1377/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) nojalla:

1 §
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja rekisterimerkintä

Rekisteri-ilmoitus on allekirjoitettava.

Rekisterimerkintä tehdään viipymättä sen jälkeen, kun rekisteri-ilmoitus tai rekisterimerkinnän edellytyksenä oleva lainvoimainen päätös on saapunut Tilintarkastusvalvonnalle.

2 §
Muun kuin ETA-valtion tilintarkastajaa koskevien tietojen rekisteröinti

Muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) hyväksytyn ja rekisteröidyn tilintarkastajan tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetun rekisteröinnin edellytyksenä on, että:

1) tilintarkastajaksi valittu luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisön nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja täyttää tilintarkastuslain 6 luvun 2 tai 3 §:ssä säädettyä vastaavat hyväksymisedellytykset;

2) tilintarkastusyhteisön hallituksen tai tätä vastaavan toimielimen jäsenten enemmistö täyttää tilintarkastuslain 6 luvun 5 §:ssä säädettyä vastaavat hyväksymisedellytykset;

3) tilintarkastaja noudattaa tilintarkastuslain 3 luvun 8 §:ssä ja 4 luvun 6 ja 7 §:ssä säädettyä vastaavia riippumattomuutta koskevia vaatimuksia;

4) tilintarkastaja noudattaa tilintarkastuslain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tai niitä vastaavia standardeja;

5) tilintarkastusyhteisö julkistaa tiedot hallinnostaan ja toiminnastaan tilintarkastuslain 5 luvun 3 §:n mukaisesti.

Muussa kuin ETA-valtiossa hyväksyttyä ja rekisteröityä tilintarkastajaa koskevat tiedot on merkittävä rekisteriin siten, että ne erottuvat ETA-valtiossa hyväksyttyjen ja rekisteröityjen tilintarkastajien tiedoista.

3 §
Työsuunnitelma

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain marraskuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelmansa.

4 §
Toimintakertomus

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kertomus toiminnastaan.

Toimintakertomukseen on sisällytettävä kuvaus laadunvalvontajärjestelmän toiminnasta ja suoritetuista laaduntarkastuksista sekä laaduntarkastusten tuloksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

5 §
Hallintoa ja toimintaa koskevien tietojen julkistaminen

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaksi valitun tilintarkastusyhteisön on julkistettava internet-verkkosivuillaan kolmen kuukauden kuluessa tilikautensa päättymisestä:

1) kuvaus tilintarkastusyhteisön oikeudellisesta muodosta ja omistussuhteista;

2) kuvaus tilintarkastusyhteisön hallintorakenteesta;

3) tilintarkastusyhteisön kuuluessa tilintarkastusyhteisöjen muodostamaan ketjuun kuvaus ketjun oikeudellisesta muodosta ja rakenteesta;

4) kuvaus tilintarkastusyhteisön sisäisestä laadunvarmistusjärjestelmästä;

5) tieto tilintarkastuslain 7 luvun 9 §:ssä tarkoitetun viimeisimmän laaduntarkastuksen ajankohdasta;

6) luettelo säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevista yhteisöistä sekä luotto- ja vakuutuslaitoksista, joissa tilintarkastusyhteisö on viimeksi kuluneen tilikauden aikana toiminut tilintarkastajana;

7) kuvaus tilintarkastusyhteisön riippumattomuusohjeista ja niiden noudattamisen valvonnasta;

8) tilintarkastajien ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä koskevat tilintarkastusyhteisön periaatteet;

9) tilintarkastusyhteisön toiminnan laajuutta kuvaava taloudellinen informaatio, jonka tulee sisältää ainakin liikevaihto jaoteltuna kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

10) tieto tilintarkastusyhteisön osakkaille maksettavien palkkioiden perusteista.

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaksi valitun luonnollisen henkilön on vuosittain julkistettava internet-verkkosivuillaan 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu tieto.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tietoja koskeva ilmoitus on allekirjoitettava.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

7 §
Siirtymäsäännökset

Tilintarkastusvalvonnan tulee saattaa tilintarkastajarekisteri vastaamaan tämän asetuksen säännöksiä viiden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tilintarkastusvalvonnan tulee julkaista vuoden 2016 työsuunnitelma neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tilintarkastusvalvonnan tulee huolehtia, että toimintakertomus laaditaan Valtion tilintarkastuslautakunnan, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien viimeiseltä toimintavuodelta.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Ulkoasiainministeri
Timo Soini

Neuvotteleva virkamies
Marja Hanski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.