammattia;

3) automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvien ammattien osalta hakijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että koulutuksesta annetut asiakirjat ovat unionin tunnustamissäännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja;

4) todistus ammattikokemuksesta;

5) todistus hyvästä maineesta tai nuhteettomuudesta taikka siitä, että hakija ei ole tehnyt konkurssia;

6) todistus hakijan fyysisestä tai henkisestä terveydestä;

7) todistus hakijan vakavaraisuudesta ja siitä, että hakija on vakuutettu ammatillisesta vastuusta johtuvien taloudellisten vahinkojen varalta;

8) asiakirja, jolla todistetaan, ettei henkilöä ole väliaikaisesti tai pysyvästi kielletty harjoittamasta kyseistä ammattia;

9) asiaankuuluvan elimen vahvistama todistus tiedoista, taidoista ja pätevyydestä, jotka hakija on hankkinut elinikäisen oppimisen avulla.

Lisäksi hakijan on ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavan viranomaisen pyynnöstä toimitettava hakemuksen liitteenä koulutustaan koskevia tietoja, joiden avulla viranomainen voi määrittää mahdolliset olennaiset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen verrattuna.

Ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava viranomainen voi vaatia hakemuksen liitteeksi 1 momentin 5—7 kohdassa tarkoitetun asiakirjan vain, jos se edellyttää vastaavaa asiakirjaa myös Suomessa ammattipätevyyden hankkineilta. Edellä 1 momentin 5—7 kohdassa tarkoitetut todistukset eivät saa niitä esitettäessä olla kolmea kuukautta vanhempia.

2 §
Sopeutumisaika

Sopeutumisaikana hakija hoitaa tehtävää ohjauksen ja valvonnan alaisena.

Tunnustamislain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ehdollisessa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä määrätään sopeutumisajan pituus ja tehtävät sekä tarvittaessa pätevyys, joka valvojana toimivalta ammatinharjoittajalta vaaditaan. Lisäksi ehdollisessa tunnustamispäätöksessä voidaan määrätä muita välttämättömiä ehtoja sopeutumisajan suorittamiselle ja siitä annettavalle arvioinnille.

Valvojana toimivan ammatinharjoittajan on sopeutumisajan kuluessa ilmoitettava ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavalle viranomaiselle hakijan ammattitoiminnassa ilmenneistä puutteista, jos hakijan toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa toiminnan kohteelle. Ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava viranomainen voi tällöin määrätä sopeutumisajan keskeytettäväksi.

Sopeutumisajan suorittaminen osoitetaan työnantajan tai valvojana toimivan ammatinharjoittajan sopeutumisajasta antamalla todistuksella, josta ilmenee, että ehdollisessa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä määrätyt ehdot sopeutumisajan suorittamiselle ja arvioinnille täyttyvät. Todistuksesta tulee tarvittaessa ilmetä myös hakijan suomen- tai ruotsinkielinen tehtävänimike sopeutumisaikana.

3 §
Kelpoisuuskoe

Tunnustamislain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ehdollisessa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä määrätään kelpoisuuskokeen pääasiallinen sisältö ja kokeen toimeenpanija. Kelpoisuuskokeen toimeenpanijalla on oltava lainsäädäntöön perustuva toimivalta antaa todistus kyseiseen ammattiin tai tehtävään kansallisesti vaadittavan koulutuksen tai tutkinnon suorittamisesta.

Kelpoisuuskoe voi sisältää kysymyksiä myös Suomessa sovellettavan hyvän ammattikäytännön tuntemuksesta.

Kelpoisuuskokeeksi voidaan määrätä myös osia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta näyttötutkinnosta.

Kelpoisuuskokeen hyväksytty suorittaminen osoitetaan kelpoisuuskokeen toimeenpanijan antamalla todistuksella.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.