1403/2015

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettuun lakiin (1559/2001) väliaikaisesti uusi 15 a § seuraavasti:

3 luku

Tukien määräytymisperusteet

15 a §
Väliaikainen kansallinen lisätuki

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 mukaisena tukena voidaan myöntää 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna tukena väliaikaista kansallista lisätukea maataloutta vuonna 2015 harjoittavalle hakijalle, joka saa tukivuodelta 2015 Euroopan  unionin suoraa tukea, kansallista tulotukea, luonnonhaittakorvausta, ympäristökorvausta, eläinten hyvinvointikorvausta tai luonnonmukaisen tuotannon korvausta taikka näitä vastaavia Ahvenanmaan maakunnan tukia.

Väliaikaisen kansallisen lisätuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31 päivänä joulukuuta 2014 kohdistuvan vieraan pääoman määrän lukuun ottamatta osto- ja siirtovelkoja suhde hakijan toimintavuosien 2012—2014 maa- ja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja hakijan vastaavana aikana saamien maa- ja puutarhatalouden tukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon on vähintään yksi. Verotusyhtymien osalta vieraan pääoman määränä käytetään osakkaiden yhteenlaskettua yhtymän maatalouteen kohdistuvaa velkaa lukuun ottamatta osto- ja siirtovelkoja. Edellä tarkoitettuja maa- ja puutarhatalouden tukia ovat maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain, Euroopan  unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain, tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) ja luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) nojalla myönnetyt tuet ei-tuotannollisten investointien tukea lukuun ottamatta. Maa- ja puutarhatalouden myyntituloja ovat kotieläinten sekä kotieläin- ja kasvinviljelytuotteiden myyntitulot. Väliaikainen kansallinen lisätuki määräytyy hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31 päivänä joulukuuta 2014 kohdistuvan vieraan pääoman lukuun ottamatta osto- ja siirtovelkoja määrän perusteella. Tukea ei myönnetä, jos edellä sanotun perusteella lasketun vieraan pääoman määrä on alle 100 000 euroa.

Väliaikaista kansallista lisätukea voidaan korottaa, jos hakija on hankkinut tai perusparantanut maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettäviä rakennuksia tai rakennelmia. Tuen korotus määräytyy hakijan verovuosina 2010—2014 tekemien edellä tarkoitettujen rakennusten ja rakennelmien hankinta- ja perusparannusmenojen yhteenlasketun määrän perusteella vähennettynä hakijan vastaavana aikana saamien investointitukien, luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärällä. Se, että hakijan toiminta on verovuosina 2010—2014 muuttunut tuloverolain 24 §:ssä tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 tai 52 a—52 d §:ssä tarkoitetulla tavalla, ei estä hakijaa saamasta tuen korotusta. Tuen korotusta ei myönnetä, jos edellä sanotun perusteella lasketut investointikustannukset ovat yhteensä alle 50 000 euroa.

Väliaikaiseen kansalliseen lisätukeen sovelletaan 16 §:n 1 ja 2 momentin sekä 17 §:n 1 momentin säännöksiä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään väliaikaisen kansallisen lisätuen määrästä sekä lisätuen määräytymisen ja myöntämisen tarkemmista perusteista.


Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2015 ja se on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2017.

HE 103/2015
MmVM 3/2015
EV 28/2015

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.