713/2015

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 15 §:n 3 momentin ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 22 §:n 6 momentti laissa 1358/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ei-tuotannollisten investointien tuen, jäljempänä investointikorvaus, valvonnasta sekä korvauksen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 soveltamisalueella. Asetuksessa säädetään myös eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen maatalouden geenivarojen säilyttämiseen liittyvien sopimusten sopimusehtojen laiminlyönnin seuraamuksista.

2 §
Valvontaviranomaiset

Korvauksen myöntämiseen tai maksamiseen osallistunut virkamies ei voi tehdä paikalla tehtävää tarkastusta tai jälkitarkastusta. Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittanut virkamies ei voi tehdä saman ei-tuotannollisen investoinnin jälkitarkastusta.

Maaseutuvirasto vastaa otantojen tekemisestä jälkitarkastusten osalta.

3 §
Hallinnolliset tarkastukset

Hallinnollisista tarkastuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014, jäljempänä valvonta-asetus, 48 artiklassa.

Hallinnollisten tarkastusten tarkastuskäynti voidaan jättää tekemättä, jos sitä ei hakijan aiemmasta toiminnasta saadun kokemuksen, kokonaiskustannusten vähäisyyden, toteutumattomuuden riskin vähäisyyden, asiakirjojen luotettavuuden, suunnitelman yksityiskohtaisuuden, menotositteiden vähäisyyden tai muun vastaavan seikan perusteella ole tarpeen tehdä.

4 §
Paikalla tehtävät tarkastukset

Paikalla tehtävistä tarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 49—51 artiklassa.

5 §
Jälkitarkastukset

Jälkitarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 52 artiklassa ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklassa.

6 §
Tarkastuksen suorittaminen

Tarkastus tehdään ennen tuen hakijalle myönnetyn korvauksen lopullista maksatusta.

Pinta-alamittaukseen sovelletaan pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (712/2015) säännöksiä valvonnassa käytettävistä kartoista, mittauslaitteista ja mittapoikkeamista.

7 §
Investointikorvauksen ehtojen laiminlyönnin seuraamukset

Vähennyksistä ja seuraamuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014, jäljempänä hallintoasetus, 35 artiklassa ja valvonta-asetuksen 63 artiklassa. Jos korvauksen ehtoja ei noudateta, korvausta on vähennettävä tai sitä ei makseta. Maksatushakemus on hylättävä, jos korvauksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Jos korvauksen hakijan esittämä kustannus ei täytä korvauksen maksamiselle asetettuja edellytyksiä, kustannusta ei korvata. Jos tarkastuksessa ei havaita esitetyn kustannuksen mukaista suoritetta, kustannusta ei korvata.

Ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (238/2015) 21 §:ssä tarkoitettua kertakorvausta ei makseta, jos toimenpiteen toteuttamisessa todetaan laiminlyönti.

8 §
Maatalouden geenivarojen säilyttämistä koskevien sopimusten valvonta ja laiminlyönnin seuraamukset

Vähennyksistä ja seuraamuksista säädetään hallintoasetuksen 35 artiklassa ja valvonta-asetuksen 63 artiklassa. Jos korvauksen ehtoja ei noudateta, korvausta on vähennettävä tai sitä ei makseta. Maksatushakemus hylätään, jos korvauksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Jos alkuperäiskasvien varmuuskokoelmia tai alkuperäisrotujen perimän säilyttämistä koskevan sopimuksen tarkastuksessa havaitaan, että korvauksen hakijan esittämä kustannus ei täytä korvauksen maksamiselle asetettuja edellytyksiä, kustannusta ei korvata. Jos tarkastuksessa ei havaita esitetyn kustannuksen mukaista suoritetta, kustannusta ei korvata.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.