1125/2015

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2015 ja 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohdon hankelupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;

6) päätös voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksymistä koskevassa asiassa;

7) päätös verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

8) päätös sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetussa laissa (117/2011) tarkoitetun tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

9) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

10) päätös maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 4 a §:n mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

11) päätös päästökauppalain (311/2011), uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

12) päätös voimalaitoksen hyväksymistä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaiseen tukijärjestelmään koskevassa asiassa;

13) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen maksamisesta;

14) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-asiassa;

15) päätös kasvihuonekaasujen päästöjen todentamista koskevassa asiassa;

16) päästökaupparekisterin ylläpito;

17) päästöselvityksen käsittely;

18) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa asiassa;

19) päätös biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta;

20) energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutus ja vastuuhenkilökoe;

21) päätös tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain (38/2015) mukaista kouluttajan hyväksymistä koskevassa asiassa.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Energiavirasto ottaen huomioon mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

b) päätös suurjännitteisen jakeluverkon haltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

c) päätös kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 8 000 euroa;

d) päätös järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;

e) päätös suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

f) päätös eräiden rajayhdysjohtojen sähköverkkoluvasta vapauttamista sähkömarkkinalain (588/2013) 12 §:n nojalla koskevassa asiassa 2 800 euroa;

g) päätös jakeluverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

h) päätös siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 5 000 euroa;

i) päätös järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;

j) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 800 euroa;

2) sähköjohtojen hankelupa-asiat:

a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 4 000 euroa;

b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 400 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 6 000 euroa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

4) sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevat asiat:

a) päätös sähköliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 500 euroa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 4 000 euroa;

6) päätös maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

7) päätös sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mukaisia voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksymistä koskevassa asiassa 1 200 euroa;

8) päätös 2 §:n 7 kohdassa mainitun asetuksen mukaista vapautusta koskevassa asiassa:

a) päätös 17 artiklan mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 8 000 euroa;

9) päätös tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa:

a) päätös sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa:

a) sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 2 kohdan mukainen päätös maksujen määräytymisperusteiden vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

11) päätös päästökauppalain, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa:

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;

12) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevat asiat:

a) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisesta ennakkotiedosta 1 400 euroa;

b) päätös tuulivoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 2 600 euroa;

c) päätös biokaasuvoimalan, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetun puupolttoainevoimalan tai mainitun lain 5 §:n 7 kohdassa tarkoitetun metsähakevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 4 800 euroa;

d) päätös tuulivoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta 1 300 euroa;

e) päätös biokaasuvoimalan, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetun puupolttoainevoimalan tai mainitun lain 5 §:n 7 kohdassa tarkoitetun metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen laajasta muuttamisesta 4 000 euroa;

f) päätös tuulivoimalan, biokaasuvoimalan, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetun puupolttoainevoimalan tai mainitun lain 5 §:n 7 kohdassa tarkoitetun metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen suppeasta muuttamisesta 1 000 euroa;

g) päätös tuotantotukijärjestelmään hyväksymisestä annetun päätöksen siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 2 200 euroa;

h) päätös kiintiön vahvistamiseksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista 1 900 euroa;

i) päätös tuulivoimaloiden kiintiöpäätöksen muuttamisesta 950 euroa;

j) päätös tuulivoimaloiden kiintiöpäätöksen siirtämisestä toiselle sähkön tuottajalle 750 euroa;

k) päätös tuotantotuen maksamisesta tuulivoimalalle 350 euroa;

l) päätös tuotantotuen maksamisesta biokaasuvoimalalle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetulle puupolttoainevoimalalle tai mainitun lain 5 §:n 7 kohdassa tarkoitetulle metsähakevoimalalle 500 euroa;

13) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevassa asiassa:

a) päätös toiminnanharjoittajan laajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 4 000 euroa;

c) päätös toiminnanharjoittajan suppean kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 2 000 euroa;

d) päätös tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 1 000 euroa;

14) päätös biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta 3 000 euroa.

5 §
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksen ja vastuuhenkilökokeen maksut

Energiaviraston järjestämästä energiatehokkuuslain mukaisesta yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksesta ja vastuuhenkilökokeesta peritään maksuja seuraavasti:

1) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksesta 400 euroa;

2) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökokeesta 100 euroa.

6 §
Uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymispäätöksen maksut

Energiaviraston uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymispäätöksestä ja hyväksymispäätöksen muuttamisesta peritään maksuja seuraavasti:

1) hyväksymispäätöksestä 3 000 euroa;

2) hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 000 euroa.

7 §
Päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskevat hakemusmaksut

Energiaviraston päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 1 900 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 000 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 900 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa;

3) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 600 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 2 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa;

4) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 4 700 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 3 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa;

5) päätös laitoksen päästöluvan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

6) päätös todentajan laitoskäynnin poisjättämisestä 250 euroa;

7) päätös päästöjen tarkkailumenetelmien parantamisesta 500 euroa;

8) päätös päästöjen alempien määrittämistasojen käytöstä 500 euroa;

9) päätös laitoksen päästöistä 950 euroa.

Edellä 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitettu lupamaksu peritään myös, kun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjentarkkailusta annettujen säännösten muuttuminen edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkistamista.

8 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiaviraston suorittamasta kasvihuonekaasujen ja lentoliikenteen päästöoikeuksien päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

1) henkilön päästöoikeustilin sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 13/2005) mukaiseen rekisteriin avattavan henkilön päästöoikeustilin avausta koskeva päätös 750 euroa;

2) kaupankäyntitilin avausta koskeva päätös 750 euroa;

3) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä todentajan tilin käyttömaksua 350 euroa vuodessa;

4) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä henkilön päästöoikeustilin käyttömaksua ja kaupankäyntitilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaiseen rekisteriin avatun henkilön päästöoikeustilin tai vastaavan tilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa;

5) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin käyttömaksua 1 600 euroa vuodessa;

6) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua 3 600 euroa vuodessa.

Laitoksen päästöoikeustilin käyttömaksu määräytyy laitoksen viimeisimmän todennetun päästömäärän mukaan. Uuden laitoksen päästöoikeustilin käyttömaksu, kun laitoksen päästöjä ei ole vielä todennettu, määräytyy päästöluvan mukaisen päästöluokan perusteella.

Käyttömaksu peritään täysimääräisenä myös silloin, kun tili on ollut auki vain osan aikaa vuodesta. Tilin haltijan vaihtuessa kesken kalenterivuoden peritään tilin käyttömaksu ainoastaan uudelta haltijalta.

Jos ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili on poissuljetussa tilassa koko kalenterivuoden, käyttömaksu voidaan jättää perimättä.

9 §
Päästöselvitysten käsittelymaksut

Energiaviraston suorittamasta päästöselvitysten käsittelystä peritään päästöluvan saaneilta laitoksilta vuotuista käsittelymaksua.

Päästöselvityksen käsittelymaksu on:

1) 350 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) 550 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa;

3) 1 900 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa;

4) 6 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus (57/2014).

Tämän asetuksen 8 §:n 1 momentin kohdat 3—6 sekä 9 §:n 2 momentti tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 6 §:n 1 momentin 3—6 kohtaa ja 7 §:n 2 momenttia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2015.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2015

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.