1318/2015

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1273/2013) 2 §:n 6 kohta sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 7 § seuraavasti:

3 §
Alueelliseen ja paikalliseen liikenteeseen myönnettävä valtionavustus

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja palvelusopimusasetuksen mukaisesta julkisen palvelun velvoitteesta maksettavaan korvaukseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) nojalla. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia.


4 §
Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävä valtionavustus

Liikenneviraston suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myöntämän valtionavustuksen edellytyksenä on, että avustus kytketään maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa aiesopimuksessa sovittuihin joukkoliikenteen kehittämistoimiin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoista, palvelusopimusasetuksen mukaisesta julkisen palvelun velvoitteesta maksettavasta korvauksesta ja joukkoliikenteen kehittämisestä aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain nojalla. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia.


5 §
Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen edellyttäen, että asianomainen kaupunki, Liikennevirasto ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet aiesopimuksen joukkoliikenteen kehittämisestä. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoista, palvelusopimusasetuksen mukaisesta julkisen palvelun velvoitteesta maksettavasta korvauksesta ja joukkoliikenteen kehittämisestä aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain nojalla. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia.


7 §
Liikkumisen ohjaukseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta liikkumisen ohjaukseen kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yleishyödylliselle yhteisölle edellyttäen, että avustus käytetään tiedolliseen ohjaukseen, markkinointiin sekä palvelujen kokeiluun ja kehittämiseen siten, että toimenpiteet vaikuttavat ihmisten kulkutapavalintoihin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia liikkumisen ohjaamisen, suunnittelun, projektinhallinnan ja siihen liittyvän muun toiminnan kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Iida Huhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.