1367/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 5 §:n 2 momentti, 6–10 §, 10 a ja 15 §, 29 §:n 12 momentti, 31 §:n 2 momentti ja 32 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § osaksi asetuksessa 1/2013, 10 a ja 15 § asetuksessa 1/2013 sekä 29 §:n 12 momentti asetuksessa 185/2015, seuraavasti:

5 §
Ajokorttitarvetta koskeva selvitys

Edellä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antajan on viipymättä ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle, jos selvityksessä tarkoitettu henkilö ei enää toimi tehtävässä tai selvityksessä tarkoitettu ajo-oikeus ei jostain muusta syystä ole enää tarpeen.

6 §
Ajokorttimerkinnät ja koodit

EU- tai ETA-valtiossa annettavissa ajokorteissa käytettävät yhdenmukaistetut koodit ja vain Suomessa käytössä olevat kansalliset koodit ovat tämän asetuksen liitteenä. Yhdenmukaistetuista koodeista 05 ei ole käytössä Suomessa. Koodin 44 yhteydessä on käytettävä alakoodia.

Koodimerkinnät tehdään ajokorttilomakkeen kääntöpuolelle asianomaisen luokkamerkinnän viereen. Ajokorttiluokkien alla olevaan tilaan voidaan merkitä koodi, joka koskee kaikkia luokkia taikka tarvittaessa myös yksittäistä luokkaa tai yksittäisiä luokkia koskeva koodi, jonka yhteyteen merkitään tällöin myös luokka tai luokat, joita se koskee.

Ajo-oikeuden alkamisajankohtaa koskevat merkinnät tehdään ajoneuvoliikennerekisterin tietojen perusteella. Rekisteritietojen mukaisesta ajankohdasta voidaan poiketa, jos ajo-oikeuden haltija esittää Liikenteen turvallisuusvirastolle luotettavan selvityksen tätä aikaisemmin saadusta ajo-oikeudesta.

7 §
Ajokortin toimittaminen postitse

Ajokortti toimitetaan postitse hakijan Suomessa muualla kuin Ahvenanmaalla olevaan osoitteeseen, jos ajokortin luovuttamisen edellytykset täyttyvät, hakijan henkilöllisyys on ajokorttilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti todistettu ajokorttimenettelyn yhteydessä ja muutakaan ajokorttilain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettä postittamiselle ei rekisteritietojen mukaan ole.

Ajokorttia ei toimiteta postitse, jos:

1) hakijalla on muussa EU- tai ETA-valtiossa taikka ajokorttilain 60 §:ssä tarkoitettu ulkomailla annettu ajokortti, jota ei ole luovutettu lupaviranomaiselle hakemisen yhteydessä;

2) hakijalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua osoitetta tai postittamiselle on jokin kyseisessä momentissa tarkoitettu este.

8 §
Aiemman ajokortin palauttaminen postittamisen yhteydessä

Jos postitse toimitettavan ajokortin saajalla on ennestään ajokortti, hänen on palautettava se postilähetyksen mukana saapuvan ohjeistuksen mukaisesti. Lupaviranomaiselle palautettu ajokortti saadaan hävittää.

9 §
Ulkomaisen ajokortin tietojen merkitseminen

Kun ulkomainen ajokortti vaihdetaan suomalaiseen ilman uutta kuljettajantutkintoa, merkintä ajokortin myöntäneestä valtiosta tehdään EU- ja ETA-valtioiden kohdalla maatunnusta ja muiden valtioiden kohdalla ensisijaisesti Yhdistyneiden kansakuntien maatunnusta käyttäen.

Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettua ajokorttia vaihdettaessa ajokortissa olevat yhdenmukaistetut koodit on siirrettävä annettavaan ajokorttiin noudattaen, mitä koodimerkinnöistä 6 §:n 1 momentissa säädetään.

10 §
Muun kuin EU- tai ETA-valtion ajokortin palauttaminen myöntäjävaltioon

Japanissa annettu ajokortti, joka vaihdetaan suomalaiseen ajokorttiin, palautetaan ajokorttilain 62 §:n 3 momentissa säädetystä menettelystä poiketen ajokortin myöntäjälle.

10 a §
EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin vastavuoroinen tunnustaminen

Muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu voimassa oleva ajokortti oikeuttaa kuljettamaan sellaista moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka kuljetusoikeus ajo-korttilain 59 §:n 1 momentissa tarkoitetun Euroopan komission saavutettuja oikeuksia koskevan vastaavuuspäätöksen mukaan sisältyy esitettyyn ajokorttiin. Myös traktorin kuljettamiseen oikeuttava T-tai LT-luokkaa vastaava ajokortti tunnustetaan traktorin kuljettamiseen oikeuttavana, jos kuljettaja täyttää ajokorttilaissa säädetyt luokkaa koskevat vaatimukset.

15 §
A1- ja A2-luokan ajo-oikeuden korottaminen kuljettajaopetuksella

Vähintään kaksi vuotta aikaisemmin saadun A1-luokan ajo-oikeuden korottamiseksi A2-luokkaan tai A2-luokan ajo-oikeuden korottamiseksi A-luokkaan vaaditaan, että moottoripyörän ajo-oikeuden haltija saa kuljettajaopetusta seitsemän tuntia, joista kaksi tuntia on oltava teoriaopetusta ja viisi tuntia ajo-opetusta. Ajo-opetuksesta vähintään neljä tuntia on oltava ajo-opetusta liikenteessä.

29 §
Luokkakohtaiset kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kaikissa kuljettajantutkinnon luokissa teoriakokeeseen tulevalla on oltava tutkinnon luokkaa vastaava ajokorttilupa, jos sellainen lupa vaaditaan kuljettajantutkinnossa.

31 §
Kuljettajantutkinnon sisältöä koskevat poikkeukset

Jos kuljettajantutkinto tai ajokoe suoritetaan poliisin määräyksestä tai toistaiseksi ajokieltoon määrätyn ajokortin haltijan ajokyvyn edellytysten selvittämiseksi taikka jos ajokortin uudistaminen tai ulkomaisen ajokortin vaihtaminen edellyttää tutkinnon suorittamista, se suoritetaan siinä ajokorttiin merkityssä luokassa, jonka sisältämä ajo-oikeus on laajin tai laajin niistä luokista, jotka haltija haluaa säilyttää. Auton ajo-oikeuden säilyttämiseksi ennallaan tutkinto tai ajokoe on suoritettava CE-luokassa, jos tämä luokka sisältyy ajokorttiin, ja muussa tapauksessa D- tai DE-luokassa, jos se sisältyy ajokorttiin. Jos ajokortti oikeuttaa sekä auton että moottoripyörän kuljettamiseen, tutkinto tai ajokoe on suoritettava erikseen moottoripyörän ajo-oikeutta varten ulkomaista ajokorttia vaihdettaessa ja muuten vain, jos poliisi niin määrää tai lääkärinlausunnossa sitä edellytetään tai suositellaan.

32 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Edellä 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tutkintoon tai ajokokeeseen ilmoittautuvan on esitettävä poliisin määräys tai lääkärinlausunto, jos se on peruste tutkinnon tai ajokokeen suorittamiselle, sekä ajokortti, jos se on myönnetty muualla kuin Suomessa. Ulkomaista ajokorttia vaihdettaessa tai ajokorttia uudistettaessa tutkintoon tulevalla on oltava ajokorttilain 3 luvussa tarkoitettu ajokorttilupa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.