1276/2015

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2015

Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 24 §:n ja isyyslain (11/2015) 60 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Näytteenotto

Jos tutkimusta varten tarvittavaa näytettä ei ole otettu lastenvalvojan valvonnassa, tutkittavan on annettava 11 §:n 5 kohdassa tarkoitettu näytteenottoasiakirja oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 13 §:n 3 momentissa tarkoitetulle näytteen ottavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai näytteenottoa valvovalle edustuston virkamiehelle.

Ennen näytteen ottamista tutkittavan on selvitettävä henkilöllisyytensä. Jos oikeusgeneettinen isyystutkimus tehdään isyyslain (11/2015) 26 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa siksi, että miehen tai äidin henkilöllisyyttä ja perhesiteitä osoittavat asiakirjat ovat puutteelliset, näyte voidaan ottaa, vaikka tutkittavan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todentaa.

Näytteen ottajan tai näytteenottoa valvovan virkamiehen on huolehdittava näytteenottoasiakirjan täyttämisestä. Hänen on huolehdittava siitä, että näyte otetaan oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen tekijän ohjeiden mukaisesti ja näyteputkeen merkitään näytteen antajan henkilötiedot. Näyte lähetetään viipymättä näytteenottoasiakirjan kanssa tutkimuksen tekijälle tämän ohjeiden mukaisesti.

2 §
Kudosnäytteen lähettäminen tutkimuksen tekijälle

Kun tutkimus tehdään oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kudosnäytteestä, näytteenottoasiakirja on toimitettava näytteen hallussapitäjälle. Näytteen ottajan, näytteenoton valvojan taikka hallussapitäjän edustajan on huolehdittava näytteenottoasiakirjan täyttämisestä. Näyte yhdessä näytteenottoasiakirjan kanssa on lähetettävä tutkimuksen tekijälle tämän ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on annettava tieto siitä, mistä näyte lähetetään ja minne se tulee palauttaa, kun tutkimus on tehty.

3 §
Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettavan lausunnon sisältö

Oikeusgeneettisen isyystutkimuksen perusteella annettavassa lausunnossa on mainittava:

1) lausunnon antaja;

2) tutkimuksen tilannut lastenvalvoja tai määrännyt tuomioistuin;

3) näytteen ottaja, näytteenoton valvoja tai näytteen toimittanut hallussapitäjä;

4) keistä, missä ja milloin näytteet on otettu;

5) miten tutkittavan henkilöllisyys on todettu;

6) mikä näyte on otettu;

7) keiden välisen isyyssuhteen tutkimisesta on kysymys;

8) käytetty tutkimusmenetelmä ja sen arviointiin mahdollisesti vaikuttavat tiedot;

9) periytymissääntöjen kannalta olennaiset tutkimustulokset;

10) olennaisista tutkimustuloksista periytymissääntöjen perusteella tehdyt päätelmät;

11) jos isyyttä ei ole suljettu pois, tutkimustulosten tilastollinen arviointi, erityisesti isyysindeksi ja tutkimustulosten todistusvoima.

4 §
Lausunto muiden sukulaisten tutkimisesta

Sen lisäksi, mitä oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentissa säädetään, on mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa lausunnossa mainittava:

1) lausunnon antaja;

2) lausunnon pyytänyt lastenvalvoja tai tuomioistuin;

3) keiden välisen isyyssuhteen tutkimisesta on kysymys;

4) tutkittaviksi ehdotetut.

5 §
Lääketieteellinen selvitys

Isyyslain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetun lääketieteellisen asiantuntijalausunnon lapsen siittämisajankohdasta voi antaa lääkäri siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa äidille on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Jos äidille ei ole annettu neuvolapalveluita Suomessa, lausunnon voi antaa sen terveydenhoidon toimintayksikön synnytysosaston ylilääkäri, jossa synnytys on tapahtunut, tai tämän osaston erikoislääkäri.

Jollei synnytys ole tapahtunut terveydenhuollon toimintayksikössä tai jollei 1 momentissa tarkoitettu lääkäri voi muusta syystä antaa lapsen siittämisajankohtaa koskevaa lääketieteellistä asiantuntijalausuntoa, antaa sen oikeuslääkäri.

6 §
Siittämisajankohtaa koskevan lausunnon sisältö

Siittämisajankohtaa koskevassa asiantuntijalausunnossa on mainittava:

1) lausunnon antaja;

2) tutkimuksen tilannut lastenvalvoja tai määrännyt tuomioistuin;

3) ketä lausunto koskee;

4) perusteltu arvio siittämisajankohdasta.

7 §
Lausunnon lähettäminen ja tiedoksianto

Edellä 3, 4 tai 6 §:ssä tarkoitettu lausunto on sen valmistuttua toimitettava viipymättä sille, joka on tutkimuksen tai selvityksen määrännyt tai tilannut. Edellä 4 §:ssä tarkoitetun lausunnon tiedoksiannosta tutkittavalle tai hänen lailliselle edustajalleen huolehtii lausunnon tilaaja.

8 §
Korvaukset

Lastenvalvojan tilauksesta tai tuomioistuimen määräyksestä tehdystä toimenpiteestä tai tutkimuksesta ja annetusta lausunnosta maksetaan enintään seuraavat korvaukset lisättyinä mahdollisella arvonlisäverolla:

1) verinäytteen, suun limakalvonäytteen tai muun kudosnäytteen ottaminen todistuksineen 10 euroa;

2) oikeusgeneettinen isyystutkimus ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 280 euroa;

3) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu lausunto riippumatta tutkittavaksi ehdotettujen määrästä yhteensä 100 euroa;

4) lapsen siittämisajankohtaa koskeva lääketieteellinen asiantuntijalausunto 70 euroa.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun korvaukseen oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta sisältyvät tarvittavat näytteenottovälineet ja näytteiden lähetyskulut.

9 §
Oikeus korvaukseen

Toisen palveluksessa olevan lääkärin, muun terveydenhuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan korvaus maksetaan sille, jonka palveluksessa hän on. Toisen palveluksessa olevan oikeudesta saada itselleen korvaus on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään, määrätään tai sovitaan.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa korvaus maksetaan sille lääkärille, muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai asiantuntijalle, joka on tehnyt toimenpiteen tai tutkimuksen taikka antanut todistuksen tai lausunnon.

10 §
Näytteenotto- ja tutkimuskorvausten maksaminen

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut korvaukset maksaa oikeusministeriö sille toimitetun laskun perusteella. Laskuun on merkittävä oikeusministeriön määräämät tiedot.

11 §
Lomakkeet

Seuraavat oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetussa laissa tarkoitetut asiakirjat on laadittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle:

1) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu lastenvalvojan tilaus tutkimuksen tekemisestä;

2) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 4—8 §:ssä tarkoitettu tuomioistuimen määräys tutkimuksen tekemisestä;

3) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu lausuntopyyntö muiden sukulaisten tutkimisesta;

4) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu todistus näytteen ottamisesta;

5) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettua näytteen ottamista ja näytteenantajan henkilöllisyyden toteamista koskevat tiedot sisältävä asiakirja.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Lainsäädäntöneuvos
Salla Silvola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.