819/2015

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki, tarkoitetusta räjähteiden valmistuksesta, maahantuonnista, käytöstä, kaupasta, luovutuksesta, hallussapidosta, varastoinnista, säilytyksestä, hävittämisestä, räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina sekä niihin liittyvistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä valvonnasta.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tämän asetuksen säännökset räjähteiden valmistuksesta eivät koske:

1) räjähteen valmistusta ja käsittelyä käyttöpaikalla sen välitöntä käyttöä varten siltä osin, kun siitä säädetään räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (644/2011); eikä

2) yksityisen henkilön asianomaisella luvalla hallussa pidettävien ampuma-aseiden patruunoiden lataamista omaa tarvetta varten.

Tämän asetuksen säännökset räjähteiden siirrosta eivät koske:

1) pyroteknisiä tuotteita;

2) ampuma-aseissa, työkaluissa tai lähetyspistooleissa käytettäviä patruunoita tai niihin rinnastettavia välineitä; eikä

3) ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun yksityisen henkilön omaa tarvetta varten hankkimaa ruutia ja sytytysnalleja.

Tämä asetus ei koske räjähteiden valmistusta, varastointia, hävittämistä, maahantuontia ja kauppaa rajavartiolaitoksessa ja poliisissa siltä osin kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen ja poliisin räjähdysvaarallisista aineista annetussa asetuksessa (731/1983).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vaarallisuusluokalla räjähteiden jakoa kuuteen vaarallisuusluokkaan sen mukaan, kuinka suuren vaaran räjähde mahdollisessa onnettomuustapauksessa voi aiheuttaa ympäristölle; vaarallisuusluokan määritys tehdään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määritellyin menetelmin;

2) räjähteen määrällä räjähdysaineen nettomäärää;

3) pyroteknisen tuotteen luokalla pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (719/2015) säädettyä ilotulitteiden, teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden jakoa luokkiin F1, F2, F3 ja F4 sekä T1 ja T2 sekä P1 ja P2;

4) pelastautumisvälineellä hätätilanteita varten hankittavia valaisu- ja merkinantovälineitä sekä niihin verrattavia räjähteitä, joiden vaatimustenmukaisuutta ei osoiteta pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti;

5) valmistuksella räjähteen valmistamista raaka-aineista ja valamista sekä muuta vastaavaa muokkaamista siten, että tuotteen ominaisuudet tai olomuoto muuttuvat, sekä räjähteen komponenttien yhdistämistä, räjähteen käyttökuntoon saattamista muualla kuin käyttöpaikalla, räjähteen pakkaamista ja muuta vastaavaa toimintaa, joissa räjähteen olomuoto ei muutu.

2 luku

Räjähteiden valmistus

Räjähteiden valmistus tuotantolaitoksessa
4 §
Lupahakemus

Kemikaaliturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Lupahakemuksessa esitettävistä toiminnanharjoittajaa ja harjoitettavaa toimintaa koskevista yleistiedoista, vaarojen ja riskien tunnistamista ja tuotantolaitoksen sijoittamista koskevista selvityksistä sekä tuotantolaitoksen toteutusperiaatteista säädetään liitteen I kohdassa 1—14.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi lisäksi edellyttää, että liitteen I kohdassa 15—19 tarkoitetut selvitykset toimitetaan sille ennen luvan myöntämistä tai käyttöönottotarkastusta. Muussa tapauksessa ne on esitettävä käyttöönottotarkastuksessa.

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä on hakemusasiakirjoista toimitettava lisäkappaleita, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen tai lausuntojen pyytämisen vuoksi. Muilta osin lupahakemuksen käsittelystä säädetään hallintolaissa (434/2003).

5 §
Lupahakemuksen käsittelyssä pyydettävät lausunnot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulee 4 §:ssä tarkoitettua lupahakemusta käsitellessään pyytää lausunnot aluehallintovirastolta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja pelastusviranomaiselta.

6 §
Lupapäätös

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) toiminnanharjoittaja;

2) paikka, jossa valmistusta saa harjoittaa;

3) yleiskuvaus toiminnasta;

4) valmistettavien räjähteiden suurin sallittu määrä ja vaarallisuusluokka;

5) mahdolliset toiminnan rajoitukset sekä muut turvallisuuden vuoksi asetettavat ehdot;

6) miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointi on otettu huomioon.

Lupapäätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset.

7 §
Lupapäätöksestä tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

8 §
Käyttöönottotarkastus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tarkastettava tuotantolaitos kemikaaliturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen jälkeen ennen laitoksen käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastusta varten toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tehtaan tai sen osan käyttöönotosta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Toiminnanharjoittajan on varattava tarkastukseen osallistuville viranomaisille mahdollisuus tarkastustilaisuudessa tutustua niihin liitteen I kohdassa 15—19 tarkoitettuihin asiakirjoihin, joita se ei ole toimittanut lupahakemuksen mukana tai ennen käyttöönottotarkastusta.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on ilmoitettava tarkastuksesta aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja pelastusviranomaiselle.

9 §
Tarkastuskertomus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on laadittava käyttöönottotarkastuksen jälkeen kahden kuukauden kuluessa tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastetut kohteet, tarkastuksen pääkohdat sekä havaitut puutteet.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimittaa tarkastuskertomuksen toiminnanharjoittajalle sekä aluehallintovirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle.

Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

Räjähteiden valmistus siirrettävällä laitteistolla
10 §
Hakemus laitteiston ja valmistustavan hyväksymisestä

Kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava riittävän ajoissa ennen siirrettävän laitteiston lopullisten toteutusratkaisujen tekemistä.

Lupahakemuksessa esitettävistä toiminnanharjoittajaa koskevista yleistiedoista, valmistettavista räjähteistä, valmistuslaitteiston toiminnasta, valmistuslaitteiston rakenteesta ja toiminnan vaarojen tunnistamisesta sekä laitteiston sijoituksen ja käytön turvallisuusperiaatteista säädetään liitteessä II.

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Muilta osin lupahakemuksen käsittelystä säädetään hallintolaissa.

Siirrettävään laitteistoon liittyvän emulsioräjähteen raaka-aineiden räjäytystyömaalla tapahtuvan varastoinnin lupamenettelyssä on noudatettava vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (685/2015), jos ammoniumnitraattiemulsion kokonaismäärä on maan päällä enemmän kuin viisi tonnia tai maan alla enemmän kuin 20 tonnia.

11 §
Lupapäätös

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) toiminnanharjoittaja;

2) yleiskuvaus toiminnasta;

3) kemikaalien suurin sallittu määrä ja vaarallisuusluokka;

4) mahdolliset toiminnan rajoitukset sekä muut turvallisuuden vuoksi asetettavat ehdot.

12 §
Käyttöönottotarkastus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tarkastettava siirrettävä laitteisto kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen jälkeen ennen laitteiston käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastusta varten toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle laitteiston käyttöönotosta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa.

13 §
Tarkastuskertomus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on laadittava käyttöönottotarkastuksen jälkeen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi valmistuksen vastuuhenkilöt, valmistuslaitteisto, valmistuslaitteiston käyttöohjeet ja kunnossapitosuunnitelmat sekä laitteiston turvallisen käytön suunnitelmat. Tarkastuskertomuksessa on todettava havaitut puutteet ja laitteiston käytölle mahdollisesti asetetut ehdot.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimittaa tarkastuskertomuksen toiminnanharjoittajalle.

Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

14 §
Siirrettävän laitteiston käyttö

Siirrettävää laitteistoa saadaan käyttää eri työmailla edellyttäen, että sitä käytetään siirrettävää laitteistoa koskevien säännösten ja lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.

