1305/2015

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja 16 a §, 23 §:n otsikko sekä 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta, 24 §:n 3 kohta, 27 §, 28 §:n otsikko ja johdantokappale, 31 §:n johdantokappale, 35 §:n 1 momentin 3 kohta, 42 §, 43 §:n 1 momentin 5 kohta, 44 §:n otsikko, 47 §:n 1 momentin 7 kohta, 50 §:n 1 momentin 7 kohta, 53 §:n 3 kohta, 55 §:n 1 momentin 4 kohta, 57 §:n 2 kohta ja 59 §:n otsikko ja johdantokappale,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti asetuksessa 572/2011, 10 §:n 1 momentin 6 kohta, 43 §:n 1 momentin 5 kohta, 47 §:n 1 momentin 7 kohta, 53 §:n 3 kohta, 55 §:n 1 momentin 4 kohta ja 57 §:n 2 kohta asetuksessa 101/2002, 12 § osaksi asetuksessa 572/2011, 16 a § asetuksissa 101/2002 ja 1121/2009, 27 § osaksi asetuksissa 1121/2009 ja 572/2011 ja 31 §:n johdantokappale asetuksessa 1121/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 c §, 13 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 572/2011, uusi 1 a kohta, 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 572/2011, uusi 1 a kohta, 23 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, 32 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta, 35 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, 36 §:ään uusi 4 a kohta, 37 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 101/2001 ja 572/2011, uusi 6 b kohta, 43 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 101/2002, uusi 3 a ja 6 kohta, 44 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 101/2002, uusi 2 momentti, 47 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 101/2002, uusi 5 a ja 8 kohta, 48 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 101/2002, uusi 2 momentti, 50 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 101/2002, uusi 4 a ja 8 kohta, 51 §:ään uusi 2 momentti, 54 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 101/2002 ja 572/2011, uusi 1 b kohta, 55 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 101/2002, uusi 5 kohta, 59 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 572/2011, uusi 1 a kohta ja 61 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 572/2011, uusi 2 a kohta seuraavasti:

1 c §
Asetuksen soveltaminen tehokkaisiin ilma-aseisiin

Mitä tässä asetuksessa säädetään ampuma-aseista, sovelletaan myös tehokkaisiin ilma-aseisiin, lukuun ottamatta 1 ja 1 b §:ää, 10 §:n 1 momentin 6 kohtaa, 12 §:n 1 kohtaa, 13 §:n 1 kohtaa, 14 §:n 1 kohtaa, 19—22, 25, 26, 26 a—26 c, 27 ja 28 §:ää, 32 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 37 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 43 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 47 §:n 1 momentin 5 kohtaa, 50 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 54 §:n 1 momentin 1 a kohtaa ja 61 §:n 2 kohtaa.

2 §
Pysyvästi ampumakelvoton ampuma-ase

Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jos aseen osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi. Deaktivoituna pidetään tehokasta ilma-asetta, jonka piippu ja laukauksen paineen tuottamiseen tarkoitetut osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty.

10 §
Asealan elinkeinoluvan hakeminen

Asealan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


6) kaupan pidettävien, säilytettävien, valmistettavien, korjattavien tai muunneltavien ampuma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten ja kaasusumuttimien laji.


Hakemukseen on liitettävä sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä poliisilaitoksen lausunto, jonka alueella asealan elinkeinoa aiotaan harjoittaa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

12 §
Kaupan harjoittamiseen tai säilyttämiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen tai säilyttämiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:

1) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, aseessa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

2) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

3) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, aseen osassa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

5) hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

6) luovuttajan ja luovutuksensaajan sekä säilytettävän aseen hallussapitoluvan haltijan ja säilytykseen antajan nimi;

7) hankkimis-, säilytettäväksi ottamis- ja luovutusaika;

8) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

13 §
Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:


1 a) valmistettujen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;


14 §
Korjaamiseen tai muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinon harjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:


1 a) korjattavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;


16 §
Vastuuhenkilöä koskeva selvitys

Lupaviranomaisen on tarvittaessa hankittava ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöksi ehdotetusta henkilöstä tämän kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia hakijaa esittämään muitakin vastuuhenkilöksi hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

16 a §
Vastuuhenkilön koe

Poliisihallitus järjestää vuosittain vähintään kaksi koetta, joissa voi suorittaa ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöltä edellytettävän kokeen.

