1107/2015

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 142 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan muun merkittävän ympäristönsuojelulain (527/2014) 5 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeellisista ulkomelutason ohjearvoista.

Tätä asetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) melupäästön takuuarvolla tuulivoimalan laitteiston valmistajan ilmoittamaa saman tuulivoimalatyypin melupäästön hajonnasta johtuvan epävarmuuden huomioivaa varmuusarvoa;

2) pysyvällä asutuksella ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua rakennusta ja sen oleskelu- ja piha-alueita;

3) loma-asutuksella vapaa-ajan asumiseen tarkoitettua rakennusta ja sen oleskelu- ja piha-alueita;

4) virkistysalueella yleisessä virkistyskäytössä olevia alueita, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa yleiseen virkistyskäyttöön osoitettuja alueita ja yleiselle virkistyskäytölle erityisen tärkeitä luonnonsuojelualueita;

5) leirintäalueella ulkoilulain (606/1973) 18 §:n mukaista aluetta;

6) impulssimaisella melulla melua, joka sisältää kuulohavainnoin ja mittaamalla erotettavissa olevia melun haitallisuutta lisääviä toistuvia lyhytkestoisia ääniä melulle altistuvalla alueella;

7) kapeakaistaisella melulla melua, joka sisältää kuulohavainnoin ja mittaamalla erotettavissa olevia melun haitallisuutta lisääviä toistuvia ääneksiä taikka kapeakaistaisia tai tonaalisia komponentteja melulle altistuvalla alueella.

3 §
Ohjearvot ulkona

 Tuulivoimalan toiminnasta aiheutuva melupäästön takuuarvon perusteella määritelty laskennallinen melutaso ja valvonnan yhteydessä mitattu melutaso eivät saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-taajuuspainotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason LAeq) ohjearvoja seuraavasti:

ulkomelutaso LAeq päivälläklo 7—22 ulkomelutaso LAeq yöllä klo 22—7
pysyvä asutus 45 dB 40 dB
loma-asutus 45 dB 40 dB
hoitolaitokset 45 dB 40 dB
oppilaitokset 45 dB
virkistysalueet 45 dB
leirintäalueet 45 dB 40 dB
kansallispuistot 40 dB 40 dB
4 §
Sisämelu

Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tällaista toimintaa harjoitettaessa huomioon otettavista sisämelutasoista säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

5 §
Mittaustulokseen tehtävä korjaus

Jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista 3 §:ssä säädettyihin arvoihin.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

Tätä asetusta ei sovelleta tuulivoimalaan, jolla on ympäristönsuojelulain tai mainitulla lailla kumotun ympäristönsuojelulain (86/2000), jäljempänä kumottu ympäristönsuojelulaki, mukainen lainvoimainen ympäristölupa tai maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lainvoimainen rakennuslupa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Jos tuulivoimalalle ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyä ympäristölupaa joudutaan muuttamaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitetulla tavalla tämän asetuksen voimaantultua, sovelletaan kuitenkin tätä asetusta. Tätä asetusta sovelletaan myös harkittaessa rakennusluvan perusteella toimivan tuulivoimalan ympäristöluvan tarvetta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella.

Tätä asetusta ei sovelleta, jos kaava on tämän asetuksen voimaan tullessa ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtävillä, eikä myöskään mainitun lain mukaiseen lupa-asiaan, joka on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa.

Tätä asetusta ei sovelleta käsiteltäessä ympäristönsuojelulain tai kumotun ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupahakemusta, joka on vireillä ja kuulutettu tämän asetuksen voimaan tullessa. Jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa ympäristönsuojelulain tai kumotun ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen, johon ei ole sovellettu tätä asetusta, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan kuitenkin tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylijohtaja
Helena Säteri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.