3 luku

Ilotulitealan toiminnanharjoittajan velvollisuudet

15 §
Ilotulitteiden valmistajan ja maahantuojan ilmoitus

Ilotulitteiden valmistajan tai maahantuojan kemikaaliturvallisuuslain 93 §:n 3 momentin mukaisessa ilmoituksessa on oltava:

1) valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot;

2) valmistuksesta tai maahantuonnista vastaavan henkilön tai henkilöiden nimet, heidän pätevyytensä ja heille annettu koulutus;

3) selvitys ilotulitteiden varastoinnin järjestelyistä;

4) selvitys laadunvalvonnan järjestelyistä;

5) selvitys paikasta, jossa toiminnanharjoittaja voi tehdä koeammunnat koulutusta, laadunvalvontaa tai hävittämistä varten;

6) selvitys menettelyistä, joilla virheellisen tuotteen vähittäismyynti keskeytetään ja tarvittaessa saadaan kerätyksi pois kuluttajilta;

7) selvitys menettelyistä, joilla ilmoitetaan viranomaisille ja tarvittaessa tiedotusvälineille tuotevirheestä;

8) selvitys menettelyistä, joilla omassa toiminnassa tai vähittäismyynnissä viallisiksi todetut ilotulitteet hävitetään;

9) tieto vastuuvakuutuksen suuruudesta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto arvioi ilmoituksen asiakirjojen ja vastuuhenkilön kirjallisen kokeen perusteella, täyttyvätkö toiminnan turvallisuutta koskevat vaatimukset.

16 §
Ilotulitusnäytöksen järjestäjän ilmoitus

Ilotulitusnäytöksen järjestäjän kemikaaliturvallisuuslain 94 §:n 2 momentin mukaisessa ilmoituksessa on oltava:

1) näytöksen järjestäjän nimi ja yhteystiedot;

2) näytöksistä vastaavaksi henkilöksi nimettävän henkilön tai henkilöiden nimet, heidän pätevyytensä ja heille annettu koulutus;

3) näytöksissä käytettävien pyroteknisten ja muiden tuotteiden ammunnassa käytettävien laitteiden periaatteellinen toiminta- ja turvajärjestelmäkuvaus;

4) selvitys ilotulitteiden säilytyksestä ja käsittelystä ampumapaikalla;

5) selvitys toimenpiteistä, joilla toiminnanharjoittaja varmistuu tuotteiden ja käyttämiensä laitteiden asianmukaisuudesta;

6) selvitys menettelyistä turvallisuuden varmistamiseksi tuotteita ammuttaessa;

7) tieto vastuuvakuutuksen suuruudesta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto arvioi ilmoituksen asiakirjojen ja vastuuhenkilön kirjallisen kokeen perusteella, täyttyvätkö toiminnan turvallisuutta koskevat vaatimukset.

4 luku

Räjähteiden varastointi

Räjähteiden pysyvä varastointi
17 §
Lupahakemus

Kemikaaliturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Lupahakemuksessa esitettävistä toiminnanharjoittajaa ja harjoitettavaa toimintaa koskevista yleistiedoista, vaarojen ja riskien tunnistamista ja varaston sijoittamista koskevista selvityksistä sekä tuotantolaitoksen toteutusperiaatteista säädetään liitteessä III.

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä on hakemusasiakirjoista toimitettava lisäkappaleita, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen tai lausuntojen pyytämisen vuoksi. Muilta osin lupahakemuksen käsittelystä säädetään hallintolaissa.

18 §
Lupahakemuksen käsittely ja päätös

Lupahakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä 5 §:ssä säädetään.

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) toiminnanharjoittaja;

2) paikka, jossa varastointia saa harjoittaa;

3) yleiskuvaus toiminnasta;

4) räjähteiden vaarallisuusluokat ja suurimmat sallitut määrät; sekä

5) mahdolliset toiminnan rajoitukset sekä muut turvallisuuden vuoksi asetettavat ehdot.

Lupapäätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset. Päätöksestä tiedottamiseen sovelletaan, mitä 7 §:ssä säädetään.

19 §
Käyttöönottotarkastus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tarkastettava varasto kemikaaliturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen jälkeen ennen varaston käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastusta varten toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle varaston käyttöönotosta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on ilmoitettava tarkastuksesta pelastusviranomaiselle ja poliisille.

20 §
Tarkastuskertomus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on laadittava käyttöönottotarkastuksen jälkeen kahden kuukauden kuluessa tarkastuskertomus, joka toimitetaan toiminnanharjoittajalle sekä aluehallintovirastolle, pelastusviranomaiselle ja poliisille.

Tarkastuskertomuksesta tulee käydä ilmi havaitut puutteet sekä varaston käytölle mahdollisesti asetetut ehdot.

Räjähteiden tilapäinen varastointi
21 §
Lupahakemus

Kemikaaliturvallisuuslain 58 b §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Lupahakemuksessa esitettävistä toiminnanharjoittajaa ja harjoitettavaa toimintaa koskevista yleistiedoista, vaarojen ja riskien tunnistamista sekä varaston sijoittamista koskevista selvityksistä säädetään liitteessä IV.

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti.

22 §
Tilapäistä varastointia koskevat rajoitukset

Tilapäistä varastointia voi samassa kohteessa harjoittaa enintään kaksi vuotta. Jos räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä kahta vuotta pidemmän ajan, lupa voidaan uusia tarkastuksen perusteella enintään kaksi kertaa vuodeksi kerrallaan.

Tilapäisen varaston enimmäisräjähdemäärän tulee olla alle 10 tonnia.

23 §
Lupapäätös

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) toiminnanharjoittaja;

2) paikka, jossa varastointia saa harjoittaa;

3) minkälaisesta varastoinnista on kyse;

4) tiedot varastoitavista räjähteistä;

5) räjähteiden enimmäismäärät;

6) päätöksen voimassaoloaika;

7) toimintaa koskevat rajoitukset ja ehdot;

8) käyttöönottotarkastuksen menettelyt.

Lupapäätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, pelastusviranomaiselle ja poliisille.

24 §
Käyttöönottotarkastus

Valvontaviranomaisen on tarkastettava tilapäinen varasto kemikaaliturvallisuuslain 58 b §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen jälkeen ennen varaston käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastusta varten toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa varaston käyttöönotosta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa lupapäätöksen mukaisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tai pelastusviranomaiselle.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tai pelastusviranomaisen on ilmoitettava tarkastuksesta poliisille.

25 §
Tarkastuskertomus

Valvontaviranomaisen on laadittava käyttöönottotarkastuksesta tarkastuskertomus, joka toimitetaan toiminnanharjoittajalle sekä aluehallintovirastolle, pelastusviranomaiselle ja poliisille.

Tarkastuskertomuksesta tulee käydä ilmi havaitut puutteet sekä tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi.

Jos tarkastuksen tekee pelastusviranomainen, pelastusviranomaisen on lähetettävä tarkastuskertomus myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tekee tarvittaessa päätöksen varaston käytölle asetettavista ehdoista.

5 luku

Suuronnettomuusvaaran ehkäiseminen

26 §
Toimintaperiaateasiakirjan ja turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite

Räjähteiden valmistus- tai varastointitoimintaa harjoittavan velvollisuuteen laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun velvoitteen määräytymisessä otetaan huomioon myös muut vaaralliset kemikaalit määrittämällä suhdelukujen summa siten kuin vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.

27 §
Toimintaperiaateasiakirjan sisältö, käsittely ja tarkistaminen

Toimintaperiaateasiakirjan sisältöön, käsittelyyn ja tarkistamiseen sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:ssä säädetään.

Asiakirja tulee esittää tarkastuksen yhteydessä ja osoittaa, miten siinä esitettyjen toimintaperiaatteiden noudattamisesta on huolehdittu.

28 §
Turvallisuusselvityksen sisältö, käsittely, johtopäätökset ja tarkistaminen

Turvallisuusselvityksen sisältöön, käsittelyyn, johtopäätöksiin ja tarkistamiseen sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 14—16 §:ssä säädetään.

