1364/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 9 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1007/2013, sekä

lisätään asetukseen uusi liite 1, seuraavasti:

9 §
Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä norsueläinten tuontivaatimukset

Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä norsueläinten tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010.

Komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa on sarvikuonojen heimoon (Rhinocerotidae), norsujen heimoon (Elephantidae) sekä sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvien eläinten, lukuun ottamatta sikojen (Suidae) ja pekarien (Tayassuidae) heimoon kuuluvia sorkkaeläimiä, osalta todistettava myös nautaeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaatimukset komission päätöksen 2004/558/EY mukaan Suomelle myönnettyjen IBR-taudin lisävakuuksien täyttymisestä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista erityisvaatimuksista poiketen voidaan hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin tuoda komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen VI osan 1 taulukoissa 1−3 lueteltujen kavio- ja sorkkaeläinlajien lähetyksiä, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan kyseisen asetuksen 3 a artiklan mukaisesti. Komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 3 c artiklassa tarkoitetut yhteisöt, laitokset ja keskukset, joista eräiden sorkka- ja kavioeläinten tuonti Suomeen sallitaan mainitun asetuksen 3 a artiklan 1 kohdan mukaisesti, nimetään tämän asetuksen liitteessä 1.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

Komission asetus (EU) N:o 206/2010 (32010R0206); EUVL N:o L 73, 20.3.2010, s. 1

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

Komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 3 c artiklassa tarkoitetut hyväksytyt yhteisöt, laitokset ja keskukset

Hyväksytty yhteisö, laitos tai keskus Eläinlaji, jota hyväksyntä koskee
Moskovan eläintarha myskihärkä (Ovibos moschatus)
Bolshaja Gruzinskаja ul. 1 kierteissarvivuohi eli markhor(Capra falconeri)
123242 Moskova
Venäjän Federaatio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.