1366/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1364/2014:

1 §
Tuki sianlihantuottajille

Sianlihantuottajille, joilla oli vähintään yhtenä päivänä tuotantoa 1 päivästä toukokuuta 31 päivään elokuuta vuonna 2015, voidaan myöntää väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta viljelijöille kotieläintuotantoaloilla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1853, jäljempänä komission asetus, 1 artiklassa tarkoitettua tukea valtion vuoden 2016 talousarvion rajoissa enintään 4,0 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaiseen rekisteriin edellä mainittuna ajanjaksona kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä merkittyjen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 15 kohdassa tarkoitettujen sikojen (emakko) ja 17 kohdassa tarkoitettujen sikojen (muu sika) keskimääräisen eläinryhmäkohtaisen lukumäärän perusteella. Tukea myönnetään enintään 14 euroa emakosta ja enintään 4 euroa muusta siasta.

2 §
Tuki maidontuottajille

Maidontuottajille, joilla oli vähintään yhtenä päivänä tuotantoa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta vuonna 2015, voidaan myöntää komission asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua tukea valtion vuoden 2016 talousarvion rajoissa enintään 4 985 522 euroa. Tukea myönnetään edellä mainittuna ajanjaksona kiintiörekisteriin merkitystä ja valvonnassa todetusta markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään 0,85 senttiä litralta. Kiintiörekisterillä tarkoitetaan Maaseutuviraston hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä.

3 §
Koko tilan hallinnansiirto

Jos koko tilan hallinta on siirtynyt viimeistään 31 päivänä elokuuta 2015, tuki voidaan myöntää tilan jatkajalle.

4 §
Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisestä päättää kunta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien.

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1853 (32015R1853); EUVL L 271, 16.10.2015, s. 25

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.