Turvallisuusselvitys tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

29 §
Toiminnanharjoittajien tiedottamisvelvollisuus ja yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä suuronnettomuuden leviäminen

Toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuuteen, toiminnanharjoittajien yhteistoimintaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä toimenpiteisiin suuronnettomuuden leviämisen ehkäisemiseksi sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 21—23 §:ssä säädetään.

6 luku

Pelastussuunnitelmat

30 §
Sisäinen pelastussuunnitelma

Toiminnanharjoittajan on laadittava räjähteiden valmistusta tai varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle sisäinen pelastussuunnitelma.

Sisäisessä pelastussuunnitelmassa on esitettävä ainakin:

1) vaaraan mahdollisessa onnettomuustilanteessa joutuva alue ja mahdollinen henkilömäärä;

2) pelastustiet ja järjestelmät ihmishengen ja omaisuuden pelastamiseksi, palon sammuttamiseksi, avun hälyttämiseksi ja vaaran torjumiseksi;

3) muut lupapäätöksessä vaaditut asiat.

Räjähteiden valmistusta tai varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen, jonka velvoitteena on laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, sisäisen pelastussuunnitelman sisältöön, käsittelyyn, päivittämiseen ja harjoitteluun sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 17—19 §:ssä säädetään.

Sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

31 §
Ulkoinen pelastussuunnitelma

Pelastusviranomaisen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma säädetään pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä.

7 luku

Tarkastussuunnitelma ja –ohjelma

32 §
Tarkastussuunnitelma ja –ohjelma

Kemikaaliturvallisuuslain 60 §:ssä tarkoitettuun tarkastussuunnitelmaan ja -ohjelmaan, tarkastustiheydestä poikkeamiseen, tarkastusten sisältöön sekä tarkastuskertomukseen sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen 27—29 ja 31—32 §:ssä säädetään.

33 §
Tarkastustiheys

Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti seuraavin määräajoin:

1) tuotantolaitokset, joilta edellytetään turvallisuusselvitys, vähintään kerran vuodessa;

2) tuotantolaitokset, joilta edellytetään toimintaperiaateasiakirja, vähintään kerran kolmessa vuodessa;

3) muut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupaa edellyttävät tuotantolaitokset vähintään kerran viidessä vuodessa.

8 luku

Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin vastuuhenkilö

34 §
Vastuuhenkilö

Kemikaaliturvallisuuslain 61 §:n mukaisena vastuuhenkilönä räjähteiden valmistuslaitoksessa toimii vastaava johtaja sekä räjähteiden pysyvässä ja tilapäisessä varastoinnissa vastaava varastonhoitaja. Myös siirrettävällä laitteistolla tulee olla vastaava johtaja.

Tuotantolaitoksessa voi olla useita vastuuhenkilöitä ja heillä sijaisia.

35 §
Vastuuhenkilön pätevyys ja valtuudet

Vastaavalta johtajalta ja varastonhoitajalta vaaditaan, että hän tuntee riittävästi räjähteiden ominaisuuksia sekä hallitsee räjähteitä koskevat säännökset.

Vastaavalla johtajalla on lisäksi oltava riittävä käytännön kokemus kyseessä olevien räjähteiden tai vastaavien räjähteiden valmistuksesta.

Vastuuhenkilöllä on oltava mahdollisuus ja valtuudet huolehtia, että räjähteiden valmistus ja varastointi tapahtuvat säännösten mukaisesti ja turvallisesti.

36 §
Vastuuhenkilön nimeäminen ja sijainen

Toiminnanharjoittajalla tulee olla vastaavan johtajan ja varastonhoitajan kirjallinen suostumus tehtävän vastaanottamiseen.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään vastaavista johtajista ja varastonhoitajista sekä heidän vastuualueistaan.

Vastuuhenkilöllä voi olla nimettynä yksi tai useampi sijainen. Sijaisen pätevyyteen, tehtäviin ja nimeämiseen sovelletaan, mitä varsinaisesta vastuuhenkilöstä säädetään.

37 §
Siirrettävän laitteiston käyttäjä

Siirrettävän laitteiston käyttäjällä tulee olla riittävät tiedot ja koulutus laitteiston asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Laitteiston vastaava johtaja vastaa siitä, että laitteiston käyttäjä on pätevä käyttämään laitteistoa.

38 §
Panostaja vastuuhenkilönä

Panostajalaissa (219/2000) tarkoitettu pätevyyskirja antaa sen voimassaoloaikana pätevyyden toimia räjähteiden varastoinnin vastuuhenkilönä ilman Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämää koetta.

9 luku

Räjähteiden maahantuonti ja siirto

39 §
Räjähteiden maahantuonti

Kemikaaliturvallisuuslain 73 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa on ilmoitettava räjähteen nimi, vaarallisuusluokka, määrä ja valmistaja.

Räjähteen maahantuojan on ennen vapaaseen liikkeeseen luovutusta esitettävä Tullille 1 momentissa tarkoitettu maahantuontilupa. Tulli merkitsee lupaan maahantuotujen räjähteiden lajit ja määrät.

Räjähteen maahantuontiin ei kuitenkaan tarvita lupaa, kun räjähde sisältyy kiinteästi asennettuna turvalaitteena tai varustukseen kuuluvana pelastautumisvälineenä lentokoneeseen, alukseen, veneeseen, autoon tai muuhun ajoneuvoon.

Ampumatarvikkeiden ja puolustusvoimille tulevien räjähteiden maahantuontiin sovelletaan, mitä siitä erikseen säädetään.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään räjähteiden maahantuonnista, ei koske räjähteitä, jotka tuodaan Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta.

Räjähteiden siirto
40 §
Räjähteiden siirto Suomessa

Räjähteiden siirtoon oikeuttavan siirtotodistuksen myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Kemikaaliturvallisuuslain 74 §:n 3 momentissa tarkoitetussa rekisteröinti-ilmoituksessa siirtotodistuksen hakijan on esitettävä yhteystietonsa sekä selvitys oikeudestaan hankkia räjähteitä.

Siirtotodistus on voimassa viisi vuotta, jollei erityistä syytä muuhun ole.

41 §
Räjähteiden siirto Euroopan talousalueella

Kun räjähteitä siirretään Euroopan talousalueella Suomesta tai Suomeen tai siirto tapahtuu Suomen alueen kautta, siirrolle on haettava siirtotodistus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

Hakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

1) räjähteiden lähettäjän ja siirron järjestäjien nimet ja osoitteet;

2) räjähteiden määrät;

3) räjähteiden kauppanimet, kuvaukset, käyttötarkoitukset ja YK-numerot;

4) räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot, jos räjähteet luovutetaan ensimmäistä kertaa jakeluun tai käyttöön Euroopan talousalueella;

5) kuljetustapa ja -reitti sekä tarvittaessa rajanylityspaikat Euroopan talousalueella; sekä

6) ennakoitu lähtö- ja saapumispäivämäärä.

Jos räjähteitä siirretään sellaisesta valtiosta tai sen osasta, jossa edellytetään jokaiselle siirrolle erillistä asiakirjaa, siirtotodistus myönnetään toimituseräkohtaisena. Siirtotodistus voidaan myöntää toimituseräkohtaisena myös muusta erityisestä syystä.

42 §
Räjähteen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kun räjähteen siirto alkaa Suomessa ja päättyy Euroopan talousalueen ulkopuolella olevaan maahan tai tulee Suomeen kulkematta Euroopan talousalueen kautta, siirrolle on haettava siirtotodistus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

43 §
Räjähdealan yritysten rekisteri

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää rekisteriä räjähdealan yrityksistä. Rekisterissä olevia tietoja saadaan luovuttaa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden viranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

10 luku

Räjähdekaupan varastointi

44 §
Varastoitavat enimmäismäärät

Myymälätilassa tai muussa vastaavassa tilassa, johon asiakkailla on pääsy, saa varastoida yhteensä enintään 200 000 kappaletta ampuma-aseiden, luokan P1 pyroteknisiin tuotteisiin kuuluvien työkalujen tai lähetyspistoolien patruunaa ja niiden sytytysnalleja, 10 kg ruutia, josta kuitenkin enintään 3 kg vaarallisuusluokan 1.1 ruutia, sekä yhteensä enintään 50 kg luokkien F2 ja F3 ilotulitteita, luokkien T1, T2, P1 ja P2 pyroteknisiä tuotteita ja pelastautumisvälineissä käytettäviä pyroteknisiä tuotteita. Edellisten määrien lisäksi myymälätilassa saa varastoida enintään 50 kg luokan F1 ilotulitteita.