Koe sisältää kaksi vaihtoehtoista osiota. Osion hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kyseisen asealan elinkeinon vastuuhenkilönä toimimiseen. Osiot ovat:

1) ase-alan kaupan harjoittaminen ja ampuma-aseiden kaupallinen säilyttäminen;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen.

Poliisihallitus voi hyväksyä 2 momentissa tarkoitetun kokeen suorittamiseksi sellaisen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen tutkinnon tai ulkomailla suoritetun muun tutkinnon suorittamisen, jonka tutkintovaatimukset vastaavat vähintään kokeen vaatimuksia.

23 §
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen tuontiluvan hakeminen

Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

4) siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä ja piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero.


24 §
Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

Kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:


3) 23 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitetut tiedot;


27 §
Kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen

Kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa ja määrämaa;

3) kauttakuljetettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) kauttakuljetettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) kauttakuljetettavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia tarpeellisia selvityksiä.

28 §
Kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus

Kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:


31 §
Maahanjääntitodistus

Poliisihallitus antaa kaupallisen ennakkosuostumuksen, kaupallisen tuontiluvan taikka kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallisen tuontiluvan haltijalle todistuksen (maahanjääntitodistus), jossa edellä mainitun ennakkosuostumuksen tai luvan haltija vakuuttaa:


32 §
Maahanjääntitodistuksen hakeminen

Maahanjääntitodistusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3 a) siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä ja piipun pienin sisähalkaisija;


35 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Yksityistä ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3) 19 §:n 1 momentin 3—7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) siirrettävien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit.


36 §
Yksityistä ennakkosuostumusta koskeva todistus

Yksityistä ennakkosuostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:


4 a) siirrettävien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit;


37 §
Yksityisen tuontiluvan hakeminen

Yksityistä tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


6 b) siirrettävien tai tuotavien tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarja- tai tunnistenumero;


42 §
Tullin kaupallista tuontia koskeva ilmoitusvelvollisuus

Tullin on mainittava ampuma-aselain 40 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoite sekä tämän asetuksen 21 §:n 1 momentin 2—5 kohdassa ja 23 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi Tullin on ilmoitettava, onko kaupallisen tuontiluvan nojalla tuotavat ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa säädetään.

43 §
Hankkimisluvan hakeminen

Hankkimislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3 a) hankittavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija ja tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;


5) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

6) hankittavan ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka.


44 §
Hankkimislupaa koskeva todistus ja säilytysohje

Hankkimislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

47 §
Yksityisen valmistamisluvan hakeminen

Yksityistä valmistamislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


5 a) valmistettavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija;


7) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

8) muunnettavan tai valmistettavan ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystapa ja -paikka.


48 §
Yksityistä valmistamislupaa koskeva todistus

Yksityistä valmistamislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

50 §
Rinnakkaisluvan hakeminen

Rinnakkaislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


4 a) tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;


7) ampuma-aseen ja aseen osan erityistuntomerkit;

8) ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka.


51 §
Rinnakkaislupaa koskeva todistus

Rinnakkaislupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

53 §
Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskeva todistus

Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskevassa todistuksessa on mainittava:


3) Poliisihallituksen vahvistama keräilysuunnitelma;


54 §
Asekeräilijän pitämän tiedoston sisältö ja muoto

Asekeräilijän on merkittävä ampuma-aselain 59 a ja 60 §:n nojalla pitämäänsä ampuma-aseita ja aseen osia koskevaan tiedostoon:


1 b) hallussa pidettyjen tehokkaiden ilma-aseiden lukumäärä, piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit;


55 §
Ampumatarvikeluvan hakeminen

Ampumatarvikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

5) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytyspaikka ja -tapa.


57 §
Suostumuksen hakeminen

Suostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


2) 43 §:n 1 momentin 3, 3 a ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;


59 §
Aseen osasta ja tehokkaasta ilma-aseesta tehtävän ilmoituksen sisältö ja muoto

Ampuma-aselain 70 §:ssä tarkoitettu ilmoitus aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen hankkimisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava:


1 a) tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;


61 §
Luovutusilmoituksen sisältö

Ampuma-aselain 89 §:ssä tarkoitetussa luovutusilmoituksessa on mainittava:


2 a) luovutetun tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija, tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarja- tai tunnistenumero ja erityistuntomerkit;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Elina Hirttiö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.