1257/2015

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (250/2014) ja 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (1227/2010):

1 §
Potilastiedot, joita ei tarvitse tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), jäljempänä asiakastietolaki, tarkoitetun palvelujen antajan ei tarvitse tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009), jäljempänä potilasasiakirja-asetus, 2 §:n mukaisista potilasasiakirjoista liitteessä mainittuja asiakirjoja, jollei liitteessä toisin säädetä.

2 §
Potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot

Potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeisiä tietoja, joiden tulee olla nähtävissä potilaan tiedonhallintapalvelusta, ovat:

1) toimenpiteet ja kuvantamistutkimukset, jotka on kirjattu toimenpidekoodistolla;

2) rokotukset;

3) laboratoriotulokset;

4) keskeiset rakenteisesti kirjatut fysiologiset mittaustulokset asiakastietolain 14 §:ssä tarkoitetun koodistopalvelun mukaisesti;

5) lääkitys;

6) diagnoosit;

7) potilasasiakirja-asetuksen 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot (riskitiedot); sekä

8) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992), jäljempänä potilaslaki, 4 a §:n mukainen suunnitelma potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta tai muu vastaava suunnitelma.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot saa näyttää tiedonhallintapalvelun kautta vain, jos potilas on antanut asiakastietolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen tietojen luovutukseen tai jos tietojen luovuttamiseksi on muu mainitussa lainkohdassa tarkoitettu peruste. Jos potilas on suostumuksen antamisen jälkeen tehnyt asiakastietolain 11 ja 12 §:ssä tarkoitetun kiellon, tiedonhallintapalvelun kautta ei saa näyttää kiellon tarkoittamia tietoja. Jos 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun tiedon tai suunnitelman on laatinut palvelujen antaja, jonka toiminnassa laadittujen potilastietojen luovutuksen potilas on kieltänyt, ei tietoa tai suunnitelmaa saa näyttää tiedonhallintapalvelun kautta. Kielto koskee myös tietoa ja suunnitelmaa, joka on laadittu sellaisessa palvelutapahtumassa, jota koskevien tietojen luovutuksen potilas on kieltänyt.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2015.

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 1—8 kohdissa tarkoitettujen tietojen on oltava käytettävissä tiedonhallintapalvelun kautta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmistä annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (165/2012).

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2015

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Lakimies
Marja Penttilä

Liite

Arkistointipalveluun on tallennettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 seuraavat asiakirjat:

1) elinluovutustahto, hoitotahto ja muut potilaan hoitoaan koskevat tahdonilmaisut; sekä

2) suun terveydenhuollon asiakirjat.

Arkistointipalveluun on tallennettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 seuraavat potilasasiakirjat:

1) lähetteet ja hoitopalautteet;

2) potilaslain (785/1992) 4 a §:n mukainen suunnitelma potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta ja muut vastaavat suunnitelmat;

3) kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan perusteella yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankittuun palveluun perustuvat potilasasiakirjat. Jos yksityinen palvelujen antaja on liittynyt valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, on asiakirjat kuitenkin tallennettava arkistointipalveluun palvelun antajan liittymisestä lähtien samoin perustein kuin julkisen terveydenhuollon palvelujen antajan itse tuottamiin palveluihin liittyvät potilasasiakirjat; sekä

4) terveydenhuollon ammattihenkilön antamat todistukset ja lausunnot:

- SV6 A-todistus

- SV7 todistus

- SV10 D-todistus

- SV97 lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta

- SV75 raskaus- tai jälkitarkastustodistus

- SV210 selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta sekä

- SV67 matkatodistus.

5) mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetut seuraavat asiakirjat:

- lain 9 §:n mukainen tarkkailulähete

- lain 10 §:n mukainen tarkkailulausunto

- lain 11 §:n mukainen päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta

- lain 22 g §:n mukainen päätös omaisuuden haltuunotosta sekä

- lain 22 j §:n mukainen päätös yhteydenpidon rajoittamisesta.

Arkistointipalveluun on tallennettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 seuraavat potilasasiakirjat:

1) potilaan tutkimuksen ja hoidon yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimusten kuva-aineistot;

2) riskitiedot;

3) diagnoosit;

4) toimenpiteet;

5) lääkitys;

6) rokotukset;

7) fysiologiset mittaukset;

8) laboratoriotutkimusten tutkimuspyynnöt ja niihin perustuvat lausunnot ja tulokset; sekä

9) kuvantamistutkimusten tutkimuspyynnöt ja niihin perustuvat lausunnot.

Arkistointipalveluun ei toistaiseksi tarvitse tallentaa seuraavia potilasasiakirjoja:

1) erikoisalakohtaiset keskeiset rakenteiset asiakirjat ja toimintokohtaiset rakenteiset asiakirjat, poikkeuksena suun terveydenhuollon asiakirjat, jotka tulee tallentaa liitteen mukaisesti;

2) potilaan tutkimuksen tai hoidon yhteydessä syntyneet tutkimusaineistot, kuten:

- valokuvat, videot ja äänitallenteet sekä

- mittalaitteiden tulosteet, kuten EKG-käyrät, biosignaalit ja muut vastaavat tulosteet;

3) hoitotyön päivittäiskirjauksen tiedot. Rajaus ei kuitenkaan koske hoitotyön yhteenvetoa, joka on tallennettava arkistointipalveluun liittymisestä lukien; sekä

4) asiakirjat, joiden tietosisällöille, käsitemalleille tai tietorakenteille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole tehnyt asiakastietolain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja määrityksiä.

Rajaus ei koske liitteessä mainittuja asiakirjoja eikä myöskään potilasasiakirja-asetuksen 9 §:ssä tarkoitettua jatkuvaa potilaskertomusta.

Ajankohdasta, jolloin tässä mainitut asiakirjat on viimeistään tallennettava arkistointipalveluun, säädetään myöhemmin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.