Myymäläkiinteistössä muualla kuin myymälätilassa tai muissa rakennuksissa kuin myymälärakennuksessa sijaitsevassa varastossa saa varastoida varastosuojaa kohti samanaikaisesti enintään 1 momentissa mainitut määrät kaksinkertaisina.

Myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla sijaitsevassa konttivarastossa saa varastoida samanaikaisesti enintään neljän viikon ajan lyhytaikaista tarvetta varten kuljetuspakkauksissa olevia, luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitteita enintään 500 kg siten, että niistä enintään 200 kg on vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvia.

45 §
Varastointi-ilmoitus

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä kemikaaliturvallisuuslain 63 §:ssä tarkoitettu ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään kuukausi ennen luokkien F1-F3 ja P1 pyroteknisten tuotteiden varastoinnin aloittamista. Ilmoituksessa esitettävistä tiedoista säädetään liitteessä V.

Ilmoitusta ei edellytetä, jos varastointi käsittää ainoastaan luokan F1 ilotulitteita tai luokan P1 pyroteknisiä tuotteita.

46 §
Päätös

Ilmoituksen johdosta tehtävässä pelastusviranomaisen päätöksessä on mainittava:

1) paikka, jossa varastointia saa harjoittaa;

2) varastoitavien räjähteiden suurimmat sallitut määrät ja luokka;

3) varastointipaikat ja -tavat;

4) muut mahdollisesti asetetut ehdot.

47 §
Tarkastuspöytäkirja

Pelastusviranomaisen on laadittava kemikaaliturvallisuuslain 64 §:ssä tarkoitetusta tarkastuksesta pöytäkirja, josta käyvät ilmi varastossa mahdollisesti havaitut puutteet sekä tarvittavat toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

48 §
Lupaa edellyttävä varastointi

Muiden kuin kemikaaliturvallisuuslain 63 ja 64 a §:ssä tarkoitettujen räjähteiden varastointiin kaupan yhteydessä sovelletaan räjähteiden pysyvää varastointia koskevia 17—20 §:n säännöksiä. Tällaista varastointia koskevan lupahakemuksen kuuluttamiseen ja siitä tiedottamiseen ei kuitenkaan sovelleta kemikaaliturvallisuuslain 12 a lukua.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen räjähteiden varastot 32 §:ssä tarkoitetun tarkastussuunnitelman ja –ohjelman mukaisesti.

49 §
Räjähdekaupan vastuuhenkilö

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että kemikaaliturvallisuuslain 65 §:ssä tarkoitetulla räjähdekaupan vastuuhenkilöllä on riittävät valtuudet ja käytännön mahdollisuudet tehtäviensä hoitamiseen liikkeessä.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla vastuuhenkilön kirjallinen suostumus tehtävän vastaanottamiseen.

Vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, että kauppaa ja varastoa hoidetaan räjähteistä annettujen säännösten sekä varastoa koskevien päätösten mukaisesti.

Räjähteitä saa luovuttaa vain vastuuhenkilö tai hänen hyväksymänsä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Hyväksytysti pätevyyskokeen suorittaneelle vastuuhenkilölle annettavaan todistukseen on merkittävä, millaisten tuotteiden kaupan ja varastoinnin vastuuhenkilönä kokeen hyväksytysti suorittanut saa toimia.

Jos vastuuhenkilö jättää toimensa tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, liikkeelle on nimettävä uusi vastuuhenkilö viipymättä.

Vastuuhenkilöä ei tarvitse nimetä, jos varastoidaan ainoastaan luokan F1 ilotulitteita tai luokan P1 pyroteknisiä tuotteita.

11 luku

Luovutusrajoitukset

50 §
Räjähteiden luovutus

Kemikaaliturvallisuuslain 82 §:n 1 momentissa tarkoitetulle räjähteiden luovuttamisen tulee tapahtua kuittausta vastaan. Kuittiin on merkittävä luovutetun räjähteen kauppanimi ja määrä sekä päiväys ja vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys. Luovuttajalle on lisäksi toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös voimassa olevasta siirtotodistuksesta.

Räjähteen noutajan on esitettävä räjähteen luovuttajalle kemikaaliturvallisuuslain 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa valmistus- tai varastointiluvan haltijan antama valtuutus ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa räjäytys- ja louhintatyönharjoittajan antama valtuutus.

51 §
Ampumatarvikkeiden luovutus

Ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetulle saa luovuttaa ampuma-aseen patruunoiden sytytysnalleja enintään 1000 kpl ja ruutia enintään 2 kg.

52 §
Pyroteknisten tuotteiden luovutus yksityiseen kulutukseen

Luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitteita sekä luokan P1 pyroteknisiä tuotteita ja pelastautumisvälineissä käytettäviä pyroteknisiä tuotteita saa luovuttaa vain yli 18-vuotiaille.

Luokkien F2 ja F3 ilotulitteita saa luovuttaa vain pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä suoraan kuluttajalle.

53 §
Luovutusajan rajoittaminen

Luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden luovutus kaupasta on kielletty 1.12. - 26.12., ellei ostajalla ole pelastusviranomaisen antamaa kemikaaliturvallisuuslain 91 §:n 3 momentissa tarkoitettua päätöstä tuotteiden käyttöön.

54 §
Ilotulitteiden luovutusrajoitukset

Kuluttajan käyttöön ei saa luovuttaa seuraavia, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määriteltyjä, luokan F2 tai F3 ilotulitteita:

1) kädessä pidettäviä luokan F2 ilotulitteita;

2) paukkupommeja yksittäisinä tai yhdistelmätuotteiden osina, lukuun ottamatta tuotteita, joissa yksittäinen pamahtava panos sisältää enintään 0,05 g mustaruutia;

3) paukkupommeja, jotka syttyvät iskusta maahan heittämällä;

4) roomalaisia kynttilöitä yksittäisinä tuotteina, joiden laukaisuputken sisähalkaisija on alle 20 millimetriä;

5) kertalaukeavia tähtipommeja yksittäisinä tuotteina, joiden putken sisähalkaisija on alle 28 millimetriä ja avauspanoksena muu kuin mustaruuti;

6) luokan F2 mukaisista raketeista miniraketteja;

7) luokkaan F3 kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta suihkuja ja patatyyppisiä tuotteita, joiden pyroteknisen massan kokonaismäärä on enintään 1 000 grammaa; suihkuja ja patatyyppisiä toimintoja sisältävässä yhdistelmätuotteessa pyroteknisen massan kokonaismäärä saa olla enintään 2 000 grammaa, josta muiden kuin suihkujen osuus saa olla enintään 1 000 grammaa.

55 §
Pyroteknisten tuotteiden ammattimaiseen käyttöön liittyvät luovutusrajoitukset

Pyroteknisten tuotteiden luokkaan F4 kuuluvia ilotulitteita saa luovuttaa vain sellaisen toiminnanharjoittajan käyttöön, joka on saanut 15 tai 16 §:ssä tarkoitetun Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksen toiminnan turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymisestä.

Luokkiin T1 ja T2 kuuluvia pyroteknisiä tuotteita saa luovuttaa vain sellaisen toiminnanharjoittajan käyttöön, jolla on palveluksessaan tehosteräjäyttäjän (E-luokka) pätevyyden omaava panostaja.

