1288/2015

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (64/2015) 1 §, liitteen 1 kohdan 3 taulukko 3 ja liitteen 3 kohta 3 seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 6 alakohdassa a ja taulukon 2 kohdan 6 alakohdissa a ja b tarkoitettuihin luvanvaraisiin ja liitteen 2 kohdissa 4—6 tarkoitettuihin rekisteröitäviin orgaanisia liuottimia käyttäviin toimintoihin ja laitoksiin, joissa liuottimia kulutetaan enemmän kuin tämän asetuksen liitteen 1 toimintaa koskevassa taulukossa mainittu määrä.

Asetusta ei sovelleta sellaisiin orgaanisia liuottimia käyttäviin toimintoihin, joissa liuotin reagoi käytettävässä prosessissa.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta 2015. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 5 päivästä helmikuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Liite 1

SOVELTAMISALAAN KUULUVAT TOIMINNAT JA NIIDEN PÄÄSTÖRAJA-ARVOT


3. Ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella (≤ 15 t/a)

Ajoneuvojen maalauksella tuotantolaitoksen ulkopuolella tarkoitetaan teollista tai kaupallista maalaustoimintaa tai siihen liittyvää rasvanpoistotoimintoja, joilla tehdään ajoneuvolaissa (1090/2002) määriteltyjen autojen tai niiden osien alkuperäistä maalausta korjaustyyppisillä materiaaleilla, kun se suoritetaan alkuperäisten tuotantolinjojen ulkopuolella, ja ajoneuvolaissa määriteltyjen perävaunujen maalausta.

Taulukko 3.

Toiminta (liuottimien kulutus tonnia/vuosi) Liuottimien kulutus (tonnia/ vuosi) Poistokaasujen päästöraja-arvo (mg C/m3 (n)) Päästöraja-arvo hajapäästöille (prosentteina käytetyistä liuottimista) Kokonaispäästöraja-arvo Erityismääräykset
Uudet laitokset Olemassa olevat laitokset Uudet laitokset Olemassa olevat laitokset
Ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella (≤ 15 t/a) ≤ 15 50 (1) 25 (1) Osoitettaessa päästöraja-arvon noudattamista 11 §:n 2 momentin mukaisesti mittausten keskimääräisen keston on oltava 15 minuuttia.

Liite 3

LIUOTTIMIEN HALLINTASUUNNITELMA


3. Liuottimien hallintasuunnitelman käyttö

Hallintasuunnitelman käyttö hajapäästöjen (F) määrittämisessä

i) Hajapäästöjen (F) laskennassa on käytettävä jompaakumpaa seuraavista yhtälöistä:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

tai

F = O2 + O3 + O4 + O9

Hajapäästöt on määritettävä joko mittaamalla suoraan tai vastaavalla laskennallisella tavalla käyttämällä esimerkiksi prosessin talteenottotehokkuutta.

Hajapäästön raja-arvo ilmaistaan/lasketaan prosentteina (%) prosessissa käytetyistä liuottimista (I).

ii) Hajapäästöjen määrittäminen toteutetaan lyhyellä, mutta kattavalla mittaussarjalla. Määritys on uusittava vasta, kun laitteet uusitaan.

Hallintasuunnitelman käyttö liitteen 2 mukaisen vähentämisohjelman noudattamisessa

Jos laitoksessa noudatetaan päästöjen vähentämisohjelmaa, niin vuosittainen liuottimien kulutus (C) on määritettävä hallintasuunnitelman avulla seuraavasti:

C = I1 - O8

Pinnoitteiden tai maalien, painovärien, lakkojen taikka liimojen kiintoainepitoisuuden määrittäminen vuosittaisten vertailupäästöjen (ARE) ja tavoitepäästöjen (TE) laskemiseksi, voidaan tehdä vastaavasti vuosittaisesta kulutuksesta ottamalla huomioon käytetyn tuotteen kiintoainepitoisuus (% tai g/l) ja kiintoaineen tiheys (g/l).

Hallintasuunnitelman käyttö kokonaispäästöjen (E) laskennassa

Hallintasuunnitelma on tehtävä vuosittain, jotta laitoksen tai toiminnallisen yksikön kokonaispäästöt (E) voidaan määrittää. Päästöt voidaan määrittää seuraavasti:

E = F (hajapäästöt) + O1 (poistokaasupäästöt)

Laitoksessa, jossa harjoitetaan kahta tai useampaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa ja jossa sovelletaan asetuksen 9 §:n toisessa momentissa tarkoitettua kokonaispäästörajaa, olisi hallintasuunnitelma tehtävä vuosittain, jotta voidaan laskea kaikista asiaankuuluvista toiminnoista aiheutuneet kokonaispäästöt ja jotta voidaan verrata päästöjä niihin kokonaispäästöihin, jotka olisi saavutettu noudattamalla kullekin toiminnalle erikseen liitteessä 1 säädettyjä päästöraja-arvoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.