1374/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 3 § ja

muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 173/2011, 249/2013 ja 884/2013, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia;

2) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määritellyn säännöstön, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, muutossarjaa 37-14;

3) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyä pakkausta, IBC-pakkausta ja suurpäällystä;

4) säiliöllä säiliöajoneuvoja, säiliövaunuja, irrotettavia säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja, MEG-kontteja, UN-säiliöitä ja säiliökontteja;

5) satamanpitäjällä VAK-lain 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua satamanpitäjää;

6) tilapäisellä säilytyksellä sen lisäksi, mitä VAK-laissa säädetään, kuljetusolosuhteista johtuvaa matkan väliaikaista keskeytystä sekä kuljetusmuodon tai kuljetusvälineen vaihtumisesta johtuvaa tilapäistä säilytystä sillä edellytyksellä, että valvontaviranomaisen pyytäessä esitetään asiakirjat, joista selviää lähetys- ja vastaanottopaikka, ja edellyttäen, että kollia ja säiliötä ei avata tilapäisen säilytyksen aikana lukuun ottamatta valvontaviranomaisen mahdollisesti suorittamaa tarkastusta;

7) lastinkuljetusyksiköllä ajoneuvoa, rautatievaunua, konttia, säiliöajoneuvoa, säiliövaunua, kuljetussäiliötä, lauttavaunua ja suurlavaa;

8) toiminnanharjoittajalla satama-alueella vaarallisten aineiden kappaletavaroiden ahtausta, kuormausta, purkamista tai sisäisiä siirtoja harjoittavaa yritystä; määritelmällä ei tarkoiteta kuljetusyrityksiä, jotka tuovat tai vievät vaarallisia aineita satama-alueelle tai satama-alueelta;

9) pelastusviranomaisella pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettua alueen pelastustoimen pelastusviranomaista;

10) maissa työskentelevällä henkilöllä sitä, joka työskentelee maissa ja jonka työtehtäviin kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksessa liittyviä tehtäviä; näitä tehtäviä ovat vaarallisten aineiden luokittelu, vaarallisen aineen virallisen nimen määrittely, vaarallisten aineiden pakkaaminen, varoituslipukkeiden merkitseminen tai kiinnittäminen vaarallisia aineita sisältäviin pakkauksiin, lastinkuljetusyksiköiden lastaaminen tai purkaminen, vaarallisten aineiden kuljetus-asiakirjojen valmistelu, vaarallisten aineiden kuljetukseen tarjoaminen tai hyväksyminen, vaarallisten aineiden käsittely, vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmien valmistelu, vaarallisten aineiden lastaus tai purkaminen aluksesta tai alukseen, vaarallisten aineiden kuljettaminen, muunlainen vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuminen ja sovellettavien säädösten ja määräysten valvonta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Maija Audejev

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.