Luokkaan P2 kuuluvia pyroteknisiä tuotteita saa luovuttaa vain sellaisen toiminnanharjoittajan käyttöön, jolla on palveluksessaan asianmukaisen koulutuksen saanut asiantuntija.

Luokkaan P2 kuuluvien autojen turvalaitteiden asiantuntijalla on oltava ajoneuvotekninen koulutus tai riittävä alan työkokemus sekä tuotteen valmistajan tai maahantuojan tai näiden valtuuttaman organisaation antama tuotekohtainen koulutus.

Muiden kuin 4 momentissa tarkoitettujen luokkaan P2 kuuluvien tuotteiden asiantuntijalla on oltava tuotteen valmistajan tai maahantuojan tai näiden valtuuttaman organisaation antama tuotekohtainen koulutus.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitetussa tuotekohtaisessa koulutuksessa on annettava tarpeelliset tiedot pyroteknisen tuotteen ominaisuuksista, vaarallisuusluokasta ja riskeistä sekä tuotteen asianmukaisesta varastoinnista, turvallisesta käytöstä, käsittelystä ja hävittämisestä. Lisäksi koulutuksessa on perehdytettävä siihen, miten asennuksen turvallisuus ja asennetun tuotteen asianmukainen toiminta varmistetaan. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta tulee olla kirjallinen todistus.

12 luku

Räjähteiden säilytys

56 §
Säilytys asuinhuoneistossa

Asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään 2 kg ruutia, yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa, työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa ja niiden sytytysnallia sekä lyhytaikaisesti enintään 5 kg luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitteita ja luokan P1 pyroteknisiä tuotteita.

57 §
Säilytys muussa tilassa

Räjähteiden omistajan hallinnassa olevassa muussa tilassa saa säilyttää ruutia yhteensä enintään 5 kg, yhteensä enintään 30 000 ampuma-aseissa, työkaluissa tai lähetyspistoolissa käytettävää patruunaa sekä luokkien F1-F4 ilotulitteita ja luokkien T1, T2, P1 ja P2 pyroteknisiä tuotteita yhteensä enintään 25 kg sekä pelastautumisvälineissä käytettäviä pyroteknisiä tuotteita enintään 5 kg.

58 §
Louhintaräjähteiden säilytys

Toiminnanharjoittaja, joka elinkeinotoimintana harjoittaa räjäytys- ja louhintatyötä, saa säilyttää enintään 60 kg louhintaräjähteitä hallinnassaan olevassa tilassa.

59 §
Säilytys työmaalla tai räjähteen muulla käyttöpaikalla

Räjähteiden säilytyksestä räjäytystyömaalla säädetään räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Tehosteräjäyttäjä (E-luokka) saa työmaalla säilyttää työmaalla tarvitsemiaan räjähteitä enintään 25 kg.

Ilotulitusnäytöksen järjestäjä saa säilyttää näytöksessä tarvittavia ilotulitteita enintään 500 kg paikalla, jossa ilotulitusnäytös järjestetään.

13 luku

Räjähteiden käyttö

60 §
Ilmoitus räjäytystyöstä

Räjäytystyötä koskeva kemikaaliturvallisuuslain 79 §:n mukainen ilmoitus poliisille tulee tehdä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista. Räjäytystyöstä, jossa räjähteitä käytetään yksittäisinä panoksina, enintään 25 kiloa vuorokaudessa ja enintään yksi kilo panostilassa, tulee ilmoittaa poliisille viimeistään yksi vuorokausi ennen työn aloittamista.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

1) räjäytystyömaan sijainti;

2) työmaan arvioitu kestoaika ja arvioidut räjäytyspäivät tai -viikot;

3) räjäytystyön johtajan nimi ja yhteystiedot;

4) räjähteiden säilytys- ja varastopaikat työmaalla; sekä

5) tarvittaessa selvitys räjähteiden valmistuksesta siirrettävällä laitteistolla sekä siihen liittyvien vaarallisten kemikaalien varastoinnista.

Poliisi voi edellyttää turvallisuussuunnitelman toimittamista ennen räjäytystyön aloittamista.

61 §
Ilmoitus ilotulitusnäytöksen järjestämisestä

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä tehtävä, kemikaaliturvallisuuslain 97 §:n mukainen ilmoitus poliisille tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

1) näytöksen paikka;

2) tarkka ajankohta;

3) millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää;

4) miten ilotulitteet aiotaan varastoida ja säilyttää näytöspaikalla;

5) suojaetäisyydet ja muut varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi;

6) vastuuhenkilö yhteystietoineen; sekä

7) näytöksen ampujien henkilötiedot yhteystietoineen.

Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamasta päätöksestä ilotulitusnäytöksen järjestäjän tekemään 16 §:n mukaiseen ilmoitukseen.

Poliisin on kuultava ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista. Poliisin tulee ilmoittaa näytöksestä pelastusviranomaiselle ja hätäkeskukselle.

62 §
Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä

Kemikaaliturvallisuuslain 81 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa pelastusviranomaiselle tulee esittää:

1) ilmoituksen tekijän yhteystiedot;

2) ajankohta ja paikka, missä erikoistehosteita käytetään;

3) toiminnan tarkoitus;

4) arvioitu tilaisuuden osallistujamäärä;

5) käytettävät tehosteet;

6) käytettävien tehosteiden toimintatapa ja suojaetäisyydet;

7) räjäytyssuunnitelma, jossa kirjallisesti esitetään tehtävät räjäytystyöt;

8) käytettävien tehosteiden varastointi- ja vartiointijärjestelyt alueella;

9) vastuuhenkilö yhteystietoineen ja tieto hänen pätevyydestään;

10) toimintaohjeet tuotteiden turvalliselle käytölle;

11) suunniteltu sammutuskalusto ja toimintaohjeet onnettomuuksien varalta.

Ilmoitukseen on liitettävä kartta, josta selviää tuotteiden ajateltu käyttö- ja säilytyspaikka, pelastautumisreitit sekä muiden turvallisen toiminnan varalta mahdollisesti tarvittavien kohteiden sijoittelu.

63 §
Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Kemikaaliturvallisuuslain 91 §:ssä tarkoitettu ilmoitus pelastusviranomaiselle on tehtävä viimeistään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

1) aiottu käyttöpaikka;

2) tarkka käyttöaika;

3) käyttäjien henkilö- ja yhteystiedot.

Luokan F2 ja F3 ilotulitteita voidaan kuitenkin käyttää joulukuun 31 päivän kello 18:n ja tammikuun 1 päivän kello 2:n välisenä aikana ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta, jollei pelastusviranomainen ole paikallisesti muuta määrännyt.

Luokan F1 ilotulitteiden käyttö ei edellytä ilmoitusta.

Kun luokkien F2 ja F3 ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös, jonka järjestäjän tulee tehdä 61 §:n mukainen ilmoitus poliisille.

64 §
Poikkeus suojalasien käytön pakollisuudesta ilotulitteiden käytön yhteydessä

Suojalasien käyttö ei ole pakollista, kun käytetään vain luokan F1 ilotulitteita.

14 luku

Räjähteiden kirjanpito

65 §
Räjähteiden kaupan kirjanpito

Kemikaaliturvallisuuslain 86 §:ssä tarkoitetusta kirjanpidosta on selvittävä:

1) luovutettu räjähde ja sen määrä;

2) luovutusajankohta;

3) luovutetun räjähteen vastaanottajaa koskevat tiedot;

4) peruste luovutuksen sallimiseksi;

5) varastoon tulleet ja sinne jääneet räjähteet ja määrät;

6) varastoon tulleiden räjähteiden toimittaja ja hänen yhteystietonsa.

Kirjanpito on säilytettävä vähintään viisi vuotta.

