771/2015

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Tarkoitus

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välisen vuoropuhelun edistämistä varten on etnisten suhteiden neuvottelukunta.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin;

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kolme varapuheenjohtajaa sekä korkeintaan 34 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii oikeusministeriön kansliapäällikkö. Varapuheenjohtajistossa on oltava maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustaja ja eduskunnassa edustettuina olevien poliittisten puolueiden edustaja.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina oikeusministeriön, sisäministeriön, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalat.

Neuvottelukunnassa on myös eduskunnassa edustettuina olevien poliittisten puolueiden, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavien rekisteröityjen yhdistysten, rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien, Suomen Kuntaliitto ry:n, keskeisten työmarkkinajärjestöjen sekä 5 §:ssä tarkoitettujen alueellisten neuvottelukuntien edustus.

Neuvottelukunnan jäsenistä vähintään kymmenen tulee edustaa maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä.

Oikeusministeriö voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita.

4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla on työjaosto, joka vastaa asioiden yhteensovittamisesta ja valmistelusta sekä lausuntojen ja asiakirjojen laatimisesta.

Työjaoston puheenjohtajana on työ- ja elinkeinoministeriön edustaja ja varapuheenjohtajana maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustaja.

Neuvottelukunnalla on päätoiminen pääsihteeri ja sihteeri, jotka ovat palvelussuhteessa oikeusministeriöön. Neuvottelukunnalla voi olla myös sivutoimisia sihteereitä ja asiantuntijoita ja muuta henkilökuntaa.

5 §
Etnisten suhteiden alueelliset neuvottelukunnat

Neuvottelukunnan apuna toimii seitsemän etnisten suhteiden alueellista neuvottelukuntaa.

Alueellisten neuvottelukuntien tehtävänä on aluetasolla hoitaa neuvottelukunnalle 2 §:ssä säädettyjä tehtäviä.

Alueellisen neuvottelukunnan asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1392/2014) mukaan maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueellisesta yhteensovittamisesta, suunnittelusta, ohjauksesta, seurannasta ja muista erikseen määrättävistä tehtävistä toimialueella.

Ennen alueellisen neuvottelukunnan asettamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kuultava toimialueen muita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoa.

Alueellisessa neuvottelukunnassa voivat olla edustettuina alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, aluehallintovirasto, keskeiset kunnat ja niiden asettamat maahanmuutto- ja monikulttuurisuusneuvostot ja -neuvottelukunnat, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavat järjestöt, kansalaisjärjestöt sekä työelämän ja elinkeinoelämän osapuolet.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi nimittää alueelliseen neuvottelukuntaan asiantuntijoita.

Alueellisessa neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 10 ja enintään 14 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tulee edustaa maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä.

Maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia tulee olla vähintään puolet alueellisen neuvottelukunnan jäsenistä.

Alueellisella neuvottelukunnalla voi olla päätoiminen sihteeri ja sivutoimisia sihteereitä, jotka ovat palvelussuhteessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (298/2011).

Tämän asetuksen voimaan tullessa asetettuna oleva neuvottelukunta jatkaa toimikautensa loppuun ja siihen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies
Kaisa Tiusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.