865/2015

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen (695/2012) 43 §,

muutetaan 4 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, 18, 21 ja 22 §, 23 §:n 2 momentti, 24, 26 ja 28 §, 35 §:n 1 momentti, 47 §, 57 §:n 2 momentti ja 62 §:n 6 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti ja 62 §:n 6 momentti asetuksessa 164/2015 ja 35 §:n 1 momentti asetuksessa 1290/2014, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 47 a § seuraavasti:

4 §
Ministerin johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana ministerin määräämä henkilö.


8 §
Asioiden yhteensovittaminen

Biotalouteen liittyvien asioiden yhteensovittamista varten ministeriössä on biotalouskoordinaatio, joka toimii hallinnollisesti hallinto- ja suunnitteluosaston yhteydessä.


18 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Kansliapäällikön tehtävänä on lisäksi:

1) johtaa ministeriön strategista suunnittelua ja sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa;

2) vastata sisäisen valvonnan toimivuudesta;

3) osallistua ministerin apuna laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan.

21 §
Ministerin ja kansliapäällikön informoiminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on hyvissä ajoin tiedotettava:

1) tärkeimmistä ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista;

2) asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa;

3) tärkeimpien asioiden esittelystä ja niitä koskevista asiakirjoista.

Ministeriötä tai sen hallinnonalaa koskevan tärkeän kannanoton julkistamisesta on neuvoteltava etukäteen ministerin ja kansliapäällikön kanssa, ja siitä tulee informoida viestintäyksikköä.

22 §
Valmisteluun kuuluva muu tiedottaminen ja yhteensovittaminen

Erityisavustajan tiedottamisvelvollisuudesta virkamiehelle säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Osastojen on tiedotettava toimialansa tärkeimmistä ajankohtaisista ja vireillä olevista asioista muille osastoille.

Asiasta, joka koskee myös muun kuin asiaa valmistelevan osaston tai yksikön toimialaa, on hyvissä ajoin neuvoteltava kyseisen osaston tai yksikön kanssa.

23 §
Asian käsittelijän määrääminen ja vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen osaston tai yksikön päällikkö määrää.


24 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon ja raha-asianvaliokunnan esittelylistaa ei saa jakaa, ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn. Kiireellisessä tapauksessa esittelylista voidaan kuitenkin jakaa erityisavustajan tai kansliapäällikön luvalla.

Mitä 1 momentissa säädetään esittelylistan jakamisesta, koskee myös maa- ja metsätalousministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamista ministerivaliokuntien käsittelyä varten lukuun ottamatta EU-ministerivaliokunnan käsiteltäviksi lähetettäviä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksista laadittavia tiivistelmiä.

26 §
Eduskunnassa kuuleminen

Virkamiehen on toimitettava eduskunnan valiokunnille laatimansa asiantuntijalausunnot, vastineet ja muut vastaavat muistiot ennalta tiedoksi ministerille, kansliapäällikölle, osastopäällikölle ja lähimmälle esimiehelleen.

28 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, apulaisosastopäällikkö, yksiköiden päälliköt, talousryhmien päälliköt, EU-koordinaation päällikkö ja muut ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin tässä työjärjestyksessä säädetään.

35 §
Virkamatkamääräykset

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö antaa virkamatkamääräyksen ministerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajalle.


Luonnonvaraosaston virkamiesten ratkaisuvalta
47 §
Metsä- ja bioenergiayksikön päällikön ratkaisuvalta

Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntöä;

2) metsäpuiden siemenhuoltoon tarkoitetun määrärahan myöntämistä ja käyttöä;

3) maa- ja metsätalousministeriön erikseen määrittelemiin valtakunnallisiin metsien luonnonhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä tukeviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin tarkoitetun määrärahan myöntämistä ja käyttöä.

47 a §
Talousryhmän päällikön ratkaisuvalta

Talousryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston henkilöstön kehittämistä siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu osaston yksikön päällikölle;

2) osaston toimialan osalta tileistä poistoa, menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta;

3) osaston muiden virkamiesten kuin osastopäällikön virkamatkamääräyksiä, jos osastopäällikkö ei ole osoittanut matkustukseen varattuja määrärahoja yksiköiden käyttöön.

57 §
Virkavapaudet

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää:

1) kansliapäällikölle ja osastopäällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) osastopäälliköitä lukuun ottamatta valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

3) muulle virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkaan nimittävä tai se, joka ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön.

62 §
Sijaisuudet

Edellä 57 §:n 1 momentissa ja 60 a §:ssä tarkoitetuissa asioissa lähiesimiehen, hallinto- ja suunnitteluosaston päällikön tai henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Osastopäällikkö
Pentti Lähteenoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.