66 §
Räjähdealan yrityksen kirjanpito

Räjähdealan yrityksen on pidettävä räjähteistä kirjaa, josta on käytävä ilmi ainakin:

1) saapuneet räjähteet ja niiden lähettäjien nimet;

2) lähetetyt räjähteet ja niiden vastaanottajien nimet sekä siirtotodistusten numerot;

3) varastossa olevat räjähteet; sekä

4) omassa toiminnassa käytetyt räjähteet.

Kirjanpito on säilytettävä vähintään viisi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona siirto tapahtui.

15 luku

Räjähteiden hävittäminen

67 §
Räjähteiden hävittämistä ja hävittäjää koskevat vaatimukset

Räjähdetehtaan alueella räjähteiden ja ilotulitteiden hävittämisen saa tehdä tehtaan vastaavan johtajan luvalla.

Ilotulitteiden maahantuojan alueella sen maahantuomien ilotulitteiden hävittämisen saa tehdä kemikaaliturvallisuuslain 93 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön luvalla.

Yksittäisten luokan T1, T2, P1 ja P2 pyroteknisten tuotteiden hävittämisen saa tehdä henkilö, jolla on tuotteen käyttöön oikeuttava 55 §:n mukainen pätevyys.

Muualla kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla alueella yksittäisiä räjähteitä saa hävittää vain henkilö, jolla on panostajan pätevyys.

Hävittämisessä on noudatettava räjähteen valmistajan antamia ohjeita.

68 §
Kuluttajilta palautuvien viallisten ilotulitteiden käsittely

Ilotulitteiden vähittäismyyjällä on oltava kirjallinen ohjeistus, jonka mukaisesti kuluttajalta palautuvien viallisten ilotulitteiden turvallinen säilytys ja toimitus takaisin valmistajalle tai maahantuojalle järjestetään.

Viallisten tuotteiden säilytyksessä tulee noudattaa 10 luvun säännöksiä.

Jos myyntipiste on olemassa kausiluonteisesti, on myynnin loputtua kuluttajalle järjestettävä mahdollisuus kohtuullisessa ajassa palauttaa viallinen tuote myyntipisteeseen tai sen ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

16 luku

Onnettomuudet

69 §
Ilmoitus räjähdeonnettomuudesta

Kemikaaliturvallisuuslain 98 §:ssä tarkoitetussa onnettomuuden johdosta tehtävässä ilmoituksessa on esitettävä:

1) kuvaus onnettomuustilanteesta ja olosuhteista onnettomuuden sattuessa;

2) tiedot onnettomuudessa osallisina olleista räjähteistä, kemikaaleista ja mahdollisen päästön määrästä;

3) selvitys onnettomuuden vaikutuksista tai odotettavissa olevista vaikutuksista ihmisten terveyteen, ympäristöön ja omaisuuteen;

4) kuvaus pelastus- ja torjuntatoimenpiteistä, joihin on ryhdytty onnettomuuden takia;

5) arvio onnettomuuden syistä tai syytekijöistä;

6) selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja aikoo ryhtyä onnettomuudesta aiheutuvien pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemiseksi ja vastaavien onnettomuuksien toistumisen ehkäisemiseksi.

Jos toiminnanharjoittajan tekemä myöhempi tutkimus paljastaa uusia seikkoja 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä ilmoitetuista asioista tai niistä tehdyistä johtopäätöksistä, toiminnanharjoittajan tulee saattaa selvitys ajan tasalle.

17 luku

Toiminnan muutokset

70 §
Lupa toiminnan muutokseen

Toiminnanharjoittajan on haettava räjähteiden valmistusta harjoittavan tuotantolaitoksen toiminnan ja räjähteiden pysyvän ja tilapäisen varastoinnin muutokselle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta lupa, jos muutos on tuotantolaitoksen perustamiseen rinnastettava laajennus tai muu muutos, joka kasvattaa suojaetäisyyttä. Lupamenettelyyn ja käyttöönottotarkastukseen sovelletaan, mitä 2 ja 4 luvussa säädetään.

71 §
Muutosilmoitukset

Muista kuin 70 §:ssä tarkoitetuista merkittävistä turvallisuuteen vaikuttavista toiminnan muutoksista on toiminnanharjoittajan tehtävä kirjallinen ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja muutoksia ovat:

1) räjähteen määrän merkittävä kasvu tuotantolaitoksessa, vaikka suojaetäisyys ei kasvaisi;

2) käsiteltävien tai varastoitavien räjähteiden vaarallisuusluokan merkittävä muutos vaarallisempaan suuntaan siten, että sillä ei ole merkitystä suojaetäisyyksiin;

3) valmistusmenetelmän tai käsittely- tai varastointitavan merkittävä muutos;

4) suoja-alueella tapahtuvat muutokset; tai

5) muu muutos, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi onnettomuusriskiin.

Ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat laajennusta tai muuta muutosta koskevat selvitykset.

Kemikaaliturvallisuuslain 63 §:ssä tarkoitetun varaston perustamiseen rinnastettavasta varastoinnin muutoksesta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoitusmenettelyyn sovelletaan, mitä 45 ja 46 §:ssä säädetään.

72 §
Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin lopettamista tai keskeyttämistä koskeva ilmoitus

Jos räjähteiden valmistus tai varastointi lopetetaan kokonaan taikka tuotantolaitoksen jokin osa poistetaan käytöstä, toiminnanharjoittajan on liitettävä lopettamista koskevaan ilmoitukseen suunnitelma kemikaaliturvallisuuslain 133 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Jos räjähteiden valmistus tai varastointi keskeytetään vuotta pidemmäksi ajaksi, toiminnanharjoittajan on liitettävä keskeytystä koskevaan ilmoitukseen tiedot siitä, miten toiminnanharjoittaja varmistaa, että keskeyttäminen ja myöhemmin tapahtuva toiminnan uudelleen käynnistäminen tapahtuvat turvallisesti.

73 §
Toiminnanharjoittajan tai vastaavan henkilön vaihtumista koskeva ilmoitus

Kemikaaliturvallisuuslain 134 §:ssä tarkoitettuun, toiminnanharjoittajan tai tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön vaihtumista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1) uuden toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka sekä yhteystiedot;

2) tuotantolaitoksen sijaintipaikkakunta ja käyntiosoite;

3) tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema;

4) räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevat luvat ja muut päätökset, jotka uudelle toiminnanharjoittajalle on tarkoitus siirtää.

18 luku

Ilotulitteiden laadunvalvonta

74 §
Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiin ilotulitteisiin.

75 §
Laadunvalvontavaatimukset

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymien ilotulitteiden valmistajalla tai maahantuojalla on oltava järjestelmälliset menettelyt kemikaaliturvallisuuslain 71 §:ssä tarkoitettua laadunvalvontaa varten.

Ilotulitteiden maahantuojan tulee varmistaa ennen maahantuotujen tuotteiden luovutusta ja valmistajan ennen Suomessa valmistettujen tuotteiden luovutusta, että:

1) tuotteet ovat hyväksymispäätösten ja niiden ehtojen mukaisia;

2) tuotteet ovat ehjiä ja toimivat tarkoitetulla tavalla;

3) tuotteisiin kiinnitetyt merkinnät ovat kemikaaliturvallisuuslain 69 §:n ja hyväksymispäätöksen mukaiset; sekä

4) tuotteissa on mukana selkeä ja ymmärrettävä suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohje.

76 §
Laadunvalvonnan koe-erän suuruus

Edellä 75 §:n 2 momentissa tarkoitettu varmistus on tehtävä ottamalla koe-erä jokaisesta valmistus- tai maahantuontierästä. Koe-erän suuruus määräytyy seuraavasti:

Valmistus- tai maahantuontierän suuruus, Q kpl Näytteen suuruus, kpl
Q ≤ 400 10
400 < Q ≤ 1 000 20
1 000 < Q ≤ 10 000 40
10 000 < Q ≤ 50 000 60
50 000 < Q ≤ 100 000 80
100 000 < Q ≤ 500 000 100
500 000 < Q ≤ 1 000 000 140
1 000 000 < Q ≤ 5 000 000 200

Jos valmistus- tai maahantuontierän suuruus on yli 5 miljoonaa kappaletta, jaetaan erä enintään 5 miljoonan kappaleen eriin, joista jokaisesta erästä otetaan näyte taulukon mukaisesti.

