1240/2015

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (427/2000) 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 139/2013, ja

lisätään asetukseen uusi 2 b § seuraavasti:

2 §
Virkojen haettavaksi julistaminen

Tuomioistuimet julistavat tuomarin virat haettaviksi seuraavasti:

1) korkein oikeus julistaa haettaviksi hovioikeuden presidentin virat ja työtuomioistuimen presidentin viran;

2) korkein hallinto-oikeus julistaa haettaviksi hallinto-oikeuden ylituomarin virat, markkinaoikeuden ylituomarin viran ja vakuutusoikeuden ylituomarin viran;

3) asianomainen hovioikeus julistaa haettaviksi hovioikeudenneuvoksen, käräjäoikeuden laamannin ja käräjätuomarin sekä maaoikeusinsinöörin virat;

4) asianomainen hallinto-oikeus julistaa haettaviksi hallinto-oikeustuomarin virat;

5) vakuutusoikeus julistaa haettaviksi vakuutusoikeustuomarin virat;

6) työtuomioistuin julistaa haettavaksi työtuomioistuinneuvoksen viran;

7) markkinaoikeus julistaa haettaviksi markkinaoikeustuomarin ja markkinaoikeusinsinöörin virat.

2 b §
Eräiden muiden tuomarin virkojen sijoittaminen

Ne hovioikeudenneuvoksen, hallinto-oikeustuomarin, markkinaoikeustuomarin ja vakuutusoikeustuomarin virat, joihin kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielitaito, sijoitetaan seuraavasti:

1) Helsingin hovioikeuteen neljä;

2) Turun hovioikeuteen kolme;

3) Vaasan hovioikeuteen kaksi;

4) Helsingin hallinto-oikeuteen kaksi;

5) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen yksi;

6) Turun hallinto-oikeuteen yksi;

7) Vaasan hallinto-oikeuteen kolme;

8) markkinaoikeuteen yksi;

9) vakuutusoikeuteen kaksi.

3 §
Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen

Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus ilmoittavat tuomareiden nimittämisestä annetun lain 7 §:n 3 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien avoinna olemisesta ja ilmoittavat nimeämänsä jäsenet ja varajäsenet oikeusministeriölle.


8 §
Ilmoitus sidonnaisuuksista

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus sidonnaisuuksista annetaan nimittävälle viranomaiselle. Jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, ilmoitus annetaan kuitenkin oikeusministeriölle. Tuomariksi nimitetyn on lisäksi toimitettava ilmoitus tiedoksi sille tuomioistuimelle, johon hänet on nimitetty. Käräjäoikeuden laamanni toimittaa ilmoituksen kuitenkin tiedoksi hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalle oikeudelle ja hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomari korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut muutokset sidonnaisuuksissa ilmoitetaan sille tuomioistuimelle, jonka palveluksessa tuomari on. Käräjäoikeuden laamanni toimittaa ilmoituksen kuitenkin hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalle oikeudelle ja hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomari korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Tuomioistuimen asiantuntijajäsen ja muu sivutoiminen jäsen antaa ilmoituksen sille tuomioistuimelle, jossa tehtävä on. Sotilasjäsen antaa ilmoituksen kuitenkin noudattaen, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Edellä 2 b §:ssä tarkoitetut tuomarin virat on sijoitettava tuomioistuimiin kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Erityisasiantuntija
Samuli Sillanpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.