1349/2015

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaupallisista kalastajista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 87 §:n 2 momentin, 88 §:n 5 momentin ja 90 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Rekisteröintihakemus

Kaupalliseksi kalastajaksi rekisteröimistä haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kirjallisesti. Hakemuksen tulee olla hakijan asianmukaisesti allekirjoittama ja siinä on oltava kaupallista kalastustoimintaa harjoittavasta toimijasta seuraavat tiedot:

1) nimi ja henkilö-, yritys- tai yhteisötunnus;

2) äidinkieli;

3) koti- tai asuinpaikka;

4) osoite- ja muut yhteystiedot, oikeushenkilöstä myös edustajan nimi ja yhteystiedot;

5) harjoittaako toimija kaupallista kalastusta merellä vai sisävesillä;

6) kumpaan kalastuslain (379/2015) 88 §:n 1 momentissa tarkoitetuista ryhmistä toimija haluaa rekisteröityä; sekä

7) haettavan rekisteröintiajan pituus, jos se on lyhyempi kuin kolme vuotta.

Jos toimija haluaa rekisteröityä kaupallisten kalastajien ryhmään I, hakemukseen on liitettävä otteet vahvistetuista tilinpäätöksistä tai sitä vastaavista asiakirjoista, joista ilmenee tiedot toimijan itse pyytämän ja toimijan lukuun pyydetyn saaliin tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertyneestä liikevaihdosta kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta, tai tarvittaessa kalastuslain 88 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu suunnitelma.

2 §
Suunnitelma

Kalastuslain 88 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa suunnitelmassa on selostettava suunnitellun kalastus- ja jalostustoiminnan luonne ja laajuus. Suunnitelmasta on selvittävä, kuinka monta henkilöä osallistuu kalastus- tai jalostustoimintaan, minkälaisella kalastusaluksella ja millä pyydystyypillä kalastustoimintaa harjoitetaan sekä toimijan oikeudet ja luvat harjoittaa kalastustoimintaa aiotulla kalastusalueella. Jalostustoiminnan osalta selostetaan, minkälaisissa tiloissa jalostus tapahtuu ja minkälaisia välineitä siinä käytetään. Suunnitelmassa tulee olla myös selostus siitä, miten saalis tai siitä jalostetut kalastustuotteet myydään, ja laskelma kuluvan ja kolmen seuraavan tilikauden arvioidusta liikevaihdosta.

Toimija, joka on ollut kirjanpitovelvollinen tämän asetuksen voimaantullessa niin lyhyen aikaa, että toiminnasta ei ole esitettävissä tarvittavia liikevaihtotietoja kolmelta perättäiseltä tilikaudelta, liittää suunnitelmaan otteet vahvistetuista tilinpäätöksistä tai sitä vastaavista asiakirjoista, joista selviää toimijan itse pyytämän ja toimijan lukuun pyydetyn saaliin tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertynyt liikevaihto tilikausittain siltä ajalta, jonka hän on ollut kirjanpitovelvollinen.

3 §
Päätös rekisteröinnistä

Rekisteröintipäätöksessä vahvistetaan, mistä ajankohdasta lukien toimija on rekisteröity kaupalliseksi kalastajaksi, milloin rekisteröinnin voimassa olo päättyy ja kumpaan kaupallisten kalastajien ryhmään toimija on sijoitettu. Edellä mainitut tiedot ovat myös kalastuslain 89 §:n 1 momentissa tarkoitetussa todistuksessa.

Toimija rekisteröidään kaupallisten kalastajien ryhmään II, jos hänen toimittamistaan liikevaihtotiedoista ei selviä, että kalastuslain 88 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetty liikevaihtoa koskeva edellytys täyttyy, tai hänen toimittamaansa kalastuslain 88 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua suunnitelmaa ei hyväksytä. Jos hakijan toimittamista tiedoista ilmenee, että jokin viimeksi kuluneista kolmesta tilikaudesta on ollut lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, kyseessä olevan tilikauden liikevaihtona pidetään määrää, joka saadaan, kun tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kuukaudet.

4 §
Sisävesillä saatujen saaliiden ilmoittaminen

Kalastuslain 90 §:n 1 momentissa tarkoitettuun kalastuspäiväkirjaan kirjataan saatujen saaliiden kilomäärät kalastuspäivittäin, kalalajeittain ja pyydyksittäin sekä kalastuksen harjoittamisalue niin, että siitä selviää vesialue joen, järven ja suurissa järvissä järvenselän tarkkuudella. Rapusaalis kirjataan kappaleittain. Eri pyydyksistä saatujen saaliiden kalalajikohtaiset kilomäärät voidaan arvioida. Pyydyksistä kirjataan pyydysten määrä, koko ja pyyntiaika. Kaupallinen kalastaja laatii kalastuspäiväkirjaan kirjattujen tietojen perusteella kalenterikuukausikohtaisesti Luonnonvarakeskuksen vahvistamalla lomakkeella saalisilmoituksen edellisen vuoden saaliistaan ja toimittaa sen helmikuun loppuun mennessä Luonnonvarakeskukselle.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.