Jokaisesta erästä tulee säilyttää mallikappale niin kauan kuin ilotulite on markkinoilla.

77 §
Laadunvalvontapöytäkirja

Ilotulitteiden valmistajan ja maahantuojan on pidettävä laadunvalvonnasta pöytäkirjaa, joka sisältää laadunvalvontatiedot tuotekohtaisesti. Pöytäkirja on säilytettävä vähintään kolme vuotta laadunvalvonnan suorittamisesta.

19 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

78 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan räjähdeasetus (473/1993).

79 §
Vireillä olevien asioiden käsittely

Tämän asetuksen voimaan tullessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, pelastusviranomaisen tai poliisin käsiteltävänä oleva, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla vireille pantu asia käsitellään ja ratkaistaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

80 §
Varastosuoja myymälärakennuksen ulkopuolella

Räjähdeasetuksen 38 §:n 3 momentissa tarkoitettuja varastosuojia, joissa myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla saa varastoida louhintaräjähteitä, voidaan kyseisessä kohteessa edelleen käyttää louhintaräjähteiden varastoina luvassa mainitun ajan, kuitenkin enintään 1 päivään heinäkuuta 2020 saakka.

81 §
Ennen asetuksen voimaantuloa nimetyt vastuuhenkilöt

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimetty vastuuhenkilö saa jatkaa 34 §:ssä tarkoitettuna vastaavana johtajana tai varastonhoitajana tai 49 §:ssä tarkoitettuna räjähdekaupan vastuuhenkilönä pätevyyskirjan mukaisesti. Vastaavan johtajan tai varastonhoitajan on kuitenkin osoitettava pätevyytensä kemikaaliturvallisuuslain 61 §:n mukaisesti ennen kuin hänet voidaan nimetä uuden tuotantolaitoksen vastaavaksi johtajaksi tai varastonhoitajaksi.

82 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevat toimintaperiaatteet

Toiminnanharjoittajan tulee laatia tai päivittää ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettua räjähteiden valmistusta ja varastointia koskeva toimintaperiaateasiakirja 1 päivään kesäkuuta 2016 mennessä.

83 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettu räjähteiden valmistus siirrettävällä laitteistolla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettua räjähteiden valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa jatkaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antaman luvan mukaisessa paikassa luvassa määrätyn ajan.

84 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun toiminnan turvallisuusselvitykset ja tiedottamisvelvollisuus

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetusta räjähteiden valmistuksesta ja varastoinnista on tehtävä 26 §:ssä tarkoitettu turvallisuusselvitys:

1) 1 päivään kesäkuuta 2016 mennessä, jos tuotantolaitokseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, jollei turvallisuusselvitystä ole toimitettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja se täyttää 28 §:ssä säädetyt vaatimukset; mahdolliset muuttuneet turvallisuusselvityksen osat tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1 päivään kesäkuuta 2016 mennessä;

2) 1 päivään kesäkuuta 2017 mennessä, jos tuotantolaitokseen ei sovelleta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä.

Edellä 29 §:ssä tarkoitettu tiedottaminen ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetusta toiminnasta on tehtävä noudattaen, mitä 1 momentissa säädetään määräajoista.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU (32012L0018); EUVL N:o L 197, 24.7.2012, s.1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU (32013L0029); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 27
Neuvoston direktiivi 93/15/ETY (31993L0015); EYVL N:o L 121, 15.5.1993, s. 20

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Teollisuusneuvos
Tapani Koivumäki

Liite I

RÄJÄHTEIDEN VALMISTUKSEN LUPAHAKEMUS

I Varsinainen lupahakemus

Asetuksen 4 §:ssä tarkoitetusta lupahakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

Toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot

1. Toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja osoite sekä Y-tunnus.

2.  Kyseessä olevan tuotantolaitoksen sijaintipaikkakunta, käyntiosoite ja postitusosoite sekä selvitys siitä, että hakija hallitsee tuotantolaitoksen aluetta.

3.  Tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema.

Yleistiedot toiminnasta

4.  Arvio tuotantolaitoksen käyttöönoton ajankohdasta.

5.  Kuvaus tuotantolaitoksessa harjoitettavasta toiminnasta ja erityisesti siitä, miten räjähteiden käsittely ja sen yhteydessä tapahtuva varastointi on suunniteltu pääasiassa tapahtuvaksi sekä tarvittaessa kaaviopiirros toiminnan kulusta.

6.  Valmistettavien ja varastoitavien räjähteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien ominaisuudet.

7. Valmistettavien räjähteiden ja valmistuksessa käytettävien muiden vaarallisten kemikaalien suurin määrä kussakin kohteessa ja varastossa.

Vaarojen ja riskien tunnistaminen

8. Selvitys, miten räjähteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät vaarat ja niistä mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet tunnistetaan sekä miten onnettomuuksien seuraukset ja riskit arvioidaan. Selvityksestä tulee käydä ilmi tehtävät analyysit ja arvioinnit sekä menettelyt, joilla varmistetaan, että tulokset otetaan huomioon suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Tehtaan ja varaston sijoittaminen

9. Tuotantolaitoksen sijaintipaikan osoittava karttapiirros, josta näkyy laitosta ympäröivä vähintään suojaetäisyyden levyinen vyöhyke rakennuksineen, rakennelmineen, teineen ja muine kohteineen, joissa voi olla ihmisiä sekä ympäristönsuojelun kannalta merkittävät kohteet. Karttapiirrosta tulee täydentää tarvittaessa sanallisin selvityksin suojaetäisyyksistä ja arviolla vaaraan joutuvien ihmisten määrästä.

10. Selvitys tuotantolaitoksen tontin kaavoituksesta sekä ympäristön kaavoitustilanteesta ja erityisesti sen mahdollistamien muutosten vaikutuksista onnettomuuksista aiheutuviin riskeihin, kuten vaarassa olevien henkilöiden määrään tai ulkopuolelta aiheutuvaan riskiin.

11. Arvio tuotantolaitoksen sijoituksen kannalta merkittävimpien tunnistettujen onnettomuuksien sekä niiden ihmisen terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvien vaikutusten laajuudesta ja vakavuudesta sekä siitä, miten ne on otettu huomioon laitoksen sijoituspaikan valinnassa.

12. Ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos on kysymys hankkeesta, jolta arviointi edellytetään.

Toteutusperiaatteet

13. Selvitys, miten säädöksissä esitetyt vaatimukset ja tunnistetut riskit otetaan huomioon tuotantolaitoksen teknisessä toteutuksessa. Hakemukseen liitetään yhteenveto suunnittelussa noudatettavista periaatteista ja käytännöistä, jotka koskevat

a) räjähteiden valmistus- tai käsittelymenetelmien valintaa;

b) tuotantolaitoksen alueen suunnittelua sekä laitteistojen ja toimintojen sijoittamista tehtaan alueella;

c) rakennusten ja rakenteiden valintaa ja suojaamista;

d) laitteistojen ja laitteiden valintaa;

e) turvallisuuden varmistamiseksi tai onnettomuuksien seurausten lieventämiseksi asennettavia järjestelmiä ja laitteita (ilmanvaihto, vuotojen sekä sammutus- tai jäähdytysvesien keräily ja käsittely, vuotojenvalvontajärjestelmät, turvallisuuteen liittyvä automaatio, sammutuslaitteistot ja –kalusto jne).

14. Selvitys, miten toteutuksessa varmistetaan, että tuotantolaitoksen toteutus tapahtuu määriteltyjen vaatimusten mukaisesti ja että laitos on turvallisesti käyttöönotettavissa.

