831/2015

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen (253/2014) 3, 8, 10, 14, 27, 33 ja 50 § sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä toimii ministerin tukena ministeriön ja toimialaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja toimialan ohjauksesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriötä ja toimialaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät tavoitteet, linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, kehys- ja talousarvioasiat sekä muut ministerin tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, kansliapäällikkö ja osastojen päälliköt sekä ministerin erikseen määräämät muut virkamiehet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, jollei puheenjohtaja toisin määrää.

3 a §
Virkamiesjohtoryhmä

Ministeriön virkamiesjohtoryhmä toimii ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä. Virkamiesjohtoryhmä käsittelee ministeriön ja toimialan toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset.

Virkamiesjohtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, osastojen päälliköt sekä kansliapäällikön erikseen määräämät muut virkamiehet.

Virkamiesjohtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana kansliapäällikön määräämä virkamies. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

8 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö vastaa asioista, jotka koskevat hallinnon kehittämistä, hallinnonalan ohjausta, ympäristöhallinnon ohjaustoimintoa, toiminnan ja talouden suunnittelua ja ohjausta, henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja ohjausta ja niitä hallinto- ja palvelutehtäviä, jotka eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan, sekä asioita, jotka eivät kuulu ministeriön muille osastoille tai yksiköille.

10 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa sekä tietohallinnon ohjauksesta lukuun ottamatta tehtäviä, jotka kuuluvat valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan.

14 §
Valtiosihteerin tehtävät

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä.

Ministeri antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset valtiosihteerin tehtävistä.

27 §
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä,

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelmia ja käyttämistä, lukuun ottamatta kansainväliseen yhteistyöhön osoitettuja määrärahoja

3) lisätalousarviosta aiheutuvia sekä tilijaottelun lisäjaotteluita, jotka kuuluvat ministeriön ratkaisuvaltaan,

4) luottokorttien käyttöä ministeriössä,

5) ministeriön palkkaluetteloiden hyväksymistä,

6) poistosuunnitelman hyväksymistä,

7) toimenpiteitä taloudenhoidossa havaitun väärinkäytöksen tai määräysten vastaisuuden johdosta,

8) kansliapäällikköä koskevia 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilöstöä koskevia asioita sekä

9) päätöksiä asiakirjojen salassapidosta.

33 §
Hallintoyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja ohjauksesta vastaava virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä,

2) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista sekä

3) käyttöomaisuuden poistamista ja saatavan tileistä poistoa.

50 §
Valmiuspäällikkö, turvallisuuspäällikkö ja erityistilanteet

Ministeriön valmiuspäällikkönä ja turvallisuuspäällikkönä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Ministeriössä on poikkeuksellisten erityistilanteiden varalta erityistilannepäivystys, johon osallistuvat kansliapäällikön määräämät henkilöt. Päivystyksen tarkoituksena on varmistaa erityistilanteissa ministeriön toimintavalmiudet myös virka-ajan ulkopuolella.

Kukin osasto, yksikkö ja ryhmä vastaa virka-aikana omaan toimialaansa kuuluviin erityistilanteisiin liittyvistä asioista. Virka-ajan ulkopuolella erityistilanteiden vastuuhenkilö, joka on päivystysvuorossa, voi neuvoteltuaan asianomaisten osastojen tai yksiköiden päälliköiden kanssa esittää ministeriön kannan kyseiseen erityistilanteeseen liittyvässä ministeriön toimivaltaan kuuluvassa asiassa.


Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Ennen työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallintojohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.