1264/2015

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 11 §:n 3 momentti, 12 §:n 3 ja 8 momentti, 17 §:n 2 momentti ja 33 §:n 4 momentti,

sellaisena kuin niistä on 12 §:n 8 momentti asetuksessa 1/2013,

muutetaan 3 §:n 2 momentin 3 kohta, 11 §:n 2 momentin johdantokappale, 12 §:n 2 momentin johdantokappale ja 4 momentti, 18 ja 21§, 22 §:n 2 momentin 4 kohta, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 26 ja 27 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 3 kohta ja 24 §:n 1 momentin 4 kohta asetuksessa 1/2013, 21 § osaksi asetuksessa 185/2015 ja 23 §:n 1 momentti asetuksessa 185/2015, sekä

lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti ja 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1/2013, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Automaattivaihteinen ajoneuvo

Ajokorttilain 7 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädetty rajoitus vain automaattivaihteisen ajoneuvon kuljettamisesta ei koske:


3) C-, CE-, D- ja DE-luokan ajo-oikeutta, vaikka ajokoe on suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka vetoautossa on automaattivaihteisto, jos henkilö on aiemmin suorittanut B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokan ajokokeen käsin käytettävällä vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla, jossa on kytkinpoljin, jota kuljettajan on käytettävä liikkeelle lähdettäessä, pysäytettäessä ja vaihteita vaihdettaessa.

11 §
Kuljettajantutkintoon vaadittava teoriaopetus

Täydentävän teoriaopetuksen määrä ammattipätevyyden lisäksi on:


12 §
Kuljettajantutkintoon vaadittava ajo-opetus

Täydentävän ajo-opetuksen määrä ammattipätevyyden lisäksi on:


Enintään viidesosa 1 momentin 3–11 kohdassa ja 2 momentissa mainituista ajo-opetuksen vähimmäismääristä saadaan antaa simulaattorilla.


18 §
Pimeällä ajamista koskeva opetus

Pimeällä ajamista koskeva opetus on annettava B-luokan perusvaiheen opetuksessa ja sen osuus 11 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyistä vähimmäismääristä on tunti teoriaopetusta ja tunti ajo-opetusta.

Ajo-opetukseen on sisällytettävä ajamisen näyttöjä ja harjoituksia ja se on mahdollisuuksien mukaan annettava yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella. Ajo-opetus saadaan antaa myös simulaattorilla.

Muu kuin simulaattorilla toteutettava ajo-opetus voidaan siirtää perusvaiheen jälkeen annettavaksi, jos opetuksen ajankohta ei sovellu opetukseen.

21 §
Kuljettajaopetus

Opetussuunnitelmassa vahvistetaan kuljettajaopetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa sekä opetukselliset periaatteet ja opetuksen järjestäminen käytännössä.

Opetussuunnitelmassa vahvistetaan 12 §:n 4 momentissa tarkoitetun simulaattorilla annettavan ajo-opetuksen opetusaiheet ja simulaattorin käyttö pimeällä ajamisen ajo-opetuksessa.

22 §
Ajo-opetuksen toteuttaminen

Ajo-opetus on toteutettava seuraavien vaatimusten mukaisesti:


4) muu 3 kohdassa tarkoitettu opetus kuin 15 §:ssä tarkoitettu ajo-opetus moottoripyörän ajokorttiluokkaa korotettaessa saadaan antaa vain kahdelle oppilaalle samanaikaisesti.


Opettajan on oltava läsnä ajo-opetusta simulaattorilla annettaessa. Opettaja saa ohjata useampaa oppilasta samanaikaisesti. Pimeällä ajamisen ajo-opetuksessa opettajan on kuitenkin oltava läsnä vain tarvittaessa ja viimeistään kahden vuorokauden kuluttua suorituksen jälkeen oppilaan kanssa keskustellen arvioitava suoritus.

23 §
Opetustilan ja muun opetukseen käytettävän tilan vaatimukset

Opetukseen käytettävä tila voi olla fyysinen tai virtuaalinen opetustila. Tilan on sovelluttava opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Teoriaopetuksessa käytettävän virtuaalisen tilan tulee mahdollistaa oppitunnille osallistuminen videoyhteyttä tai muuta vastaavaa teknistä käyttöyhteyttä käyttäen. Lisäksi käyttöyhteyden tulee mahdollistaa oppilaan henkilöllisyyden luotettava todentaminen sekä reaaliaikainen vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välillä koko oppitunnin ajan.


24 §
Ajo-opetuksessa käytettävät ajoneuvot

Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset. Autokouluopetuksessa käytettävien ajoneuvojen on lisäksi täytettävä kouluajoneuvoja koskevat vaatimukset. Ajo-opetuksessa on käytettävä:


4) B-luokan autoa, jos opetusta annetaan B-luokan ajo-oikeutta varten;


25 §
Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen varustevaatimukset

Opetuslupaopetuksessa käytettävässä ajoneuvossa voidaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu opettajan jarrupoljin korvata muulla käyttöjarruun vaikuttavalla ja opettajan käyttöön soveltuvalla laitteella, jos opettaja ei ajokorttilain 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta syystä voi käyttää jarrupoljinta. Opetuslupaopetuksessa voidaan myös käyttää mainitun lainkohdan mukaisesti sellaista opetusluvan haltijan käyttöön varustettua ajoneuvoa, jossa on erikseen opettajaa varten jarrupoljin tai muu käyttöjarruun vaikuttava laite ja jonka varustelu ei estä oppilasta käyttämästä ajoneuvon normaaleja tai 3 momentissa tarkoitettuja ajohallintalaitteita.

26 §
Autokoulujen muut opetusvälineet ja opetusmateriaali

Autokoulun opetusmateriaalin ja muiden opetuksessa käytettävien välineiden ja laitteiden on sovelluttava opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Ajo-opetuksessa käytettävässä simulaattorissa on oltava näyttö, projektori tai muu vastaava laite, joka tuottaa riittävän laajat näkymät eteen ja taakse, sekä todellista ajotuntumaa vastaavat auton hallintalaitteet yhtenä kokonaisuutena. Autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan on todettava simulaattorin soveltuvuus opetussuunnitelmassa vahvistettuun ajo-opetukseen ennen opetuksen aloittamista.

27 §
Oppituntien kestot

Tässä asetuksessa tarkoitettu tunti teoriaopetusta on kestoltaan vähintään 45 minuuttia ja tunti ajo-opetusta vähintään 50 minuuttia. Oppitunti voidaan jakaa lyhyempiin jaksoihin, jos se on opetuksellisesti tai muusta vastaavasta syystä perusteltua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2015.

Komission direktiivi 2014/85/EU (32014L0085); EUVL L 194, 2.7.2014 s. 10

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.