II Lupahakemusta täydentävät selvitykset

Käyttö ja yksityiskohtaiset osoitukset periaatteiden täyttämisestä

15. Tuotantolaitoksessa noudatettavat toimintaperiaatteet (vaarojen rajoittamista koskevat päämäärät ja toimintatavat) sekä niiden noudattamisesta vastaavan henkilön nimi.

16. Yhteenveto tuotantolaitokselle tehdyistä vaarojen ja riskien tunnistamista sekä arviointia koskevien analyysien tuloksista. Tuloksista tulee käydä ilmi tyypilliset ja suurimmat mahdolliset onnettomuudet tuotantolaitoksessa sekä niiden seuraukset laitoksen alueella ja vaikutukset laitoksen ulkopuolelle sekä syyt, olosuhteet tai tilanteet, jotka näihin onnettomuuksiin voivat johtaa (täydennykset kohdassa 8 esitettyihin arviointeihin).

17. Kuvaus turvallisen käytön ja kunnossapidon järjestämisestä: toiminnan ohjeistus normaali- ja poikkeustilanteiden varalta, ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen sekä eri tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen.

18. Piirustukset, joista ilmenee tuotantolaitoksen rakennusten, laitteistojen ja varastojen sekä tärkeimpien käsittelypaikkojen sijoitus laitoksen alueella sekä laitteistojen sijoitus rakennuksissa.

19. Osoitukset, miten rakenteiden, laitteiden, järjestelmien sekä turvatoimintojen toteutuksessa on noudatettu kohdassa 13 ja 14 kuvattuja periaatteita ja kuvauksia.

Liite II

RÄJÄHTEIDEN VALMISTUS SIIRRETTÄVÄLLÄ LAITTEISTOLLA

Asetuksen 10 §:ssä tarkoitetusta lupahakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

Toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot

1. Toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja osoite sekä Y-tunnus.

2. Laitteistosta vastaavan henkilön nimi, yhteystiedot, asema ja selvitys hänen asiantuntemuksestaan.

Yleistiedot toiminnasta

3. Laitteistossa olevat räjähteet ja muut vaaralliset kemikaalit sekä niiden ominaisuudet ja määrät.

4. Laitteiston käytössä ollessa sen turvallisen toiminnan varmistamiseen tarvittavan henkilökunnan määrä.

Vaarojen ja riskien tunnistaminen

5. Yhteenveto laitteistolle tehdyistä vaarojen ja riskien tunnistamista ja arviointia koskevien analyysien tuloksista. Tuloksista tulee käydä ilmi tyypilliset ja suurimmat mahdolliset onnettomuudet laitteistossa sekä niiden seuraukset ja vaikutukset laitteiston ulkopuolella sekä syyt, olosuhteet ja tilanteet, jotka näihin onnettomuuksiin voivat johtaa ja selvitys, miten edellä olevat asiat on otettu huomioon laitteiston rakenteessa, sijoituksessa ja toiminnassa.

Laitteiston rakenne

6. Kuvaus räjähteen valmistustoiminnasta ja siitä, miten räjähteiden ja muiden kemikaalien käsittely ja varastointi on suunniteltu pääasiassa tapahtuvaksi sekä selvitys laitteiston rakenteesta.

7. Laitteistoon sen turvallisen toiminnan varmistamiseksi tai onnettomuuksien seurausten lieventämiseksi asennettavat laitteet ja järjestelmät.

Laitteiston sijoittamisen ja turvallisen toiminnan periaatteet

8. Selvitys, mitkä ovat suunnitellut suojaetäisyydet rakennuksiin, muihin rakennelmiin sekä teihin ja muihin sellaisiin kohteisiin, jotka on yleisen turvallisuuden kannalta otettava huomioon.

9. Suunnitelma laitteiston turvallisen käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon järjestämisestä.

10. Selvitys, miten toteutuksessa varmistetaan, että laitteiston toteutus ja sijoitus sekä laitteistossa käytettävien vaarallisten kemikaalien varastointi työmaalla tapahtuu määriteltyjen vaatimusten mukaisesti ja että laitteisto on turvallisesti käyttöönotettavissa.

11. Suunnitelma laitteiston käyttäjälle annettavasta opastuksesta ja koulutuksesta sekä heiltä edellytettävä muu asiantuntemus räjähteistä, niiden valmistuksesta ja käsittelystä.

Liite III

RÄJÄHTEIDEN PYSYVÄN VARASTOINNIN LUPAHAKEMUS

Asetuksen 17 §:ssä tarkoitetusta lupahakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1. Toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja osoite sekä Y-tunnus.

2.  Paikka, jonne varasto aiotaan perustaa.

3. Varastoitavien räjähteiden laji ja vaarallisuusluokka sekä niiden suurimmat määrät.

4. Varastoinnin tarkoitus.

5. Selvitys siitä, että hakija hallitsee varastoaluetta.

6. Asemapiirros varastoalueesta, josta tulee selvitä varastoalueelle suunnitellut rakennukset ja rakennelmat sekä niiden sijainti.

7. Kartta, josta ilmenee varastoalueen sijainti ja ympäristön pinnanmuodostus vähintään kahden kilometrin säteellä.

8. Selvitys tuotantolaitoksen tontin kaavoituksesta sekä ympäristön kaavoitustilanteesta ja erityisesti sen mahdollistamien muutosten vaikutuksista onnettomuuksista aiheutuviin riskeihin, kuten vaarassa olevien henkilöiden määrään tai ulkopuolelta aiheutuvaan riskiin.

9. Selostus suojaetäisyyden sisällä, kuitenkin vähintään yhden kilometrin etäisyydellä varastosta ulottuvalla alueella, sijaitsevista rakennuksista samoin kuin muista rakennelmista ja niiden käyttötarkoituksesta sekä teistä ja muista sellaisista seikoista, jotka on yleisen turvallisuuden kannalta otettava huomioon.

10. Varaston ja muiden alueelle suunniteltujen rakennusten ja rakennelmien piirustukset selostuksineen, joista selvästi ilmenevät mitat, rakennustapa, rakennusaines, mahdolliseen lämmitykseen ja valaistukseen käytettävät laitteet sekä ilmastoinnin, viemäröinnin ja palontorjunnan järjestely.

Liite IV

RÄJÄHTEIDEN TILAPÄISEN VARASTOINNIN LUPAHAKEMUS

Asetuksen 21 §:ssä tarkoitetusta lupahakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1. Toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja osoite sekä Y-tunnus.

2. Paikka, jonne varasto aiotaan perustaa.

3. Varastoinnin tarkoitus.

4. Varastoitavien räjähteiden laji ja vaarallisuusluokka sekä niiden suurimmat määrät.

5. Kartta ja selostus varastosuojan lähistöllä olevista rakennuksista, niiden etäisyyksistä varastosuojaan sekä muista turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

6. Selvitys varastosuojan rakenteesta.

7. Tiedot henkilöistä, jotka tulevat toimimaan vastaavina hoitajina sekä heidän pätevyytensä tehtävän hoitamiseen.

Liite V

RÄJÄHTEIDEN VARASTOINTI-ILMOITUS

Asetuksen 45 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1. Toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja osoite sekä Y-tunnus.

2. Paikka, jossa toimintaa harjoitetaan.

3. Varastoinnin tarkoitus, varastoitavien räjähteiden enimmäismäärät ja lajit kussakin paloteknisessä varastossa.

4. Varastojen rakenne, palosuojaus ja sijainti rakennuksessa tai kiinteistössä.

5. Varastojen ja myyntipisteen sijainti rakennuksessa muuhun rakennuksen toimintaan nähden.

6. Rakennuksen sijainti muuhun ympäristöön nähden.

7. Kohteen oleminen laitoksen pelastussuunnitelmassa tai vastaavassa asiakirjassa.

8. Muut mahdolliset menettelyt, joilla toiminnanharjoittaja varmistuu myynnin ja varastoinnin turvallisuudesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.