775/2015

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen (401/2011) 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohta ja 2 momentti sekä 15 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:ssä tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tiellä oikeuttavasta ajoluvasta (ADR-ajolupa).

Ajo-oikeudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa, ajokorttilaissa (386 /2011) ja ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (423/2011).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa, sekä perävaunua, lukuun ottamatta maatalous- ja metsätraktoria, maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta perävaunuineen;

2) kuljetusyksiköllä moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai tällaisen ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää; apuvaunun (dolly) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan yhdeksi perävaunuksi;

3) Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua Liikenteen turvallisuusviraston määräystä;

4) ajolupakokeen vastaanottajalla palvelun tuottajaa, jonka kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun sopimuksen ajolupakokeiden vastaanottamisesta, ajolupakoulutuksen valvonnasta ja ajolupien myöntämisestä.

Liikenteen turvallisuusviraston ottaessa vastaan ajolupakokeita, valvoessa ajolupakoulutusta tai myöntäessä ajolupia siihen sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajolupakokeen vastaanottajasta säädetään tässä asetuksessa.

4 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ADR-ajolupa seuraavasti:

1) Yhdistetty perusajolupa, jonka saa perusajoluvan, räjähdeajoluvan ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen 1.1.3.6.3 kohdassa tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti; tai


Edellä 1 momentista poiketen ADR-ajolupaa ei kuitenkaan tarvita Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen 1.1.3 kohdassa ja 3.3—3.5 luvuissa, B liitteen 8.5 luvun lisämääräyksessä S12 eikä C liitteessä tarkoitettuihin vapautettuihin tai vähäisiin kuljetuksiin.

15 §
Ajoluvan malli

ADR-ajoluvan mallin on oltava Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen B liitteen 8.2.2.8 kohdan mukainen.

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sihteeristölle 1 momentissa tarkoitettu ajoluvan malli ja mahdolliset muut mallit ajoluvista, jotka ovat edelleen voimassa, sekä tarvittavat muut ajolupaan liittyvät tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission direktiivi 2014/103/EU (32014L0103); EUVL L 335, 22.11.2014, s. 15

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.